| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 30 stycznia 2001 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych,

2) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Badań Naukowych,

3) stawce – należy przez to rozumieć maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich, przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w szkole wyższej,

4) wynagrodzeniu bazowym – należy przez to rozumieć wynagrodzenie w wysokości kwoty przychodu z tytułu osobistego wykonywania usług w ramach jednorazowej umowy zlecenia, od której pobiera się tylko podatek zryczałtowany i której nie łączy się z innymi dochodami zleceniobiorcy, ustalanego przez Ministra Finansów zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 8, poz. 64),

5) recenzji naukowej – należy przez to rozumieć sporządzoną indywidualnie opinię lub ekspertyzę dotyczącą realizacji zadań Komitetu w zakresie działalności finansowanej lub dofinansowywanej ze środków będących w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu, a w szczególności opinię lub ekspertyzę o realizacji zadań lub prac, której opracowanie jest wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

§ 2.
1. Członkowie zespołów Komitetu, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 oraz w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 82% stawki – dla członków zespołów Komitetu pełniących funkcję zastępcy Przewodniczącego Komitetu,

2) 61% stawki – dla członków zespołów Komitetu pełniących funkcję przewodniczącego zespołu Komitetu,

3) 49% stawki – dla członków zespołów Komitetu, nie wymienionych w pkt 1 i 2.

2. Członkowie zespołów opiniodawczo-doradczych, o których mowa w art. 8b ustawy, oraz członkowie sekcji specjalistycznych, o których mowa w art. 11 ustawy, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 15% stawki – dla członków zespołów opiniodawczo-doradczych lub sekcji specjalistycznych, pełniących funkcję przewodniczącego,

2) 12% stawki – dla pozostałych członków zespołów opiniodawczo-doradczych lub sekcji specjalistycznych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje uprawnionemu członkowi pod warunkiem, że w danym miesiącu odbyło się co najmniej jedno posiedzenie właściwego zespołu Komitetu, zespołu wymienionego w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy, zespołu opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej.

§ 3.
1. W razie zbiegu uprawnień do wynagrodzeń, o których mowa w § 2, przysługuje jedno, najwyższe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy członek zespołu Komitetu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, uczestniczy w pracach innego zespołu Komitetu, zespołu wymienionego w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy lub zespołu opiniodawczo-doradczego, przysługuje mu jedno wynagrodzenie w wysokości 61% stawki.

§ 4.
Recenzenci i eksperci za opracowanie recenzji naukowej, sporządzonej w formie pisemnej, na zamówienie właściwego departamentu urzędu Komitetu, otrzymują wynagrodzenie stanowiące:

1) jednokrotność wynagrodzenia bazowego – za recenzję wniosku o finansowanie projektu badawczego, wniosku – oferty o finansowanie projektu badawczego zamawianego oraz oferty na wykonanie prac rozwojowych objętych projektem celowym zamawianym,

2) dwukrotność wynagrodzenia bazowego – za recenzję raportu rocznego, raportu końcowego, publikacji wydawniczej oraz sprawozdania z wykonania zadania objętego finansowaniem lub dofinansowaniem przez Komitet.

§ 5.
Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej realizacji badań naukowych, prac rozwojowych lub innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę otrzymuje wynagrodzenie stanowiące:

1) pięciokrotność wynagrodzenia bazowego – za kontrolę realizacji:

a) projektu badawczego,

b) zadań z zakresu działalności wspomagającej badania,

2) siedmiokrotność wynagrodzenia bazowego – za kontrolę realizacji:

a) projektu celowego,

b) projektu będącego częścią programu międzynarodowego lub działania wspomagającego realizację takiego programu,

c) udziału jednostki naukowej w międzynarodowym przedsięwzięciu podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 3 ustawy,

d) udziału podmiotu krajowego w instytucji międzynarodowej, na rzecz której Komitet przyznał środki finansowe na opłacenie składek, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy,

3) ośmiokrotność wynagrodzenia bazowego – za kontrolę realizacji:

a) badań własnych szkoły wyższej,

b) utrzymania przez jednostkę naukową unikatowego urządzenia lub miejsca pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu,

c) działalności określonej w art. 16 ust. 1 ustawy,

4) dziesięciokrotność wynagrodzenia bazowego – za kontrolę;

a) działalności statutowej jednostki naukowej,

b) realizacji przez jednostkę naukową inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

5) dwudziestokrotność wynagrodzenia bazowego – za kompleksową kontrolę działalności prowadzonej przez jednostkę naukową.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru (Dz. U. Nr 65, poz. 739) – utrzymane w mocy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 91, poz.1008).
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych: A. Wiszniewski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 lutego 2001 r. z mocą od 1 stycznia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »