reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 487) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Agencja Rezerw Materiałowych w księdze rejestrowej, składającej się z ponumerowanych kart.

2. Księga rejestrowa nie może być przenoszona poza miejsce przechowywania.

§ 2.
Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się oddzielnie akta rejestrowe obejmujące wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu, zmiany jego treści oraz wykreślenia wpisu z rejestru.
§ 3.
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wyznacza komórkę organizacyjną lub imiennie pracownika upoważnionego do prowadzenia rejestru.
§ 4.
1. Wpis do rejestru oraz wykreślenie wpisu z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wpis, zmiana treści wpisu oraz wykreślenie wpisu z rejestru dokonane są z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

§ 5.
Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte.
§ 6.
1. Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy, Agencja Rezerw Materiałowych dokona sprostowania z urzędu lub na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru.

2. Sprostowanie powinno być dokonywane w sposób czytelny.

3. W przypadku sprostowania osoba uprawniona do dokonywania wpisów do rejestru sporządza na końcu karty rejestrowej adnotację o treści sprostowania i jej podstawie oraz opatruje adnotację podpisem i datą dokonania sprostowania.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu oraz do wykreślenia wpisu z rejestru.

§ 7.
Wpis do rejestru obejmuje następujące dane przedstawione przez podmioty obowiązane do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych:

1) firmę lub nazwę (nazwisko i imiona) podmiotu,

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

3) siedzibę i adres podmiotu,

4) przedmiot działalności,

5) datę rozpoczęcia działalności,

6) ilość, rodzaj i gatunek paliwa ciekłego, w którym utworzone będą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych,

7) dane o wielkości produkcji, przywozu z zagranicy, rodzaju paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych,

8) miejsce przechowywania zapasów,

9) numer identyfikacji podatkowej NIP,

10) numer REGON.

§ 8.
Podmioty wpisane do rejestru są obowiązane bez zbędnej zwłoki informować Agencję Rezerw Materiałowych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 7.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 1 lipca 2002 r. na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz.U. Nr 84, poz. 757).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama