reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 lutego 2001 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 487) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Agencja Rezerw Materiałowych w księdze rejestrowej, składającej się z ponumerowanych kart.

2. Księga rejestrowa nie może być przenoszona poza miejsce przechowywania.

§ 2.
Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się oddzielnie akta rejestrowe obejmujące wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu, zmiany jego treści oraz wykreślenia wpisu z rejestru.
§ 3.
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wyznacza komórkę organizacyjną lub imiennie pracownika upoważnionego do prowadzenia rejestru.
§ 4.
1. Wpis do rejestru oraz wykreślenie wpisu z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wpis, zmiana treści wpisu oraz wykreślenie wpisu z rejestru dokonane są z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

§ 5.
Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte.
§ 6.
1. Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy, Agencja Rezerw Materiałowych dokona sprostowania z urzędu lub na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru.

2. Sprostowanie powinno być dokonywane w sposób czytelny.

3. W przypadku sprostowania osoba uprawniona do dokonywania wpisów do rejestru sporządza na końcu karty rejestrowej adnotację o treści sprostowania i jej podstawie oraz opatruje adnotację podpisem i datą dokonania sprostowania.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu oraz do wykreślenia wpisu z rejestru.

§ 7.
Wpis do rejestru obejmuje następujące dane przedstawione przez podmioty obowiązane do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych:

1) firmę lub nazwę (nazwisko i imiona) podmiotu,

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

3) siedzibę i adres podmiotu,

4) przedmiot działalności,

5) datę rozpoczęcia działalności,

6) ilość, rodzaj i gatunek paliwa ciekłego, w którym utworzone będą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych,

7) dane o wielkości produkcji, przywozu z zagranicy, rodzaju paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych,

8) miejsce przechowywania zapasów,

9) numer identyfikacji podatkowej NIP,

10) numer REGON.

§ 8.
Podmioty wpisane do rejestru są obowiązane bez zbędnej zwłoki informować Agencję Rezerw Materiałowych o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 7.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 1 lipca 2002 r. na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz.U. Nr 84, poz. 757).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama