| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przez użyte w rozporządzeniu określenie „polski związek sportowy" rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.
§ 2.
Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym są: plakietki, puchary i dyplomy.
§ 3.
1. Nagroda dla zawodnika w kategorii seniorów za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem".

2. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznana w wysokości:

1) do 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia za:

a) ustanowienie rekordu świata,

b) zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata,

2) do 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia za:

a) ustanowienie rekordu Europy,

b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,

c) zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata,

3) do 7-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

4) do 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich lub w mistrzostwach świata,

5) do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy.

3. Zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, oraz sportowcom niepełnosprawnym może być przyznana nagroda jeden raz w roku kalendarzowym za najwyższe osiągnięcia uzyskane w tym roku, w wysokości:

1) do 8-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata lub na igrzyskach paraolimpijskich,

2) do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za:

a) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata lub na igrzyskach paraolimpijskich,

b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy,

3) do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy,

4) do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata lub na igrzyskach paraolimpijskich,

5) do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy.

4. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego, może być przyznana w wysokości do 8-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

§ 4.
Wyróżnienia, o których mowa w § 2, mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski,

2) zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata lub Europy,

3) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.

§ 5.
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym juniorów mogą być przyznane wyłącznie wyróżnienia, o których mowa w § 2.
§ 6.
1. Nagroda za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, w mistrzostwach świata lub Europy może być przyznana, gdy w zawodach bierze udział co najmniej:

1) 8 zawodników w dyscyplinach indywidualnych,

2) 6 drużyn, osad lub załóg w sportach zespołowych – z uwzględnieniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ze względów regulaminowych w zawodach przewiduje się udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji sportowej lub wystąpiła naturalnie niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych kategoriach wagowych.

§ 7.
1. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu przyznaje wyróżnienia zawodnikom na wniosek polskiego związku sportowego.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.

§ 8.
Wyróżnienia wręcza Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu lub upoważniona przez niego osoba.
§ 9.
1. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu przyznaje nagrody zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, na wniosek polskiego związku sportowego, udokumentowany protokołem z wynikami zawodów.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym samotny rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego, nagrodę przyznaje Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z własnej inicjatywy.

4. Nagrody za ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem olimpijskim mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§ 10.
W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
§ 11.
Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 75% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości stawek określonych w § 3 ust. 2 i 3.
§ 12.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania (Monitor Polski Nr 76, poz. 699).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »