| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji przedkładanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „organem nadzorującym", w celu wydania opinii o udzielonej pomocy.
§ 2.
1. Organy administracji rządowej i samorządowej przedkładają organowi nadzorującemu projekty aktów normatywnych, projekty decyzji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą", oraz projekty umów będących podstawą udzielania pomocy, wraz z informacjami wymienionymi w niniejszym rozporządzeniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów uchwał wydawanych w wykonaniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1190).

§ 3.
1. Jeżeli przedmiotem opiniowania ma być projekt aktu normatywnego lub uchwały, o której mowa w § 2 ust. 2, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) określenie organów udzielających pomocy,

2) omówienie przepisów w zakresie dotyczącym pomocy, w tym tytułów (przeznaczenia) pomocy i jej form,

3) przewidywaną wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy,

4) przewidywany okres udzielania pomocy,

5) omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych,

6) określenie adresatów pomocy i ich szacunkowej liczby.

2. Organowi nadzorującemu przedkłada się, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, następujące informacje, jeżeli wynikają z projektu aktu normatywnego lub uchwały:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy,

2) formę prawną przedsiębiorcy,

3) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93),

4) wskazanie, czy przedsiębiorca jest małym lub średnim przedsiębiorcą,

5) wielkość pomocy przeliczoną na równą jej wartość dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy.

§ 4.
Jeżeli przedmiotem opiniowania ma być projekt decyzji lub umowy, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) nazwę, siedzibę oraz adres organu udzielającego pomocy,

2) podstawę prawną decyzji lub umowy,

3) tytuł (przeznaczenie) pomocy,

4) formę pomocy,

5) wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy w złotych lub intensywność pomocy,

6) przewidywany okres udzielania pomocy,

7) omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych,

8) pełną nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy,

9) formę prawną przedsiębiorcy,

10) w odniesieniu do spółek – pełną nazwę i siedzibę podmiotów posiadających ponad 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy,

11) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,

12) opis prowadzonej działalności gospodarczej:

a) wielkość produkcji, w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

b) strukturę sprzedaży na rynek krajowy i na eksport do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Środkowoeuropejskiego Obszaru Wolnego Handlu,

c) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału przedsiębiorcy będącego adresatem pomocy w rynku, według poszczególnych grup produktowych lub usług, jeżeli jego udział w rynku przekracza 10%,

13) wykaz głównych konkurentów przedsiębiorcy będącego adresatem pomocy z podaniem ich pełnej nazwy, siedziby oraz adresu,

14) wskazanie, czy przedsiębiorca będący adresatem pomocy jest małym lub średnim przedsiębiorcą.

§ 5.
Oprócz informacji, o których mowa w § 3 i 4, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w zakresie pomocy regionalnej,

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w zakresie pomocy sektorowej,

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie pomocy horyzontalnej,

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w pozostałym zakresie.

§ 6.
Organ udzielający pomocy, występując o wydanie opinii dotyczącej zamierzonej pomocy restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy, przedkłada także plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
§ 7.
Do projektów, o których mowa w § 3 i 4, dołącza się dodatkowo uzasadnienie wskazujące, że będą spełnione warunki określone w art. 9 ustawy.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY REGIONALNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 311)

Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY REGIONALNEJ

W przypadku zamierzonej pomocy regionalnej, o której mowa w art. 12 ustawy, podaje się informacje, które powinny zawierać:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w którym ma siedzibę przedsiębiorca będący adresatem pomocy,

2) określenie przeznaczenia pomocy:

a) na nowe inwestycje,

b) na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

c) pomoc niezwiązana z nowymi inwestycjami lub tworzeniem nowych miejsc pracy, o której mowa w art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy,

3) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 2 lit. a) lub b),

4) w przypadku pomocy na nowe inwestycje lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – wskazanie rodzaju inwestycji:

a) utworzenie nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudowa istniejącego już przedsiębiorstwa,

c) zakup istniejącego już przedsiębiorstwa,

d) rozpoczęcie w już istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego,

e) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) w przypadku pomocy na nowe inwestycje – określenie kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą według następujących pozycji:

a) koszty nabycia gruntów,

b) koszty nabycia budowli i budynków,

c) koszty nabycia maszyn i urządzeń,

d) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (wraz z opisem rodzaju tych wartości),

6) w przypadku pomocy przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – ilość przewidywanych nowych miejsc pracy,

7) w przypadku pomocy niezwiązanej z nowymi inwestycjami lub tworzeniem nowych miejsc pracy:

a) opis problemu, dla którego rozwiązania pomoc ma być udzielona, oraz jego znaczenie dla danego obszaru,

b) uzasadnienie dla udzielenia tego rodzaju pomocy w kontekście rozwoju regionalnego,

c) opis, w jaki sposób pomoc przyczyni się do pobudzania długookresowego rozwoju obszaru lub obszarów.

Załącznik 2. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY SEKTOROWEJ]

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY SEKTOROWEJ

W przypadku pomocy sektorowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, podaje się, odpowiednio dla poszczególnych sektorów, dokumenty i informacje określone w pkt I–VI:

l. Pomoc dla sektora motoryzacyjnego

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc inwestycyjna na innowacje – opis wyrobów lub procesów, które mają być wprowadzone do produkcji dzięki udzielanej pomocy.

4. Pomoc regionalna na inwestycje:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) wskazanie uzasadnionej ekonomicznie lokalizacji alternatywnej,

3) porównanie korzyści dla przedsiębiorcy i kosztów przez niego ponoszonych wynikających z ulokowania inwestycji w wybranym regionie zamiast obrania alternatywnej lokalizacji uzasadnionej ekonomicznie (na podstawie analizy korzyści i kosztów sporządzanej do oceny dopuszczalności pomocy),

4) określenie intensywności pomocy przed dokonaniem korekty wynikającej z uwzględnienia zmiany wielkości mocy produkcyjnych.

5. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

6. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

7. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

8. Pomoc na szkolenia:

1) szkolenia specjalistyczne:

a) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane,

b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

c) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) szkolenia ogólne:

a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników,

b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

II. Pomoc dla sektora hutnictwa żelaza i stali

1. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowywanych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy,

4) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

5) czy inwestycja polega na zastąpieniu dotychczasowych urządzeń urządzeniami, które:

a) spełniają nowe wymagania z zakresu ochrony środowiska – wskazać odpowiednie przepisy,

b) pozwalają na istotne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy,

6) stopień zamortyzowania wymienionych urządzeń,

7) przewidywane korzyści ekonomiczne wynikające z obniżenia kosztów produkcji na skutek realizacji inwestycji pozwalającej na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

3. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

4. Pomoc na ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej:

1) czy przedsiębiorca będzie prowadził działalność w dniu udzielenia pomocy,

2) czy przedsiębiorca będzie prowadził działalność w dniu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy,

3) określenie przewidywanej kwoty wypłat dokonywanych przez przedsiębiorcę dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na wcześniejsze przejście na emeryturę.

5. Pomoc na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej:

1) czy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 2001 r.,

2) czy będzie ją prowadził w dniu udzielenia pomocy,

3) czy będzie ją prowadził w dniu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy,

4) w jakim okresie po otrzymaniu pomocy przedsiębiorca unieruchomi lub zlikwiduje urządzenia produkcyjne,

5) wskazanie terminu, w którym pomoc zostanie udzielona,

6) czy przedsiębiorca jest podmiotem dominującym albo zależnym, w sposób bezpośredni lub pośredni, w stosunku do przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali,

7) wskazanie zdyskontowanej wartości planowanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszonej o wszelkie korzyści uzyskane z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

8) wskazanie wartości księgowej netto likwidowanych urządzeń,

9) czy i w jakim terminie nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorcy i grupy kapitałowej, jeżeli przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej,

10) wynik badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta.

6. Pomoc na restrukturyzację zatrudnienia:

1) liczba pracowników, którzy zostaną zwolnieni, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

2) koszty przedsiębiorcy związane z restrukturyzacją, na których pokrycie przeznaczona jest pomoc.

III. Pomoc dla sektora włókien syntetycznych

1. Pomoc na inwestycje – wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

2. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

3. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

4. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

5. Pomoc na szkolenia:

1) szkolenia specjalistyczne:

a) charakterystyka specyfiki działalności przedsiębiorcy,

b) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane,

c) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

d) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) szkolenia ogólne:

a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informacją, Jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników,

b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

7. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

IV. Pomoc dla sektora górnictwa węgla

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielona,

2) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie dla wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

4. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowanych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

5. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowanych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

V. Pomoc dla sektora budownictwa okrętowego

1. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

2. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy.

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

3. Pomoc na likwidację zdolności produkcyjnych:

1) koszty, na których pokrycie jest przeznaczona pomoc,

2) czy nastąpi likwidacja zdolności produkcyjnych; jeżeli tak – podać wartość księgową netto likwidowanych urządzeń oraz zdyskontowaną wartość przewidywanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszoną o korzyści uzyskane z tytułu likwidacji zdolności produkcyjnych w zakresie sektora budownictwa okrętowego,

3) forma, w jakiej pomoc ma być udzielona,

4) stopień zaawansowania prac związanych z likwidowaniem zdolności produkcyjnych.

4. Pomoc inwestycyjna na innowacje:

1) czy pomoc jest związana z wprowadzaniem na skalę przemysłową nowych wyrobów i procesów produkcyjnych,

2) łączne koszty związane z działalnością konstrukcyjną i inwestycjami,

3) lokalizacja wspieranej inwestycji.

5. Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona na modernizację lub racjonalizację:

1) czy pomoc zwiększa wydajność istniejących urządzeń,

2) czy pomoc jest związana z restrukturyzacją finansową przedsiębiorcy.

6. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

7. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

8. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie pogramy są uwzględniane.

VI. Pomoc dla sektora żeglugi morskiej

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności przewozowe w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności przewozowych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności przewozowych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności przewozowych,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) czy pomoc jest docelowo ukierunkowana na restrukturyzację przedsiębiorstwa,

3) czy pomoc umożliwi odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,

4) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

5) czy pomoc umożliwi przywrócenie przedsiębiorstwu długookresowej zdolności do konkurowania; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

6) czy pomoc jest oparta na planie restrukturyzacji,

7) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwzględnia program restrukturyzacji całego sektora; jeżeli nie, wskazać przyczynę,

8) czy pomoc jest powiązana z przeciwdziałaniem zniekształceniu lub groźbie zniekształcenia konkurencji; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

9) czy pomoc jest proporcjonalna do kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa oraz do tych kosztów społecznych, jakich daje się uniknąć dzięki pomocy,

10) czy pomoc jest powiązana z przeprowadzeniem prywatyzacji przedsiębiorstwa.

4. Pomoc na inwestycje:

1) czy pomoc jest udzielana na:

a) zakup nowych statków morskich,

b) zakup używanych statków morskich,

c) przebudowę, odbudowę lub modernizację statków morskich,

2) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 1 lit. a)–c).

5. Pomoc inwestycyjna na poprawę bezpieczeństwa morskiego:

1) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji związanej z podniesieniem bezpieczeństwa morskiego w celu dostosowania do nowych wymagań prawnych w tym zakresie; jeśli tak, podać te wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są zawarte),

2) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji związanej z podniesieniem bezpieczeństwa morskiego ponad obowiązujące wymagania prawne; jeśli tak, podać te wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są zawarte),

3) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

6. Pomoc na szkolenia specjalistyczne:

1) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane,

2) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

3) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

7. Pomoc na ochronę środowiska morskiego lub inwestycje energooszczędne:

1) pomoc na ochronę środowiska:

a) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

b) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy,

2) pomoc na inwestycje energooszczędne:

a) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

b) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

8. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych:

1) czy pomoc jest udzielana:

a) w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego,

b) w celu ochrony środowiska morskiego,

c) do realizacji innych celów (podać jakich),

2) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

3) informacje dotyczące projektowanej pomocy:

a) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

b) w jakim stopniu proponowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

c) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

Załącznik 3. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY HORYZONTALNEJ]

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY HORYZONTALNEJ

W przypadku pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 16 ustawy, podaje się informacje określone w ust. 1–8 dla poszczególnych tytułów pomocy.

1. Pomoc doraźna (art. 17 ust. 3 ustawy):

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc będzie umożliwiała odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna (art. 17 ust. 4 ustawy):

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytuacji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy:

a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na programie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu,

b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu,

c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowane przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala,

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejszenie zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych,

e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione,

f) skutków społecznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnieniem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji,

i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywatyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojowych (art. 18 ustawy):

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnieniem:

a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przedkonkurencyjne),

b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpośrednich zastosowań,

c) szacunku kosztów prac,

d) spodziewanego wyniku prac,

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzonych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) w jaki sposób projekt udzielenia pomocy uwzględnia programy ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

4. Pomoc w celu utrzymania poziomu zatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy (art. 19 ustawy):

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w jakim pomoc ma być udzielona,

b) czy pomoc jest docelowo ukierunkowana na restrukturyzację przedsiębiorstwa,

c) czy pomoc umożliwi odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,

d) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

e) czy pomoc umożliwi przywrócenie przedsiębiorstwu długookresowej zdolności do konkurowania; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

f) czy pomoc jest oparta na planie restrukturyzacji,

g) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwzględnia program restrukturyzacji całego sektora; jeżeli nie, wskazać przyczynę,

h) czy pomoc jest powiązana z przeciwdziałaniem zniekształceniu lub groźbie zniekształcenia konkurencji; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

i) czy pomoc jest proporcjonalna do kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa oraz do tych kosztów społecznych, jakich daje się uniknąć dzięki pomocy,

j) czy pomoc jest powiązana z przeprowadzeniem prywatyzacji przedsiębiorstwa,

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

b) liczba osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

c) czy pomoc ma być udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione,

d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane.

5. Pomoc na ochronę środowiska (art. 20 ust. 1–3 ustawy):

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

6. Pomoc na inwestycje energooszczędne (art. 20 ust. 4 ustawy):

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zredukowanie wykorzystania energii w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

7. Pomoc wspierająca rozwój infrastruktury technicznej (art. 21 ustawy):

1) rodzaj infrastruktury technicznej i do czego ma być wykorzystywana,

2) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

8. Pomoc na szkolenia (art. 22 ustawy):

1) szkolenia specjalistyczne:

a) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane,

b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

c) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) szkolenia ogólne:

a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników,

b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni,

c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Załącznik 4. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY W ZAKRESIE INNYCH TYTUŁÓW]

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDKŁADANE ORGANOWI NADZORUJĄCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY W ZAKRESIE INNYCH TYTUŁÓW

W przypadku pomocy, o której mowa w art. 6 ustawy, podaje się informacje określone w ust. 1–4 dla poszczególnych tytułów pomocy.

1. Pomoc udzielana w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy):

1) charakterystyka zakłóceń w gospodarce, na których likwidację jest przeznaczona pomoc,

2) opis zakłóceń oraz ich skutków dla gospodarki.

2. Pomoc przeznaczona na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy):

1) opis przedsięwzięcia gospodarczego,

2) znaczenie przedsięwzięcia dla interesu ogólnoeuropejskiego,

3) wskazanie podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

3. Pomoc na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy):

1) rodzaje działań promocyjnych,

2) rodzaje działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

4. Pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorców z tytułu ich udziału w realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy):

1) pomoc na wyrównanie strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi:

a) podstawa prawna ustalania poziomu cen lub opłat za towary i usługi,

b) szczegółowy opis metody obliczania wielkości strat,

2) pomoc na wyrównanie podwyższonych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych:

a) wysokość podwyższonych kosztów,

b) szczegółowy opis metody obliczania podwyższonych kosztów.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 23 stycznia 2003 r. na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 1, poz. 1).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »