REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 89 poz. 972

USTAWA

z dnia 22 czerwca 2001 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Ustanawia się wieloletni program „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, zwany dalej „programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961).

Art. 2.
1. Celem programu jest wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.

2. Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 60 samolotów wielozadaniowych, w tym 44 nowych, do końca 2006 r. w drodze:

1) zakupu, najmu lub użyczenia 16 samolotów do końca 2003 r. oraz zakupu 44 nowych samolotów w latach następnych,

2) zakupu zestawu logistycznego oraz lotniczych środków bojowych,

3) szkolenia personelu.

3. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej.

Art. 3.
1. Program będzie finansowany z budżetu państwa.

2. W latach 2002-2010 wydatki budżetu państwa na realizację programu nie mogą przekraczać rocznie 0,05% PKB. W latach 2011-2015 wydatki te zostaną poniesione zgodnie z ustawą budżetową.

3. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w 2001 r., natomiast wyposażanie w samoloty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakończy się do dnia 31 grudnia 2006 r.

4. Na sfinansowanie realizacji poszczególnych etapów programu może zostać udzielona zaliczka, stosownie do wysokości wydatków zaplanowanych na dany rok.

Art. 4.
1. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw gospodarki oraz do spraw finansów publicznych, określi szczegółowy plan zadaniowo-finansowy programu.

2. Minister Obrony Narodowej po upływie każdego roku realizacji programu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z jego realizacji.

Art. 5.
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802) w art. 190 w § 1 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a) sprzęt lotniczy, zestawy logistyczne oraz lotnicze środki bojowe wynikające z realizacji programu wieloletniego «Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe»,”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, którą zawarł zagraniczny dostawca, staje się ważna z chwilą zawarcia przez niego umowy offsetowej; umowy te zawierane są w tym samym dniu.”;

2) w art. 11 skreśla się ust. 3.

Art. 7.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 12 września 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA