| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i stopień chorążego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem".
§ 2.
Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją", powołana przez Szefa Biura Ochrony Rządu.
§ 3.
1. Do egzaminu na pierwszy stopień podoficerski może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie przygotowawczej i stałej, który:

1) posiada:

a) stopień szeregowego lub starszego szeregowego,

b) co najmniej sześciomiesięczny staż na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) dobrą opinię służbową,

2) ukończył trwający 30 dni kurs przygotowawczy organizowany przez komórkę organizacyjną Biura Ochrony Rządu odpowiedzialną za szkolenie.

2. Do egzaminu może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który ukończył szkolenie w kompanii szkolnej elewów z oceną co najmniej dobrą.

§ 4.
Do egzaminu na pierwszy stopień chorążego może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie przygotowawczej i stałej, który:

1) posiada:

a) stopień podoficerski, co najmniej plutonowego,

b) co najmniej dwuletni staż na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) opinię służbową oceniającą celująco albo bardzo dobrze jego służbę,

2) ukończył trwający 60 dni kurs przygotowawczy organizowany przez komórkę organizacyjną Biura Ochrony Rządu odpowiedzialną za szkolenie.

§ 5.
1. Funkcjonariusz ubiegający się o dopuszczenie do egzaminów obowiązany jest, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu odpowiedzialnej za szkolenie wniosek o dopuszczenie do egzaminu, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 3 i 4.

2. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje, na podstawie złożonych przez funkcjonariusza dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu odpowiedzialny za szkolenie, zwany dalej „Zastępcą Szefa".

§ 6.
1. Egzamin odbywa się, w terminach wyznaczonych przez Zastępcę Szefa, po zakończeniu kursów przygotowawczych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 pkt 2, albo szkolenia w kompanii szkolnej elewów, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Funkcjonariusz, który z powodu ważnych i odpowiednio udokumentowanych zdarzeń losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, może przystąpić do niego w terminie późniejszym wskazanym przez Zastępcę Szefa.

§ 7.
1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie pisemnej i obejmuje ona zakresem tematykę kursu przygotowawczego.

3. Część praktyczna składa się z egzaminów:

1) strzeleckiego,

2) sprawności fizycznej,

3) tematyki objętej zakresem kursu przygotowawczego.

§ 8.
1. Część teoretyczna egzaminu polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na zadane przez komisję pytania egzaminacyjne.

2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.

3. Przed wejściem na salę egzaminacyjną przystępujący do egzaminu jest obowiązany okazać dokument stwierdzający jego tożsamość.

4. Czas trwania części teoretycznej egzaminu ustala komisja.

5. Członkowie komisji mogą wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu korzystała z pomocy egzaminowanych, innych osób albo posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi bądź pomagała innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.

§ 9.
Część praktyczną egzaminu przeprowadza się po zakończeniu części pisemnej egzaminu, w terminach wyznaczonych przez Zastępcę Szefa.
§ 10.
Z przebiegu części teoretycznej i praktycznej egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
§ 11.
1. Osoby uczestniczące w ustalaniu i przechowywaniu tematów egzaminacyjnych, jak i członkowie komisji są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie treści tematów egzaminacyjnych i przeprowadzania egzaminów.

2. W przypadku naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 1, komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pisemnej pracy egzaminacyjnej uczestnika egzaminu, komisja może unieważnić egzamin w stosunku do tego uczestnika.

§ 12.
1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części egzaminu.

2. Oceną pozytywną jest ocena od 3 do 5 (dostateczna, dobra, bardzo dobra); oceną negatywną jest ocena 2 (niedostateczna).

3. Ocenę ogólną egzaminu oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszczególnych części egzaminu.

§ 13.
Miejsce, sposób i tryb ogłoszenia wyników egzaminów ustala komisja i podaje do wiadomości zdającym.
§ 14.
Funkcjonariusze, którzy otrzymali ocenę negatywną z części teoretycznej lub poszczególnych egzaminów części praktycznej, o których mowa w § 7 ust. 3, mogą zdawać egzamin poprawkowy i komisyjny w terminach określonych przez Zastępcę Szefa.
§ 15.
Funkcjonariusze, którzy zdali egzamin na ocenę pozytywną, uzyskują zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wystawione przez Szefa Biura Ochrony Rządu.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »