| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania szkód, które poniosła Policja, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia w mieniu użytym przez ich jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „jednostką poszkodowaną”, w związku z ich działaniami w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej, oraz tryb wypłaty odszkodowań, przysługujących z tytułu odpowiedzialności organizatora imprezy masowej za wyrządzone rzeczywiste szkody w tym mieniu.
§ 2.
1. Kierownik jednostki będącej dysponentem środków budżetowych, któremu podlega jednostka poszkodowana, wyznacza swojego przedstawiciela do ustalenia powstania szkody i zawiadamia o tym organizatora imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się imię i nazwisko, stanowisko, ewentualnie stopień służbowy, miejsce pracy, numer telefonu służbowego wyznaczonego przedstawiciela i przedstawiciela rezerwowego, który zastępuje go w nagłych wypadkach.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizatora imprezy masowej.

§ 3.
1. Powstanie oraz rozmiar szkody w mieniu użytym przez jednostkę poszkodowaną, w związku z działaniami w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej, stwierdza się protokołem ustaleń zniszczonego i uszkodzonego mienia, zwanego dalej „protokołem”, sporządzonym przez przedstawiciela jednostki poszkodowanej przy współudziale przedstawiciela organizatora imprezy masowej.

2. Do ustalenia powstania i rozmiaru szkody, o której mowa w ust. 1, przystępuje się niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej, a jeżeli jest to niemożliwe, w szczególności ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, spowodowane pożarem lub użyciem chemicznych środków służących do obezwładniania osób – niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla każdej z jednostek poszkodowanych.

4. Protokół powinien określać ilość oraz zawierać zwięzły opis stanu mienia zniszczonego i uszkodzonego.

5. Protokół podpisują przedstawiciel jednostki poszkodowanej oraz przedstawiciel organizatora imprezy masowej, opatrują go datą oraz przekazują po jednym egzemplarzu jednostce poszkodowanej i organizatorowi imprezy masowej, z zastrzeżeniem § 4.

6. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Rozbieżności w ocenie zniszczeń i uszkodzeń mienia, o którym mowa w § 1, przedstawiciele jednostki poszkodowanej i organizatora imprezy masowej uzgadniają w terminie 21 dni od daty sporządzenia protokołu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W celu uzgodnienia rozbieżności, o których mowa w ust. 1, jednostka poszkodowana lub organizator imprezy masowej może zlecić wykonanie ekspertyzy lub oceny technicznej.

§ 5.
Kierownik jednostki, o którym mowa w § 2 ust. 1, na podstawie protokołu ustala wysokość szkody, z uwzględnieniem zasad określonych w § 6 i 7.
§ 6.
1. Wysokość szkody wynikającą ze zniszczenia mienia ustala się według cen zakupu takiego samego przedmiotu z dnia, w którym została wyrządzona szkoda, uwzględniając stopień jego zużycia przed zaistnieniem szkody, ustalany według odrębnych przepisów finansowych.

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu takiego samego przedmiotu, jego wartość ustala się według cen zakupu przedmiotu tego samego rodzaju o identycznych lub zbliżonych parametrach.

§ 7.
1. Wysokość szkody wynikającą z uszkodzenia mienia ustala się w kwocie stanowiącej równowartość przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed zaistnienia szkody.

2. Jeżeli koszty naprawy lub remontu przekroczyłyby kwotę, o której mowa w ust. 1, wysokość szkody ustala się na zasadach określonych w § 6.

§ 8.
Po ustaleniu wysokości szkody kierownik jednostki, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje organizatorowi imprezy masowej zestawienie określające ilość i wartość zniszczonego i uszkodzonego mienia oraz wysokość odszkodowania.
§ 9.
W uzasadnionych przypadkach, szczególnie ze względu na termin wykonania remontu lub naprawy uszkodzonego mienia, można określić odszkodowanie w kwotach odrębnych dla mienia zniszczonego i mienia uszkodzonego, przekazując organizatorowi imprezy masowej odrębne zestawienia, przy zachowaniu wymogów określonych w § 8.
§ 10.
Organizator imprezy masowej w terminie 14 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 8 i 9, jest obowiązany do zapłaty odszkodowania na rachunek bankowy wskazany przez przekazującego zestawienie.
§ 11.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do szkód powstałych od dnia 1 stycznia 2002 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. (poz. 1148)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »