| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 sierpnia 2002 r.

w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Osoby wprowadzające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparat, który zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą", nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny, mają obowiązek dostarczenia, na żądanie odbiorcy prowadzącego działalność zawodową, karty charakterystyki takiego preparatu.
§ 2.
Kartę charakterystyki preparatu, o której mowa w § 1, sporządza się zgodnie z przepisami art. 5 ust. 5 ustawy, jeżeli preparat taki zawiera, w stężeniach wynoszących co najmniej 1% wagowy w przypadku preparatów niebędących gazami lub co najmniej 0,2% objętościowy w przypadku preparatów występujących w postaci gazu:

1) co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, określoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, albo

2) jedną substancję określoną w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik 1. [SUBSTANCJE, KTÓRYCH OBECNOŚĆ W PREPARACIE POWODUJE OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KARTY CHARAKTERYSTYKI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 sierpnia 2002 r. (poz. 1194)

SUBSTANCJE, KTÓRYCH OBECNOŚĆ W PREPARACIE POWODUJE OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KARTY CHARAKTERYSTYKI

1) Acetanilid (CAS 103-84-4)

2) Antymon i jego związki nieorganiczne (CAS 7440-36-0)

3) Asfalt naftowy (CAS 8052-42-4)

4) Azotan(V) propylu (CAS 627-13-4)

5) Bar i jego związki nieorganiczne

6) Bicyklo[4.4.0]dekan (dekalina) (CAS 91-17-8)

7) Bromfenwinfos (CAS 33399-00-7)

8) Bromochlorometan (CAS 74-97-5)

9) 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS 151-67-7)

10) Butan (CAS 106-97-8)

11) Butanol-1-tiol (CAS 109-79-5)

12) 4-tert-Butylotoulen (CAS 98-51-1)

13) 2-Chloroanilina (CAS 95-51-2)

14) 3-Chloroanilina (CAS 108-42-9)

15) Chlorodinitrobenzen (CAS 25567-67-3)

16) Chloronitrobenzen (CAS 25167-93-5)

17) 4-Chlorostyren (CAS 2039-85-2)

18) Chromiany(VI) i dichromiany(VI)

19) Cykloheksen (CAS 110-83-8)

20) Cyrkon i jego związki

21) Demeton-S metylowy (CAS 8022-00-2)

22) Dichlorodifluorometan (CAS 75-71-8)

23) Dichloroetan (CAS 1300-21-6)

24) Dichloroeten (CAS 25323-30-2)

25) Dichlorofluorometan (CAS 75-43-4)

26) 1,2-Dich!oro-1,1,2,2-tetrafluoroetan (CAS 76-14-2)

27) (1,2-Dichlorowinylo)benzen (CAS 6607-45-0)

28) Dietylobenzen (CAS 25340-17-4)

29) Dimetoksymetan (CAS 109-87-5)

30) Dimetyloanilina (CAS 1300-73-8)

31) 1,3-Dioksolan (CAS 646-06-0)

32) Ditlenek węgla (CAS 124-38-9)

33) Etanol (CAS 64-17-5)

34) Eter difenylowy (CAS 101-84-8)

35) Eter diizopropylowy (CAS 108-20-3)

36) Etylotoulen (CAS 25550-14-5)

37) Fluorki (CAS 16984-48-8)

38) Fosfan (CAS 7803-51-2)

39) Ftalan dibutylu (CAS 84-74-2)

40) Ftalan dietylu (CAS 84-66-2)

41) Ftalan dimetylu (CAS 131-11-3)

42) Ftalan bis(2-etyloheksylu) (CAS 117-81-7)

43) Hafn i jego związki

44) 1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (CAS 608-73-1)

45) Heksachloroetan (CAS 67-72-1)

46) Izomery acykliczne nasycone heksanu z wyjątkiem heksanu

47) Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (CAS 1303-96-4)

48) Itr i jego związki

49) Izobutyroaldehyd (CAS 78-84-2)

50) 2-lzopropylo-4,6-dinitrofenol (CAS 118-95-6)

51) Kadm i jego związki nieorganiczne

52) Kamfora syntetyczna (CAS 76-22-2)

53) Karbaryl (CAS 63-25-22)

54) Keten (CAS 463-51-4)

55) Mangan i jego związki nieorganiczne

56) Metoksychlor (CAS 72-43-5)

57) Metylocykloheksanol (CAS 25639-42-3)

58) Metylohydrazyna (CAS 60-34-4)

59) N-Metylomorfolina (CAS 109-02-4)

60) Miedź i jej związki

61) Molibden i jego związki

62) Naftalen (CAS 91-20-3)

63) Naftalenu pochodne chlorowane

64) Nitropropan (CAS 25322-01-4)

65) 3-Nitrotoulen (CAS 99-08-1)

66) Octan butylu (CAS 123-86-4)

67) Octan sec-butylu (CAS 105-46-4)

68) Octan tert-butylu (CAS 540-88-5)

69) Octan pentylu (CAS 628-63-7)

70) Octan winylu (CAS 108-05-4)

71) 2,2'-Oksydietanol (CAS 111-46-6)

72) Oleje mineralne (CAS 8012-95-1)

73) Ozon (CAS 10028-15-6)

74) Pentan-1-ol (CAS 71-41-0)

75) Pentan-2-on (CAS 107-87-9)

76) 2-Pirydyloamina (CAS 504-29-0)

77) Platyna metaliczna (CAS 7440-06-4)

78) Polichlorowane bifenyle (CAS 53469-21-9; 11097-69-1)

79) Propyn (CAS 74-99-7)

80) Srebra związki nierozpuszczalne

81) Srebra związki rozpuszczalne

82) Tantal (CAS 7440-25-7)

83) Tellur i jego związki

84) Tetraetyloplumban (CAS 78-00-2)

85) Tetranitrometan (CAS 509-14-8)

86) Tlenek cynku (CAS 1314-13-2)

87) Tlenek magnezu (CAS 1309-48-4)

88) Tlenek wapnia (CAS 1305-78-8)

89) Tlenek żelaza (III) (CAS 1309-37-1)

90) 1,3,5,-Triazinono-2,4,6-trion (kwas cyjanurowy) (CAS 108-80-5)

91) Trichlorobenzen (CAS 87-61-6; 120-82-1; 108-70-3)

92) Trichlorofluorometan (CAS 75-69-4)

93) Trichloronaftalen (CAS 1321-65-9)

94) 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna (CAS 108-77-0)

95) Trimetylobenzen (CAS 526-73-8; 25551-13-7)

96) 1,3,5,-Trinitro-1,3,5-triazinan (CAS 121-82-4)

97) Tritlenek diboru (CAS 1303-86-2)

98) Tritlenek glinu (CAS 1344-28-1)

99) Tritlenek siarki (CAS 7446-11-9)

100) Tytan i jego związki

101) Węglan wapnia (CAS 1317-65-3)

102) 4-Winylocykloheksen (CAS 100-40-3)

103) Winylotoulen (CAS 25013-15-4)

104) Wodorek litu (CAS 7580-67-8)

105) Wodorotlenek wapnia (CAS 1305-62-0)

106) Wolframu związki nierozpuszczalne

107) Wolframu związki rozpuszczalne

108) Żelazowanad (CAS 12604-58-9)

109) Amidosiarczan(VI) amonu (CAS 7773-06-0)

110) Chlorodifluorometan (CAS 75-45-6)

111) Dekaboran (CAS 17702-41-9)

112) Dibenzo-1,4-tiazyna (CAS 92-84-2)

113) Diboran (6) (CAS 19287-45-7)

114) Dibromodifluorometan (CAS 75-61-6)

115) Disulfid allilowo-propylowy (CAS 2179-59-1)

116) 1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan (CAS 4016-14-2)

117) Eter bis (2,3-epoksypropylowy) (CAS 2238-07-5)

118) 4'-Etoksyacetani!id (CAS 62-44-2)

119) Glifosad (CAS 1071-83-6)

120) 1-(2-Metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol (CAS 34590-94-8)

121) 1-Metoksypropan-2-ol (CAS 107-98-2)

122) 3-Metylobutan-1-ol (CAS 123-51-3)

123) 1-Metylonaftalen (CAS 90-12-0)

124) Octan 1.3,-dimetylobutylu (CAS 108-84-9)

125) Octan izopentylu (CAS 123-92-2)

126) Octan pentan-2-ylu (CAS 626-38-0)

127) Octan pentan-3-ylu (CAS 620-11-1)

128) Octan tert-pentylu (CAS 625-16-1)

129) Pentafluorek bromu (CAS 7789-30-2)

130) Pyretryny (CAS 8003-34-7)

131) Tetrafluorek siarki (CAS 7783-60-0)

132) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

133) Zieleń kwasowa V (CAS 12768-78-4).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »