| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 2 września 2002 r.

w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb mianowania na stopnie;

2) osoby uprawnione do występowania z wnioskami o mianowanie;

3) sposób przeprowadzania mianowania

– funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
§ 3.
1. Wnioski w sprawie mianowania funkcjonariuszy:

1) na stopnie szeregowych, podoficerskie oraz chorążych przedstawiają Szefowi Biura Ochrony Rządu drogą służbową bezpośredni przełożeni tych funkcjonariuszy;

2) na stopnie oficerskie przedstawiają drogą służbową bezpośredni przełożeni tych funkcjonariuszy Szefowi Biura Ochrony Rządu, który po zaopiniowaniu przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

3) na pierwszy stopień oficerski i stopnie generalskie przedstawia Szef Biura Ochrony Rządu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który po zaopiniowaniu przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szef komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych, zwany dalej „szefem komórki kadrowej”, dołącza do wniosków, o których mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 44–47 ustawy.

§ 4.
1. Akt mianowania sporządza szef komórki kadrowej.

2. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pozostałe stopnie oficerskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór aktu mianowania na stopnie szeregowych, podoficerskie i chorążych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Mianowanie, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 43 ustawy, następuje rozkazem personalnym uprawnionego organu.

2. Dniem mianowania funkcjonariusza na stopień jest data określona w rozkazie personalnym. W przypadku braku wskazania takiej daty dniem mianowania na stopień jest dzień ukazania się rozkazu personalnego.

3. Funkcjonariusza w służbie przygotowawczej mianuje się na pierwszy stopień w odpowiednim korpusie z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej.

§ 6.
1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wręcza się akt mianowania.

2. Akt mianowania na stopnie szeregowych, podoficerskie, chorążych i stopnie oficerskie wręcza funkcjonariuszowi Szef Biura Ochrony Rządu lub szef komórki kadrowej.

3. Wręczenia aktu mianowania na stopnie, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w sposób uroczysty w czasie obchodów święta Biura Ochrony Rządu, świąt narodowych lub obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych, z zastrzeżeniem § 7.

§ 7.
1. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.

3. Akt mianowania na stopień funkcjonariusza, który zmarł przed jego otrzymaniem, lub mianowania pośmiertnie wręcza się najbliższym członkom jego rodziny.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR AKTU MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 września 2002 r. (poz. 1321)

Załącznik nr 1

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR AKTU MIANOWANIA NA POZOSTAŁE STOPNIE OFICERSKIE]

Załącznik nr 2

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA POZOSTAŁE STOPNIE OFICERSKIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR AKTU MIANOWANIA NA STOPNIE SZEREGOWYCH, PODOFICERSKIE l CHORĄŻYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR AKTU MIANOWANIA NA STOPNIE SZEREGOWYCH, PODOFICERSKIE l CHORĄŻYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »