| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 września 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 45b pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1200) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 3 w lit. a po tiret czwarte dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„– stypendiów,”,

b) w pkt 5:

– w lit. b wyrazy „w 2001 roku” zastępuje się wyrazami „w 2002 roku”,

– skreśla się lit. c,

– dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.”

2) załączniki nr 1–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia;

3) skreśla się załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Wzory stanowiące załączniki do niniejszego rozporządzenia stosuje się do dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Roczne obliczenie podatku oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 2001 należy sporządzać i składać na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz.1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74. poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146 i Nr 141, poz. 1182.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 września 2002 r. (poz. 1324)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 października 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »