| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r, Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego na 2002 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1465)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej, uszkadzanie brzegów rzek i jezior przez pieszych.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych, polegających na naprawie kładek, poręczy i schodków oraz pomostów wędkarskich. Oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, miejsc postoju i biwakowania, przystani wodnych i miejsc rekreacyjnych.

2

Zaburzenie naturalnego odpływu wód z jezior.

Stabilizacja odpływów poprzez utrzymanie urządzeń piętrzących na ciekach wodnych.

3

Obumieranie drzew uszkadzanych przez owady, grzyby i czynniki abiotyczne.

Wykładanie pułapek na owady, usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady. Usuwanie drzew wywróconych i złamanych.

4

Uszkadzanie odnowień naturalnych drzewostanów, upraw leśnych i młodników oraz szkody na gruntach rolnych powodowane nadmierną ilością jeleni, saren i dzików.

Zabezpieczenie środkami zapachowymi (repelentami), grodzenie terenów oraz regulacja liczebności zwierząt łownych.

5

Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska oraz ich nieprawidłowa struktura przestrzenna i wiekowa.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów przez sadzenie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

6

Zły stan odnowień naturalnych sosny na skutek nadmiernego ocienienia przez macierzysty drzewostan.

Przerzedzenie drzewostanu macierzystego.

7

Zagrożenie pożarami.

Orka pasów przeciwpożarowych (mineralizacja), usuwanie roślin z pasów przeciwpożarowych, utrzymanie w sprawności punktów czerpania wody, przejezdności dróg pożarowych. Zabezpieczanie miejsc wyznaczonych na ogniska.

 

8

Opanowanie powierzchni niezalesionych przez trzcinnik piaskowy.

Niszczenie trzcinnika, odnowienie powierzchni czasowo pozbawionej leśnej roślinności drzewiastej.

9

Zarastanie lądowych ekosystemów nieleśnych drzewami i krzewami oraz niepożądanymi gatunkami roślin zielnych, powodujące obniżenie różnorodności biologicznej.

Usuwanie drzew i krzewów. Koszenie. Eliminacja obcych gatunków,

10

Niewłaściwy skład gatunkowy ryb w wodach Parku.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb poprzez odłowy regulacyjne, zarybienia, ochronę tarlisk i zimowisk.

11

Zagrożenie ssaków i ptaków w okresie zimowym.

Dokarmianie w okresie śnieżnych i mroźnych zim.

12

Zanikanie terenów bytowania płazów i gadów.

Odtworzenie zniekształconych miejsc rozrodu. Wyznaczanie stref ochronnych. Ograniczenia w poruszaniu się pieszych.

13

Zagrożenie wyginięciem rzadkich gatunków ptaków.

Wyznaczanie stref ochronnych dla gatunków zagrożonych. Wywieszanie budek lęgowych. Ograniczenia w poruszaniu się pieszych.

14

Zagrożenie wyginięciem populacji nietoperzy.

Zawieszanie schronów dla nietoperzy.

15

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej – niszczenie starych domów, kapliczek.

Odsłanianie śladów dawnej kultury materialnej, oznakowanie tablicami informującymi.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1 .Ochrona przyrody nieożywionej.

 

 

1) Ochrona powierzchni gleby przed wydeptywaniem.

Remont kładek do cumowania kajaków, w ilości 2 sztuk.

Miejsca biwakowania: Pstrąg i Kamienna.

Remont schodów na zejściu do wody, na długości 20 m.

Miejsce biwakowania Pstrąg.

 

Wykaszanie i oznaczenie granic, utrzymywanie porządku, w 8 obiektach turystycznych.

Miejsca biwakowania: Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstrąg, Kamienna, przystań wodna Drawnik.

 

Wykaszanie i oznaczenie granic, utrzymywanie porządku, na 9 miejscach postoju pojazdów.

Miejsca postoju pojazdów: Drewniany Kamień, Sitno, Pustelnia, Sitnica, Międzybór, Rogoźnica, Ostrowiec, Zakręt Raka, Jezioro Ostrowieckie.

 

Wykonanie nowego miejsca postoju pojazdów,

144a.

 

Odnowienie, oznakowanie i oczyszczanie szlaków pieszych i rowerowych, na długości 77 km.

Szlaki piesze i rowerowe.

 

Remont i utrzymanie pomostów wędkarskich, w ilości 53 sztuk.

Jeziora: Ostrowieckie i Sitno.

 

Usuwanie powalonych drzew i gałęzi na 2 ścieżkach turystycznych.

Ścieżki dydaktyczne: Barnimie i Międzybór.

 

Wyznaczenie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych, w ilości 5 sztuk.

Ścieżki dydaktyczne: Głusko, Zatom, Drawno, jezioro Ostrowieckie, Bogdanka.

2) Wody powierzchniowe.

Naprawa zastawek w celu stabilizacji odpływu wody ze stawów Rynny Moczelskiej, w ilości 3 sztuk.

276c,d, 297a.

 

Częściowe zasypanie dna cieku, w celu zmniejszenia odpływu z jeziora Pustelnik.

414a.

 

Wzmocnienie ściany Larsena w celu stabilizacji odpływu z jeziora Ostrowieckiego.

415a.

 

 

Naprawa mnicha i grobli w celu stabilizacji odpływu wody z jeziora Drogie (Zdroje), w ilości 2 sztuk.

409a.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

 

 

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na strzygonię choinówkę, w ilości 70 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, w ilości 160 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika paskowanego, w ilości 60 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na cetyńce, w ilości 110 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Usuwaniu z drzewostanów drzew opanowanych przez owady i grzyby, drzew wywróconych i złamanych (cięcia sanitarne i przygodne).

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Prognozowanie występowania owadów poprzez poszukiwania owadów w ściółce, w ilości 290 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Prognozowanie występowania owadów poprzez poszukiwanie pędraków w glebie, zebranie pędraków i zasypanie dołów. Wykopanie 25 dołów.

134h.

 

Wywieszenie budek lęgowych dla ptaków, w ilości 600 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykonanie ogrodzeń z siatki w celu ochrony upraw leśnych przed zwierzętami, na długości 8850 m.

42a, 14b,d, 83j, 91h,k,l, 98d, 99m, 105f, 242f, 134c, 137g, 142w, 207h, 229b.

 

Naprawa słupków w starych ogrodzeniach, w ilości 315 sztuk.

13d, 20f, 19f.

 

 

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami, zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami), na powierzchni 167,42 ha.

40h, 44d, 47j, 51c,h,k, 52f, 53f, 8a,b,c,d,g, 9d, 66b, 71a,b, 74f, 74g, 88a,d,f, 89a, 95h, 139d,j, 167b, 169d, 170c, 177a, 179d, 139h, 140a,b,i,j,k, 157d, 158m, 179g,b,c,f, 180b, 267j, 290d,i, 312c,f, 139g, 174d, 194d,i, 196g, 209a, 217g, 223h, 249c, 250c,d, 251c, 253d.

 

Przebudowa drzewostanów sosnowych przez podsadzenie drzew gatunków liściastych, na powierzchni 161,62 ha.

99m, 22a, 83j, 91h,k,l, 98d, 105f, 302g, 132j, 203h, 151k, 195a, 221f, 223b,d, 252d, 253b, 274c, 359m, 159g, 188h, 189b, 103j, 104j, 158g, 178a,b, 152g, 159i,s, 160f, 18x, 24c, 51k, 99n, 134j, 203b, 252c, 274a, 396h,o, 404b, 8a,g,h, 9d, 52f, 165c, 159p,r, 396l,m, 51c, 157g, 171l.

 

Odsłanianie naturalnego odnowienia sosny, na powierzchni 5,55 ha.

53g.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna i późna), na powierzchni 176,56 ha.

94b,d, 99s, 156a, 288a, 152j, 194a, 337b,f, 87c, 152p, 160b, 189a, 255h, 356b, 18c,d,f,p, 87d, 94f,g, 99l,w, 103l, 179a, 224g, 388i, 389d,f,i,n, 404g, 51h, 85g,h, 87a, 103d, 389h, 104i, 21j, 71d, 75f, 85d,i, 91c,d,f,g, 99f,g, 155b, 157d, 171k, 388a,b,c,d,f,g,h, 389j,m.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 88,78 ha.

18r, 19f, 21g, 43j, 88d,f, 89a,c, 91 b, 94c, 127j, 359j, 66f, 99n,w, 221f, 223b,d, 224g, 252c,d, 253b, 274a,c, 87b, 264b, 152j.

 

Hodowanie sadzonek w szkółkach leśnych, na powierzchni 2,60 ha.

134h, 219n.

 

Zbiór nasion dębu bezszypułkowego, w ilości 3 000 kg.

Drzewostany nasienne wyłączone.

 

Zbiór nasion buka, w ilości 200 kg.

Drzewostany nasienne wyłączone.

 

Odnowienie powierzchni czasowo pozbawionej roślinności drzewiastej (halizny), na powierzchni 1,95 ha.

242f, 207h.

 

 

Dosadzanie (w gniazdach) liściastych gatunków drzew pod osłoną drzewostanu (przebudowa), na powierzchni 6,59 ha.

105d, 66h, 134c, 202b,d, 229b, 51c,h,k, 52f, 8a,g,h, 9d, 103g, 66b, 99k, 179b,c,f, 271d, 192f,d, 194b,g, 195a, 175f,g.

 

Sadzenie gatunków drzew liściastych na uprawach leśnych (poprawki), na powierzchni 10,56 ha.

13d, 14b,d, 15b, 18w, 19f, 20f, 24d,f, 33d,i, 42a, 47k, 5b, 5j, 8b, 117f, 118c, 120a, 202c, 140f, 192h, 221 g, 269d, 292g.

 

Wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych (pielęgnacja), na powierzchni 232,78 ha.

12a, 13d, 14b,d, 15b, 16h, 18o,w, 19f, 20f, 22c,d, 24d,f,h, 33d,i, 42a, 47k, 51c,h,k, 52f, 53f, 5b,j, 8a,b,d,f,g,h, 9d, 103g, 69n, 74h, 83a, 89b, 96a,b, 99k, 113f, 114a,d, 116a, 117f, 118c, 120a, 121ax, 131i, 133a, 135b,b1, 137a, 139b,d,g,j, 140f,l, 141i, 142b,167b, 168b, 169d, 170c, 177a, 179d, 201c,g, 202b,c,d, 179c,b, 242f, 192h, 221g, 207h, 244c, 249c, 269d, 271d, 292g, 229b, 303f, 359c,l.

 

Przygotowanie gleby w drzewostanach przeznaczonych do przebudowy przez wyoranie bruzd dla sadzenia drzew liściastych, na powierzchni 39,44 ha.

105f, 83j, 91h,k,l, 98d, 99m, 132j, 134j, 157g, 165c, 159g,i,p,r,s, 160b,f.

 

Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizowanie), na długości 108,2 km.

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec i Kamienna (drogi publiczne i granica lasu z nieużytkami).

 

Utrzymanie 17 punktów czerpania wody dla celów gaśniczych. Naprawa pomostów, wycięcie krzewów i pochylonych drzew i gałęzi. Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych do punktów. Odnowienie oznakowań.

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec i Kamienna.

 

Remont mostów poprzez umocnienie przyczółków i wymianę nawierzchni, w ilości 2 sztuk.

62l (na kanale), 1c na rzece Runicy.

 

 

Oczyszczenie pasów przeciwpożarowych poprzez obcięcie części gałęzi drzew i wyniesienie gałęzi poza pas, na powierzchni 343,00 ha.

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna.

 

Prognozowanie występowania owadów na 150 powierzchniach próbnych.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja liczebności populacji zwierząt łownych poprzez redukcję: 70 sztuk jeleni, 40 sztuk saren, 50 sztuk dzików.

Obwody Ochronne: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec i Kamienna.

3. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

 

 

 

Usunięcie drzew i krzewów na bagnach, na powierzchni 1,21 ha.

260f,j.

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na bagnach, na powierzchni 9,01 ha.

30g, 31b, 353f, 392b, 126b, 294h.

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na łąkach oraz usuwanie drzew krzewów, na powierzchni 49,75 ha.

12d, 13a, 19a,b, 40j, 51f, 52d, 53i, 56c, 226h, 386n, 393rx, 394d, 402s, 403g, 403n, 401d, 121bx, 126a, 200h, 213j, 143g, 110c, 149b, 204c, 269f.

 

Wykaszanie ręczne i mechaniczne roślinności zielnej na pastwiskach oraz usuwanie drzew i krzewów, na powierzchni 36,94 ha.

16i, 31j, 404h,m, 385o, 394m, 402t, 126c, 150l, 184c, 213i, 143h, 145b, 201j, 393o, 404n, 121a.

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

 

 

 

Zarybienie smoltami łososia, w ilości 25 000 sztuk.**

Rzeka Drawa.

 

Zarybienie smoltami łososia, w ilości 5 000 sztuk.**

Rzeka Płociczna.

 

Zarybienie narybkiem pstrąga potokowego, w ilości 22 400 sztuk.**

Rzeka Drawa.

 

Zarybienie wylęgiem łososia, w ilości 100 000 sztuk.**

Rzeka Drawa.

 

Zarybienie narybkiem certy, w ilości 40 000 sztuk.**

Jezioro Ostrowieckie.

 

 

Odłowy redukcyjne ryb, w ilości:

 

 

4 070 kg

 

Jezioro Ostrowieckie.

 

810 kg

 

Jezioro Sitno.

 

100 kg

 

Jezioro Marta.

 

Odłowy kontrolne ryb, w ilości:

 

 

120 kg

 

Jezioro Drogie (Zdroje).

 

310 kg

 

Jezioro Płociczno.

 

150 kg

 

Jezioro Jamno.

 

Odłowy ryb w celu kontroli stanu ich populacji (kontrolne odłowy przeżyciowe).

Obwód Ochronny Szuwary, rzeki: Drawa, Płociczna, Cieszynka, Runica.

5. Ochrona zwierząt.

 

 

 

Redukcja lisa, w ilości 20 sztuk i jenota w ilości 10 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zamontowanie budek lęgowych dla traczy i gągołów, w ilości 150 sztuk.

Wyspy na jeziorze Ostrowieckim.

 

Wywieszenie schronów dla nietoperzy, w ilości 300 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

6. Ochrona wartości kulturowych.

 

 

 

Ustawienie tablic informujących o miejscach historycznych, w ilości 10 sztuk.

Miejsca historyczne: Święta Hala, Kamienna, Pustelnia, Węgornia, Jezioro Ostrowieckie, Zatom, Moczele, cmentarz w Ostrowcu.

 

Utrzymywanie porządku na cmentarzu i zabytkowej alei klonowej, konserwacja obiektów.

Osada Ostrowiec.

7. Ochrona walorów krajobrazowych.

 

 

 

Wykaszanie łąk wokół osady Ostrowiec, na powierzchni 5,22 ha.

318d,f,g,k.

 

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne, podano zgodnie z mapą przeglądową Drawieńskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gorzowie Wielkopolskim w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Podział na pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą drzewostanów Drawieńskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gorzowie Wielkopolskim w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową, podano zgodnie z mapą ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej sporządzoną przez Drawieński Park Narodowy w skali 1:25 000, według stanu na 31.12.2001 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Drawieńskiego Parku Narodowego w miejscowości Drawno.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »