| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej „pomieszczeniem", powinno być zlokalizowane na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może być usytuowane w suterenie, po dopuszczeniu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do użytku, a także po zapewnieniu w nim:

1) oświetlenia naturalnego;

2) izolacji przeciwwilgociowej.

§ 2.
1. W skład pomieszczenia wchodzą:

1) izba dyżurna;

2) pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

3) pokój lekarski;

4) pokój, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki;

5) zmywalnia naczyń i sprzętu;

6) magazyny do przechowywania: rzeczy przekazanych do depozytu, z wyodrębnionymi miejscami przeznaczonymi do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej;

7) umywalnie;

8) ustępy.

2. W pomieszczeniu może być wydzielona szatnia dla policjantów pełniących tam służbę.

§ 3.
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów lub magazynów oraz szatni, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji.
§ 4.
Wszystkie wejścia i wyjścia z pomieszczenia powinny mieć stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z atestowanymi zamkami.
§ 5.
Pomieszczenie oraz jego wyposażenie powinno spełniać następujące warunki:

1) tynki powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej oraz malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną;

2) punkty świetlne powinny być umieszczone na suficie, a gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 6.
1. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę w rozmiarze nie mniejszym niż 3 m2;

2) mieć ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;

3) mieć podłogę trwałą i zmywalną;

4) mieć okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową;

5) być wyposażone w punkty świetlne zapewniające oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem;

6) mieć ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;

7) mieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, zapewniającą półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową;

8) być wyposażone w prycze jednoosobowe oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

9) mieć zainstalowane przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;

10) mieć drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

2. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposażone w ustęp przenośny lub stały umieszczony w miejscu zapewniającym intymność.

§ 7.
1. Izba dyżurna powinna mieć otwieraną drewnianą barierę oraz być wyposażona w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji.

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę i sprzęt stołowo-kuchenny.

4. Zmywalnia naczyń i sprzętu powinna być wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża.

5. Umywalnie i ustępy powinny spełniać następujące warunki:

1) w umywalniach – umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie jak kabina, o której mowa w pkt 3;

2) w ustępach – umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie;

3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą;

4) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.

6. Ciepła woda jest doprowadzana do umywalni, natrysków oraz ustępów poprzez mieszacz, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

7. Drzwi do umywalni z natryskiem i ustępów wyposaża się w matową szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową.

8. Na ścianach korytarzy, obok drzwi każdego pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, powinny być zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 8.
1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową (dźwiękowo-świetlną) na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam osób.

2. Instalację, o której mowa w ust. 1, stanowią:

1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany;

2) przyciski dzwonków umieszczone:

a) w izbie dyżurnej,

b) na ścianach korytarza przy drzwiach każdego pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

c) w pokoju lekarskim,

d) w pokoju, w którym podgrzewa się i porcjuje posiłki,

e) w umywalniach i ustępach.

§ 9.
Osoba umieszczona w pomieszczeniu jest obowiązana przestrzegać regulaminu pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688.

Załącznik 1. [REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. (poz. 547)

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

§ 1. 1. Osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia przyjmowaną do pomieszczenia bezzwłocznie informuje się o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach oraz zapoznaje się z regulaminem pobytu w pomieszczeniu.

2. Osobie zatrzymanej lub doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nieznającej języka polskiego zapewnia się możliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu za pośrednictwem tłumacza.

3. Jeżeli kontakt z osobą zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia przyjmowaną do pomieszczenia jest utrudniony z uwagi na zakłócenie świadomości, czynności określone w ust. 1 należy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku.

§ 2. W pomieszczeniu nie umieszcza się matek karmiących i kobiet w ciąży od siódmego miesiąca ciąży.

§ 3. 1. Osobę, o której mowa w § 1 ust. 1, w uzasadnionych przypadkach poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim, a także zabiegom sanitarnym.

2. Badania i zabiegi, o których mowa w ust. 1, przeprowadza z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej uprawniony pracownik ochrony zdrowia, dokumentując ich przebieg i wyniki.

3. Badań lub zabiegów, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się, gdy osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia przyjmowana do pomieszczenia była poddana wcześniej badaniu lekarskiemu oraz zabiegom sanitarnym, a powtórne ich przeprowadzenie nie jest konieczne.

§ 4. 1. Przy przyjęciu do pomieszczenia osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia jest obowiązana podać dane osobowe oraz informacje o miejscu zameldowania, a także o stanie zdrowia.

2. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia przed przyjęciem do pomieszczenia jest obowiązana przekazać do depozytu:

1) dokumenty tożsamości, środki płatnicze i przedmioty wartościowe, w tym obrączkę, sygnet, pierścionek i zegarek;

2) środki łączności, urządzenia techniczne służące do rejestrowania i odtwarzania informacji;

3) przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu, a w szczególności: brzytwy, żyletki, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające, substancje psychotropowe oraz alkohol, a także sznurowadła, pasek, szalik oraz zapałki i zapalniczkę;

4) przedmioty, których wymiary lub ilość naruszają ustalony porządek lub bezpieczeństwo pobytu w pomieszczeniu.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, powinna być sprawdzona w czasie kontroli osobistej w celu odebrania dokumentów, środków płatniczych i przedmiotów, które należy przekazać do depozytu.

§ 5. 1. Przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego, który podpisuje osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia przyjmowana do pomieszczenia oraz policjant, który dokonał odebrania tych rzeczy.

2. Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez osobę zatrzymaną lub doprowadzoną w celu wytrzeźwienia przyjmowaną do pomieszczenia odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta, poświadczoną złożeniem przez niego podpisu.

§ 6. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia przyjęta do pomieszczenia zajmuje, wskazany przez policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia lub pełniącego służbę w pomieszczeniu, pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i miejsce wyznaczone do spania.

2. Osoby odmiennej płci umieszcza się oddzielnie.

3. Osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia nie umieszcza się w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wspólnie z osobami trzeźwymi, a tej, która nie ukończyła 18 lat – wspólnie z pełnoletnimi.

§ 7. 1. Osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia przebywająca w pomieszczeniu korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.

2. Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie nadają się do użytku lub jeżeli ich używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, osoba ta może otrzymać je odpłatnie. W przypadku gdy nie może ona dokonać ich zakupu, wyposażenie w te przedmioty następuje nieodpłatnie.

3. Osoba umieszczona w pomieszczeniu otrzymuje nieodpłatnie środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym w szczególności mydło i ręcznik, na czas potrzeby użycia.

4. Na czas ciszy nocnej, a także gdy jest to uzasadnione w innej porze dnia, osobie zatrzymanej udostępnia się do indywidualnego użytkowania materac, podgłówek, koc (w porze jesienno-zimowej dwa koce) oraz pościel – dwa prześcieradła i powłoczkę.

5. Osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje przedmioty, o których mowa w ust. 4, na czas pobytu w pomieszczeniu.

§ 8. 1. Osoba umieszczona w pomieszczeniu ma prawo do:

1) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w § 4 ust. 2, jeżeli przedmioty te nie zostały zabezpieczone w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej;

2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku (w tym co najmniej jednego posiłku gorącego), napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby – diety według wskazań lekarza; wartość energetyczna posiłków powinna wynosić nie mniej niż 2600 kcal, a dla kobiety w ciąży i osoby, która nie ukończyła 18 lat – nie mniej niż 3200 kcal. Posiłki wydaje się w następujących godzinach: śniadanie 0700–0800 (w dni świąteczne 0800–0900), obiad 1200–1400, kolacja 1800–1900. Nie otrzymuje posiłku osoba zatrzymana w stanie nietrzeźwości, której pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 12 godzin. Osoba doprowadzona w celu wytrzeźwienia otrzymuje tylko napój do zaspokojenia pragnienia, na przykład: herbatę, kawę lub wodę;

3) korzystania z opieki lekarskiej;

4) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;

5) posiadania przedmiotów kultu religijnego (pod warunkiem że ich właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu), wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniu;

6) korzystania z prasy;

7) zakupu z własnych środków pieniężnych wyrobów tytoniowych, prasy i posiadania jej w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz przedmiotów osobistego użytku, służących do utrzymania higieny osobistej, i posiadania ich w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pod warunkiem że przedmioty te oraz ich opakowania nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu;

8) palenia tytoniu, za zezwoleniem policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu, w miejscu do tego wyznaczonym;

9) otrzymywania – po skontrolowaniu w jej obecności – paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być udostępnione za zgodą lekarza; leki osobie przebywającej w pomieszczeniu wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;

10) składania próśb, skarg i wniosków do policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia i komendanta jednostki organizacyjnej Policji, w której jest usytuowane pomieszczenie.

2. Realizację praw, wyszczególnionych w ust. 1 pkt 7, należy zapewnić za pośrednictwem policjanta, nie częściej niż raz dziennie, odpowiednio w miarę możliwości.

§ 9. Osoba umieszczona w pomieszczeniu jest obowiązana:

1) przestrzegać regulaminu pobytu w pomieszczeniu;

2) wykonywać polecenia policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu;

3) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2200–0600, a w dni świąteczne do godziny 0700;

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

5) dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczenia;

6) korzystać z wyposażenia pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;

7) niezwłocznie powiadomić policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu o wystąpieniu choroby, samookaleczeniu lub innym groźnym w skutkach zdarzeniu.

§ 10. 1. Osobie zwalnianej z pomieszczenia przekazuje się dokumenty, środki płatnicze i przedmioty przyjęte do depozytu. Środków płatniczych i przedmiotów nie wydaje się z depozytu, jeżeli zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia lub egzekucji administracyjnej.

2. W przypadku przekazania osoby zwalnianej z pomieszczenia, część depozytu, a zwłaszcza dokumenty tożsamości, środki łączności i przedmioty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, z wyjątkiem sznurowadeł, paska i szalika, przejmuje na czas trwania konwoju dowódca konwoju lub konwojent, a następnie dokumenty, środki płatnicze i rzeczy są przekazywane osobie uprawnionej w miejscu docelowym konwoju.

3. Przedmioty zdane do depozytu można wydać osobie upoważnionej na podstawie pisemnego wniosku właściciela depozytu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »