reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki,

sporządzona w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 listopada 1994 r. została sporządzona w Abu Zabi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

dążąc do umocnienia przyjaznych stosunków i rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej między obydwoma krajami, w duchu wzajemnego poszanowania i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą wspierać wymianę i współpracę w dziedzinie informacji, kultury, nauki, środków masowego przekazu, kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą popierać i rozwijać wzajemną wymianę i współpracę w dziedzinie kultury i sztuki w następujących formach:

a) wymiana wizyt przedstawicieli kultury i sztuki,

b) wymiana publikacji dotyczących kultury i sztuki, literatury i dzieł sztuki,

c) wymiana wizyt pisarzy, artystów i muzyków,

d) wymiana wizyt zespołów folklorystycznych,

e) wymiana wystaw prezentujących dorobek kulturalny i artystyczny obydwu krajów we wszystkich dziedzinach.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą prowadzić współpracę w dziedzinie oświaty i nauki poprzez:

a) popieranie wymiany wizyt pracowników dydaktyczno-naukowych, szkół wyższych, placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w celu wygłaszania wykładów, prowadzenia prac badawczych, udziału w konferencjach, sympozjach oraz wymiany doświadczeń,

b) zachęcanie do organizowania w swoich uniwersytetach i na innych wyższych uczelniach seminariów i sympozjów dotyczących literatury, historii i kultury drugiego kraju,

c) wymianę doświadczeń w dziedzinie rozwoju systemu szkolnictwa, prowadzoną drogą dyplomatyczną oraz poprzez organizowanie wizyt przedstawicieli władz oświatowych,

d) działania mające na celu uwzględnianie w programach nauczania elementów kultury i geografii drugiego kraju,

e) konsultowanie stanowisk prezentowanych w organizacjach i na konferencjach międzynarodowych zajmujących się sprawami kultury i nauki,

f) udzielanie poparcia wymianie studenckiej i młodzieżowej.

Artykuł 4

Umawiające się Strony rozpatrzą, na zasadzie wzajemności, warunki i tryb uznawania świadectw szkolnych, stopni i dyplomów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w obu krajach.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie sportu, prowadzoną poprzez organizacje sportowe, przez:

a) wymianę wizyt przedstawicieli zainteresowanych władz, federacji i klubów sportowych obu krajów,

b) korzystanie z programów rozwoju i doskonalenia umiejętności trenerów oraz wymianę ekspertów dla zapoznania się z programami rozwoju sportu w obu krajach.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą popierać tłumaczenia i publikacje wartościowych dzieł artystycznych i literackich autorów obu krajów.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą popierać współpracę i wymianę między bibliotekami obu krajów.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zapewnią, zgodnie ze swymi obowiązującymi przepisami, obywatelom i osobom prawnym drugiego kraju ustawową ochronę praw ich własności intelektualnej.

Artykuł 9

W celu realizacji niniejszej umowy Umawiające się Strony będą uzgadniać programy wykonawcze, określające dziedziny, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe współpracy.

Artykuł 10

Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie, że procedury prawne i konstytucyjne każdej z Umawiających się Stron, dotyczące wejścia w życie niniejszej umowy, zostały dopełnione.

Artykuł 11

Niniejsza umowa pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze 5-letnie okresy, o ile żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej na 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Sporządzono w Abu Zabi w dniu 20 listopada 1994 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu

Rzeczypospolitej

Polskiej

Z upoważnienia Rządu

Zjednoczonych Emiratów

Arabskich

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the United Arab Emirates on co-operation in the field of information, culture and science

The Government of the Republic of Poland and the Government of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

Prompted by the desire to strengthen friendly relations and to develop cultural and scientific co-operation between the two countries, based on mutual respect and benefit,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage exchanges and co-operation in the field of information, culture, science, mass media, physical culture and sports.

Article 2

The Contracting Parties shall support and promote mutual exchanges and co-operation in the field of culture and arts in the following forms:

a) exchange visits by representatives of culture and arts,

b) exchanges of publications on culture, arts, literature and of objects of art,

c) exchange visits by writers, artists and musicians,

d) exchange visits by folk groups,

e) exchanges of exhibitions showing the cultural and artistic achievements of the two countries in all fields.

Article 3

The Contracting Parties shall pursue their co-operation in the field of education and science by:

a) providing support to exchange visits by scientific staff from schools of higher learning, research and development institutes to deliver lectures, carry on research, attend conferences, symposiums and to share experiences,

b) providing encouragement to hold seminars and symposiums on literature, history, culture at each others' universities and schools of higher learning,

c) exchanging experiences in the development of their respective school systems to be carried on through diplomatic channels and through visits by representatives of their respective education authorities,

d) efforts to be taken to have elements of culture and geography of each others' country included in the school curriculum,

e) consultations on the position to be taken in international organizations and at international conferences dealing with the problems of culture and science,

f) supporting student and youth exchanges.

Article 4

The Contracting Parties shall on the basis of reciprocity examine conditions and procedures for the recognition of school certificates, degrees and diplomas pursuant to the regulations in force in the two countries.

Article 5

The Contracting Parties shall support co-operation in sports, to be pursued by sports organizations, as follows:

a) exchange of visits by the officials of the concerned authorities and those of the sports federations and clubs in both countries,

b) take advantage of the programs for the development of training skills of coaches as well as exchange of sports experts to review development projects in sports in both countries.

Article 6

The Contracting Parties shall support translation and publication of valuable works of art and literature by authors of both countries.

Article 7

The Contracting Parties shall support co-operation and exchanges between libraries of their respective countries.

Article 8

The Contracting Parties shall, pursuant to the regulations in force, ensure the legal protection of the intellectual property rights of nationals and legal persons of the two countries.

Article 9

In order to implement this Agreement, the Contracting Parties shall adopt executive programs to determine the fields, forms, organizational and financial terms and conditions of co-operation.

Article 10

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties inform each other of the completion of legal and constitutional procedures in respect of the entry of this Agreement into force.

Article 11

This Agreement shall remain authentic for a period of five years. It shall automatically be extended for further five-year periods if neither of the Contracting Parties shall terminate it six-months before its expiration.

Done in Abu Dhabi on this 20th day of November 1994 in duplicate in the Polish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in interpretation, the English language text shall prevail.

On behalf

of the Government

of the Republic

of Poland

On behalf

of the Government

of the United Arab

Emirates

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 kwietnia 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritum

Meritum jest nowoczesnym biurem rachunkowym, które zawsze stara się wyjść naprzeciw potrzebom klienta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama