| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zrn.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przeniesienie części poborowych, w tym również absolwentów szkół wyższych, do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, przed ukończeniem przez nich odpowiednio dwudziestu czterech i dwudziestu ośmiu lat życia.
§ 2.
Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy do dnia 31 grudnia 2003 r., przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego, poborowych, o których mowa w § 1:

1) posiadających na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców lub osoby, względem których poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem obowiązku wynikającego z umowy, jeżeli łączny przeciętny miesięczny dochód osób będących na utrzymaniu poborowego uzyskany w 2003 r. jest niższy od minimalnego wynagrodzenia określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679);

2) którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo większym opóźnieniem, bądź ukończyli szkołę specjalną;

3) którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności powyżej 1 roku;

4) których ojciec lub brat w czasie odbywania czynnej służby wojskowej uległ wypadkowi, w wyniku którego poniósł śmierć lub został uznany za inwalidę wojskowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498);

5) będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2003 r. lub wcześniej.

§ 3.
Poborowych, o których mowa w § 2:

1) pkt 1 i 4 – przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich udokumentowanego wniosku w tej sprawie;

2) przenosi się do rezerwy również w przypadku, jeżeli orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej;

3) korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich wniosku w sprawie przeniesienia do rezerwy i uchylenia decyzji o odroczeniu.

§ 4.
Przepisów § 2 nie stosuje się do poborowych, którzy złożyli wnioski lub zostali skierowani do służby zastępczej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »