| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

Na podstawie art. 28 ust. 6 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Dyrektorem Zarządu”, dokonuje rozkwaterowania osób rozwiedzionych w przypadku zajmowania kwatery w budynkach, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
1. Rozkwaterowanie osób rozwiedzionych odbywa się równocześnie. W tym celu Dyrektor Zarządu wydaje decyzję o zwolnieniu kwatery zajmowanej przez te osoby.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie, że w przypadku odmowy zwolnienia kwatery w terminie określonym w tej decyzji Dyrektor Zarządu zarządzi przymusowe przekwaterowanie.

3. Po uprawomocnieniu się decyzji o zwolnieniu kwatery Dyrektor Zarządu:

1) wydaje decyzję o przydziale kwatery osobie, która zachowała prawo do kwatery;

2) zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobą, która nie zachowała prawa do kwatery.

§ 3.
1. W razie zawarcia przez osobę, która zachowała prawo do kwatery, nowego związku małżeńskiego przed rozkwaterowaniem, osobie tej przyznaje się kwaterę zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez nią w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

2. Przydział lokalu mieszkalnego w ramach rozkwaterowania dla osoby rozwiedzionej, która nie zachowała prawa do kwatery, następuje w miejscowości, w której znajduje się dotychczas zajmowana kwatera, lub w miejscowości pobliskiej.

3. Łączna powierzchnia użytkowa kwatery i lokalu mieszkalnego powinna być zbliżona do powierzchni kwatery zajmowanej przed rozkwaterowaniem.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »