| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) świadectwo oryginalności, jeżeli jest wymagane,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”,

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

d) dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2–4, następujące dokumenty:”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:

1) pojazdu zabytkowego,

2) pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy,

3) pojazdu specjalnego,

4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy w ramach mienia przesiedlenia,

5) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.”;

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.”;

4) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.”;

5) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej:

1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu,

2) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych,

3) z wymiany silnika w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

a) dowód własności silnika,

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli silnik został sprowadzony z zagranicy,

c) dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi silnik, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika,

4) z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

a) dowód własności podwozia lub ramy,

b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z zagranicy,

c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,

b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

Przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

2) fakturę za montaż instalacji, o której mowa w pkt 1.”;

6) w § 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy,”;

7) w § 21 w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. b na końcu dodaje się tiret w brzmieniu:

„– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,”,

b) w pkt 2 w lit. b na końcu dodaje się tiret w brzmieniu:

„– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,”;

8) w § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku połączenia powiatów, dla których określono wyróżniki dla tablic rejestracyjnych w załączniku nr 7 do rozporządzenia, na tablicach rejestracyjnych stosuje się dotychczasowe wyróżniki tych powiatów.”;

9) w § 23 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa prezydent miasta na prawach powiatu:”;

10) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu. z zastrzeżeniem ust. 1a–2.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.”;

11) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli „Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów” w Ip. 7, w rubryce dotyczącej powiatu wołomińskiego, w kolumnie 5 „Wyróżnik powiatu” po literach „WL” stawia się przecinek i dodaje się literę „V”;

14) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w pkt 2.4 na końcu dodaje się zdanie: „Tablice motocyklowe i motorowerowe mogą być wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio motocykli trójkołowych i pojazdów samochodowych posiadających homologację według wymagań określonych w przepisach o homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L5 oraz do motorowerów trójkołowych i pojazdów samochodowych posiadających homologację, według wymagań określonych w przepisach o homologacji pojazdów dla pojazdów kategorii L2.”,

b) w pkt 2.5 na końcu dodaje się zdanie: „Odchyłki odległości flagi od górnej krawędzi tablicy wynoszą od -2,5 mm do +0,5 mm.”,

c) w pkt 2.21. lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zmiennych temperatur: tablice poddane działaniu zmiennych temperatur w trakcie 10 cykli badania obejmujących 1 godzinę w temperaturze +60°C i 1 godzinę w temperaturze -40°C nie powinny wykazywać wyraźnej zmiany barwy, spęcherzeń, spękań, złuszczeń, korozji itp.”,

d) pkt 2.29 otrzymuje brzmienie:

„2.29. Odporność na działanie promieni świetlnych. Poddawanie strony czołowej tablicy działaniu promieni świetlnych powinno trwać tak długo, aż wzorzec barwy niebieskiej nr 7 ułożony obok badanej tablicy spłowieje do uzyskania kontrastu odpowiadającego stopniowi 4 szarej skali. Po próbie współczynnik luminancji i barwy powierzchni odblaskowych powinny dalej spełniać wymagania podane w tablicy 2, a powierzchniowy współczynnik odblasku nie powinien zmniejszyć się poniżej 50% wartości podanych w tablicy 1. Nie powinna również wystąpić widoczna zmiana barwy znaków.”,

e) w pkt 2.30 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Tablice poddane badaniu odporności powłok znaków i obrzeża na ścieranie powinny zapewniać ścieralność jednostkową wynoszącą nie mniej niż 0,5 kg/um, przy grubości powłoki nie mniejszej niż 10 um.”,

f) w pkt 4.9 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Przyczepność jest wystarczająca, jeżeli pasek folii o szerokości 25 mm nie daje się oderwać od podłoża pod działaniem siły 25 N, skierowanej wzdłuż paska, równolegle do podłoża.”,

g) w pkt 4.14 na końcu dodaje się tiretw brzmieniu:

„– powierzchniowy współczynnik odblasku jest nadal zgodny z wymaganiami określonymi w tablicy 1.”,

h) pkt 4.17 otrzymuje brzmienie:

„4.17. Sprawdzeniu odporności na ścieranie powinny być poddane powłoki wytłoczonych znaków i ramki obrzeża oraz powierzchnia czołowa tablic (tło) pokryte folią odblaskową. W przypadku powłoki znaków należy określić jej odporność na całkowite przetarcie, natomiast w przypadku folii należy określić spadek jej własności odblaskowych na skutek ścierania zewnętrznej warstwy folii. W obu próbach należy zastosować metodę oznaczenia odporności na ścieranie za pomocą swobodnie spadającego materiału ściernego na próbkę o minimalnych wymiarach 10 x 10 cm, pochyloną pod kątem 45°. Jako materiał ścierny należy stosować elektrokorund szlachetny lub piasek kwarcowy o średnicy ziaren 0,6÷0,7 mm dla powłok znaków oraz 0,1÷0,2 mm dla folii odblaskowej. Materiał ścierny należy sypać na próbki poprzez pionowo ustawione rury o długości 1 m, gładkie wewnątrz, o średnicy wewnętrznej 19 mm do badania powłok znaków i o wymiarach wewnętrznych 80 x 110 mm do badania folii odblaskowej. Odległość końca rury od próbki powinna wynosić 25 mm. W przypadku badania powłok znaków należy określić ścieralność jednostkową wyrażoną w kg/um grubości powłoki, a kryterium całkowitego przetarcia powłoki jest powstanie eliptycznego otworu o większej średnicy równej 3,6 mm. W przypadku folii odblaskowej należy na próbkę wysypać równomiernie materiał ścierny w ilości 10 kg. Po oczyszczeniu próbki z resztek materiału ściernego należy dokonać sprawdzenia powierzchniowego współczynnika odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°.”,

i) rysunek 1 „Wymiary i kształty tablic” zastępuje się rysunkiem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

j) po rysunku 18 dodaje się rysunek 18a określony w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

k) po rysunku 26 dodaje się rysunek 26a określony w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

l) po rysunku 39 dodaje się rysunek 39a określony w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

m) po rysunku 49 dodaje się rysunek 49a określony w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

n) rysunek 72 „Prostokąty zastępcze” zastępuje się rysunkiem określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w pkt 12 rysunek 2 zastępuje się rysunkiem określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepis § 1 pkt 10 lit. b stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2003 r. (poz. 1564)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU

(format A5 lub A4)

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU]

Załącznik nr 2

WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU

(format A5 lub A4)

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Opis i warunki techniczne tablicy:

1. Tablica powinna być wykonana z materiału fluorescencyjno-odblaskowego barwy żółtozielonej. Kształt tablicy - kwadrat o boku 400 mm z umieszczonym na jej powierzchni czerwonym odblaskowym znakiem STOP o wymiarach 360 x 360 mm. Szczegółowe wymiary umieszczanego na tablicy znaku STOP określa rysunek 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »