| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W przypadku wystąpienia na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych, wywołanego wysokimi temperaturami, wprowadza się na tych drogach ograniczenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, poprzez zakaz ich ruchu na obszarze całego kraju lub jego części w godzinach od 1100 do 2200.

2. Informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia ograniczeń, o których mowa w ust. 1, oraz o obszarze ich obowiązywania podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są ponadto:

1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;

2) Ministrowi Obrony Narodowej;

3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

4) Komendantowi Głównemu Policji;

5) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;

6) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;

7) Prezesowi Polskiej Agencji Prasowej;

8) Prezesowi Telewizyjnej Agencji Informacyjnej;

9) Prezesowi Informacyjnej Agencji Radiowej;

10) Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego;

11) wojewodom i marszałkom województw właściwym dla obszaru objętego ograniczeniem.

4. W czasie obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust. 1, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz jej oddziały w województwach objętych ograniczeniem prowadzą punkty informacji drogowej.

§ 2.
Wprowadza się zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, w następujących terminach:

1) od godziny 700 do 2200 w dni ustawowo wolne od pracy:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

c) drugi dzień Wielkiej Nocy,

d) 1 maja – święto państwowe,

e) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

f) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

g) dzień Bożego Ciała,

h) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

i) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

j) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

k) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

l) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) od godziny 1800 do godziny 2200 w dzień poprzedzający dzień określony w pkt 1 lit. b–j;

3) w okresie od pierwszego piątku po zakończeniu roku szkolnego do dnia 31 sierpnia, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:

a) od godziny 1800 do godziny 2200 w piątek,

b) od godziny 700 do godziny 1400 w sobotę,

c) od godziny 700 do godziny 2200 w niedzielę.

§ 3.
1. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów:

1) Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;

2) pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;

3) pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;

4) biorących udział w akcjach ratowniczych;

5) biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;

6) przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;

7) przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;

8) pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;

9) pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;

10) wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

11) przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

12) przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;

13) przewożących prasę;

14) pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;

15) przewożących lekarstwa i środki medyczne;

16) przewożących ładunki pocztowe;

17) pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;

18) przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;

19) uczestniczących w akcjach humanitarnych;

20) przeznaczonych do przewozu betonu;

21) przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;

22) przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

2. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazów lub ograniczeń, w odległości do 25 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do pojazdów wykonujących czynności dowozowo-odwozowe na odcinku między miejscem nadania albo przeznaczania a najbliższym lądowym terminalem transportu kombinowanego lub w promieniu 150 km od terminalu morskiego.

4. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej lub półrocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.

5. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do pojazdów w stanie próżnym (bez ładunku).

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załącznik 1. [ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 sierpnia 2003 r. (poz. 1565)

ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

1. Mięso i podroby jadalne.

2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.

3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.

4. Jaja ptasie i masy jajeczne.

5. Kwiaty cięte i doniczkowe.

6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.

7. Owoce świeże i mrożone.

8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.

9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.

10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.

12. Cukry i wyroby cukiernicze.

13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.

14. Napoje bezalkoholowe.

15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.

16. Buraki cukrowe.

17. Ziemniaki.

18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.

19. Podłoże uprawowe pieczarek.

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKB-POLAND

Nowoczesne oświetlenia w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »