| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne

Na podstawie art. 28 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania przez syndyka lub zarządcę albo Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaty środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne, z którego wynika, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa przewidzianego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)).
§ 2.
Sąd lub prokurator niezwłocznie po ustaleniu, iż materiał dowodowy postępowania karnego prowadzonego przeciwko deponentowi posiadającemu środki daje podstawy do stwierdzenia, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1, zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.
§ 3.
1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2, wysyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy istnieje obawa wypłaty środków, sąd lub prokurator przekazuje zawiadomienie w inny sposób, umożliwiający potwierdzenie odbioru, a następnie dokonuje zawiadomienia w sposób określony w ust. 1.

§ 4.
Zawiadomienie syndyka lub zarządcy, dokonane przez sąd lub prokuratora, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie karne;

2) sygnaturę akt sprawy;

3) podstawę prawną zawiadomienia;

4) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;

5) określenie kwoty i waluty środków mogących pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1;

6) w przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, również wskazanie terminu wysłania informacji deponentowi.

§ 5.
1. Syndyk lub zarządca zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. Niezwłocznie po zawieszeniu wypłaty syndyk lub zarządca przekazuje środki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, z wyjątkiem przypadku, gdy wypłaty środków dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 6.
W przypadku gdy środki zostały zabezpieczone w trybie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)) lub dokonano ich wypłaty przed otrzymaniem przez syndyka lub zarządcę zawiadomienia, o którym mowa w § 2, syndyk lub zarządca niezwłocznie informuje o tym sąd lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.
§ 7.
Syndyk lub zarządca przekazuje sądowi lub prokuratorowi, który dokonał zawiadomienia, informacje dotyczące daty zawieszenia wypłaty środków, niezwłocznie po dokonaniu czynności.
§ 8.
Syndyk lub zarządca przekazuje dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia wypłaty środków na każde żądanie sądu lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia.
§ 9.
1. Syndyk lub zarządca wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie po dokonaniu czynności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prokurator może zarządzić wstrzymanie wysłania informacji deponentowi na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni.

3. Wysłanie informacji następuje przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

§ 10.
Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) oznaczenie sprawy i organu, który dokonał zawiadomienia;

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków;

5) wskazanie sposobu dalszego przechowywania środków.

§ 11.
Zawieszenie wypłaty środków kończy się w dniu zawiadomienia syndyka lub zarządcy przez sąd lub prokuratora, iż zostało ustalone, że środki nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, lub w dniu zabezpieczenia środków, dokonanego przez sąd lub prokuratora, w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego.
§ 12.
Sąd lub prokurator, stwierdzając, że środki, których wypłata została zawieszona, nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, niezwłocznie zarządza zawiadomienie o tym syndyka lub zarządcy.
§ 13.
Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez syndyka lub zarządcę, zawiera w szczególności:

1) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta;

2) numer rachunku (rachunków) bankowego, na którym zgromadzono środki;

3) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

4) datę zawiadomienia syndyka lub zarządcy o prowadzonym postępowaniu karnym;

5) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

6) datę wysłania informacji deponentowi;

7) wskazanie osób (podmiotów) upoważnionych do rachunku deponenta;

8) wskazanie osób (podmiotów) roszczących prawa do kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

9) datę wypłaty środków.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.4)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne (Dz. U. Nr 101, poz. 1105), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »