| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko w działalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania w nie środków z tytułu zobowiązań podjętych w wyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować swoje aktywa wyłącznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarta umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
§ 2.
Instytucja pieniądza elektronicznego lokuje aktywa w kwocie nie niższej niż zobowiązania z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego wyłącznie:

1) w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym;

2) w instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dopuszczenia do publicznego obrotu;

3) w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli dłużne papiery wartościowe lub te instrumenty lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

a) emitowane lub gwarantowane przez właściwe organy szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego albo przez bank centralny państwa członkowskiego. Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w wypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub

b) emitowane lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem wspólnotowym, lub

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub

d) emitowane przez inne podmioty pod warunkiem, że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a–c oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:

– jest spółką, której kapitał własny wynosi równowartość co najmniej 10 000 000 euro,

– publikuje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,

– należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa powyżej, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii kredytowej;

4) w listy zastawne;

5) na rachunkach bankowych w bankach krajowych oraz instytucjach kredytowych, pod warunkiem że siedziba instytucji kredytowej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 3.
Instytucja pieniądza elektronicznego może zawierać pozabilansowe transakcje terminowe, pod warunkiem że transakcja ma na celu ograniczenie ryzyka rynkowego oraz jest zawarta z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
§ 4.
1. Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować nie więcej niż 10 % wartości swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w § 2 pkt 1–3, wyemitowane przez jeden podmiot, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

2. Łączna wartość aktywów instytucji pieniądza elektronicznego ulokowanych zgodnie z ust. 1, przekraczających 5 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego, nie może przekraczać 40 % wartości jej aktywów.

3. Środki pieniężne instytucji pieniądza elektronicznego zgromadzone na rachunku bankowym w jednym banku lub w jednej instytucji kredytowej nie mogą przekraczać 20 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

5. Łączna wartość lokat w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z pozabilansowych transakcji terminowych zawartych z tym podmiotem oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w jednym banku lub w jednej instytucji kredytowej, w przypadku gdy podmiotem tym jest bank lub instytucja kredytowa, nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

§ 5.
1. Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować nie więcej niż 25 % wartości swoich aktywów w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny.

2. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

3. Łączna wartość lokat w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w tym banku oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z pozabilansowych transakcji terminowych zawartych z tym bankiem nie mogą przekroczyć 35 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

§ 6.
1. Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować nie więcej niż 20 % wartości aktywów łącznie w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, zobowiązanej, na podstawie odrębnych przepisów, do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować nie więcej niż 10 % wartości swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1.

§ 7.
Łączna wartość lokat instytucji pieniądza elektronicznego w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w § 6 ust. 1, oraz inne podmioty, w których instytucja pieniądza elektronicznego ulokowała ponad 5 % wartości swoich aktywów, nie może przekroczyć 40 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.
§ 8.
Instytucja pieniądza elektronicznego może lokować nie więcej niż 35 % wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ten sam podmiot, jeżeli będzie to odzwierciedlać skład uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych.
§ 9.
1. Ograniczeń, o których mowa w § 4, nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do lokat w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:

1) Skarb Państwa;

2) Narodowy Bank Polski;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w instrumenty lub papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

3. Lokaty, o których mowa w ust. 1, dokonywane w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe jednego emitenta, poręczane lub gwarantowane przez jeden podmiot, nie mogą przewyższać 35 % wartości aktywów instytucji pieniądza elektronicznego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »