| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud”” w Wołominie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud”” w Wołominie, utworzona zarządzeniem Nr 39/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie przekształcenia Biura Projektów w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej, zmienionym zarządzeniem Nr 15/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 16 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz zarządzeniem Nr 3/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 stycznia 1987 r., zwana dalej „jednostką”, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień wejścia w życie rozporządzenia.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki wyznacza się na dzień przypadający po upływie 30 dni od dnia otwarcia likwidacji jednostki.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 stycznia 2004 r.

§ 2.
1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 3.
Likwidator przejmie od kierownika jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.
§ 4.
Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 3 tygodni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »