| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Czynności kontrolne sprawowane przez organy, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą", są wykonywane jednoosobowo lub przez zespół osób, po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzania kontroli dla pracowników przeprowadzających kontrolę wydaje wojewoda.

3. Upoważnienia dla funkcjonariuszy celnych przeprowadzających kontrolę wydaje organ celny.

4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli powinno zawierać podstawę prawną kontroli, numer i datę wystawienia, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę, nazwę i adres jednostki kontrolowanej, temat oraz termin kontroli.

§ 2.
1. Kontrola może być przeprowadzana w dniach i w godzinach pracy jednostki kontrolowanej, a także w dniach wolnych od pracy lub poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli na terenie jednostki kontrolowanej przebywa osoba lub osoby wykonujące pracę.

2. Przeprowadzający kontrolę jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej i nie podlega rewizji osobistej.

3. Przeprowadzający kontrolę stosuje się do przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

4. Przy wykonywaniu czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę może korzystać z pomieszczeń do pracy jednostki kontrolowanej.

§ 3.
1. Przeprowadzający kontrolę przeprowadza kontrolę w siedzibie jednostki kontrolowanej i w innych miejscach wykonywania pracy przez pracowników lub przez inne osoby świadczące pracę na rzecz tej jednostki.

2. Czynności kontrolne polegające na badaniu dokumentów bądź sporządzaniu ich odpisów, przesłuchiwaniu świadków, żądaniu składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być, za zgodą kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej przez kierownika tej jednostki, prowadzone w siedzibie wojewody lub organu celnego.

§ 4.
W toku kontroli przeprowadzający kontrolę jest uprawniony w szczególności do:

1) dokonania oględzin miejsc wykonywania pracy;

2) sprawdzania dokumentów tożsamości pracowników i osób wykonujących inne prace zarobkowe oraz innych osób przebywających na terenie jednostki kontrolowanej;

3) badania dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej;

4) wykonywania zdjęć fotograficznych i wykorzystywania innych środków audiowizualnych do udokumentowania stanu faktycznego;

5) przesłuchiwania świadków;

6) żądania od kierującego jednostką kontrolowaną oraz od osób, o których mowa w pkt 2, składania pisemnych i ustnych wyjaśnień.

§ 5.
1. Przeprowadzający kontrolę może sporządzać odpisy, wyciągi lub kserokopie z dokumentów.

2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów poświadcza kierujący jednostką kontrolowaną lub inna upoważniona osoba.

§ 6.
1. Ustalenia z kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać w szczególności:

1) klauzulę tajności wynikającą z treści informacji zawartych w protokole, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) imię i nazwisko kierującego jednostką kontrolowaną, pełną nazwę i dokładny adres tej jednostki;

3) imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) temat kontroli;

6) fakty ustalone w toku kontroli, a w szczególności dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości;

7) wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;

8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kserokopii;

9) wyszczególnienie załączników do protokołu;

10) datę i miejsce podpisania protokołu.

2. Protokół kontroli podpisuje przeprowadzający kontrolę i kierujący jednostką kontrolowaną, a w razie jego nieobecności – osoba pełniąca jego obowiązki.

3. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki zgłosi, na piśmie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, przeprowadzający kontrolę jest obowiązany dokonać ich analizy, zbadać przedstawione dowody, ustosunkować się do zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół.

4. Jeżeli kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba pełniąca jego obowiązki odmówi podpisania protokołu, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania lub braku podania przyczyn.

5. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kierującego jednostką kontrolowaną i dla przeprowadzającego kontrolę.

6. Jeżeli stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte przed zakończeniem kontroli, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację.

7. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje przeprowadzający kontrolę, oznaczając parafy datą ich dokonania.

§ 7.
W razie przeprowadzenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości, nie stosuje się przepisu § 6 ust. 1 pkt 6 i 7. W tym przypadku przeprowadzający kontrolę sporządza notatkę informującą o wyniku kontroli. Przepis § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy, wojewoda lub organ celny występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7.

2. Niezależnie od działań, o których mowa w ust. 1, wojewoda lub organ celny zawiadamia o naruszeniu przepisów ustawy właściwe organy, a w szczególności:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – gdy chodzi o naruszenie przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego oraz składek na Fundusz Pracy;

2) Państwową Inspekcję Pracy – gdy chodzi o naruszenie przepisów prawa pracy;

3) izbę skarbową – gdy chodzi o naruszenie przepisów prawa podatkowego;

4) Policję i Straż Graniczną – gdy chodzi o naruszenie przepisów o cudzoziemcach;

5) prokuraturę – gdy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa.

§ 9.
1. Wojewodowie oraz organy celne współdziałają w zakresie kontroli w szczególności ze związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędami kontroli skarbowej – zwanymi dalej „jednostkami współdziałającymi".

2. Wojewodowie, organy celne oraz jednostki współdziałające:

1) przekazują sobie uwagi i informacje o uchybieniach ujawnionych w toku kontroli, mogące stanowić materiał do wykorzystania w zakresie wykonywanych przez nie zadań;

2) mogą, na podstawie porozumienia, organizować wspólne kontrole, o ile nie naruszy to innych przepisów.

3. Wojewodowie oraz organy celne mogą występować do jednostek współdziałających z wnioskami o przeprowadzenie kontroli lub o delegowanie przez te jednostki swoich przedstawicieli do udziału w inicjowanych przez siebie kontrolach.

4. Wojewodowie, organy celne i jednostki współdziałające mogą organizować wspólne szkolenia i narady w sprawie zadań, form i metod kontroli lub dokonywania ocen wyników przeprowadzonych kontroli.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami (Dz. U. Nr 145, poz. 1627).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380 i Nr 166, poz. 1608.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »