| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przesyłania broni:

1) pomiędzy przedsiębiorcami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia obrotu bronią lub do jej wytwarzania, zwanymi dalej „przedsiębiorcami”,

2) z zagranicy – dla osób fizycznych posiadających pozwolenie na dany rodzaj broni, zwanych dalej „osobami fizycznymi”, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek w rozumieniu przepisów ustawy o wykonywaniu działalności pocztowej, zwanych dalej „operatorami”.

§ 2.
1. Broń przesyła się w opakowaniu zaplombowanym i oznakowanym przez operatora w sposób trwały i widoczny, pozwalający na odróżnienie tej przesyłki spośród innych przesyłek wyłącznie przez tego operatora.

2. W przypadku przesyłki zawierającej broń, zwanej dalej „przesyłką”, nadesłanej z zagranicy, niespełniającej wymogu, o którym mowa w ust. 1, operator zapewnia właściwe jej oznaczenie i opakowanie.

3. Na opakowaniu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: „Znalazca niniejszej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać.”.

4. Operator sporządza protokół uszkodzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki.

§ 3.
W przypadku konieczności przechowywania przesyłki przed doręczeniem adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 113, poz. 730 oraz z 2003 r. Nr 61, poz. 544), oraz ewidencjonuje w sposób określony w tym rozporządzeniu, wpisując do dokumentacji dane dotyczące broni podane przez nadawcę przesyłki.
§ 4.
1. Operator podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.3)).

2. Przesyłka jest chroniona:

1) przez co najmniej jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera nie więcej niż:

a) 5 egzemplarzy broni palnej, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie,

b) 50 egzemplarzy broni innej niż palna, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, lub broni pneumatycznej;

2) przez co najmniej dwóch pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera większą liczbę broni niż wymieniona w pkt 1.

3. Przy przewożeniu przesyłek operator zapewnia ochronę zgodnie z ust. 2, uwzględniając łączną liczbę przewożonych egzemplarzy broni.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przesyłek zawierających broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia.

§ 5.
1. Przewożenie przesyłki wykonuje się przy użyciu pojazdu przystosowanego, spełniającego co najmniej następujące warunki techniczne:

1) samochód ciężarowy przystosowany do przewozu przesyłek powinien być wyposażony w:

a) okna wykonane z materiału o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, bez możliwości ich otwierania,

b) drzwi z mechanizmem automatycznego blokowania,

c) elektromechaniczny zawór odcięcia dopływu paliwa lub prądu,

d) wydzielony przedział ładunkowy do przewozu przesyłki z bronią, wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, łączonej w sposób trwały, z odrębnymi drzwiami z zamkiem o wysokiej klasie odporności na włamanie (co najmniej klasy „A” – zgodnie z PN-ENV 1300:2002),

e) radiowy, optyczny lub akustyczny system alarmowy,

f) środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej,

g) pojemnik stalowy do przechowywania przesyłki podczas transportu zamontowany w przedziale ładunkowym w sposób uniemożliwiający jego odłączenie od podłoża przy zamkniętych zamkach i ryglach oraz posiadający pokrywę zamykaną zamkiem o wysokiej klasie odporności na włamanie (co najmniej klasy „A” – zgodnie z PN-ENV 1300:2002);

2) samochód ciężarowo-osobowy przystosowany do przewozu przesyłek powinien spełniać co najmniej wymagania określone w pkt 1 lit. b, c, e, f, g.

2. Przewóz przesyłek zawierających powyżej 50 sztuk broni, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, wykonuje się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 6.
1. Operator prowadzi odrębną ewidencję przesyłek zawierających broń.

2. Wpisu do ewidencji dokonuje się z chwilą przyjęcia przesyłki.

3. Ewidencja przesyłek przesyłanych pomiędzy przedsiębiorcami powinna zawierać:

1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;

2) numer koncesji uprawniającej nadawcę do prowadzenia obrotu bronią lub do jej wytwarzania;

3) datę nadania przesyłki;

4) oznaczenie adresata oraz jego adres;

5) numer koncesji uprawniającej adresata do prowadzenia obrotu bronią lub do jej wytwarzania;

6) imiona i nazwiska oraz adresy pracowników wykonujących ochronę przesyłki;

7) adnotację o miejscu przechowywania przesyłki przed jej doręczeniem;

8) ilość sztuk, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni – jeśli posiada;

9) datę doręczenia przesyłki;

10) uwagi;

11) podpis ewidencjonującego.

4. Ewidencja przesyłek zawierających broń przesyłanych z zagranicy dla osób fizycznych powinna zawierać:

1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;

2) datę nadania przesyłki;

3) imię i nazwisko adresata oraz jego adres;

4) imiona i nazwiska oraz adresy pracowników wykonujących ochronę przesyłki;

5) datę przedstawienia przesyłki organowi celnemu;

6) datę zwrotu przesyłki przez organ celny;

7) ilość sztuk, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni – jeśli posiada;

8) numer pozwolenia na broń i nazwę organu, który wydał adresatowi pozwolenie na broń;

9) datę doręczenia przesyłki;

10) uwagi;

11) podpis ewidencjonującego.

§ 7.
1. Operator doręcza przesyłkę adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru po stwierdzeniu:

1) w przypadku osoby fizycznej – tożsamości tej osoby na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz posiadania pozwolenia na broń;

2) w przypadku przedsiębiorcy – tożsamości osoby odbierającej przesyłkę na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz posiadanej koncesji.

2. W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki operator niezwłocznie przekazuje ją nadawcy.

3. Po odebraniu przesyłki przez adresata operator niezwłocznie zawiadamia o tym, w formie pisemnej, organ właściwy w sprawie pozwolenia na broń.

§ 8.
W każdym przypadku przesyłania broni z zagranicy operator zgłasza właściwemu organowi celnemu przesyłkę zawierającą broń celem objęcia jej procedurą celną.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »