| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2003 r.

w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów, w tym obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”, prostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek oraz wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.
§ 2.
1. Dokumenty można doręczać bezpośrednio, przekazywać przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub przy użyciu innych środków łączności.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.

§ 3.
Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumenty w sprawach dyscyplinarnych zastrzeżonych do jego właściwości.
§ 4.
Dokumenty składane przez obwinionego włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich złożenia.
§ 5.
Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu właściwemu do wydania w tym przedmiocie postanowienia, nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.
§ 6.
Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą przełożonego dyscyplinarnego korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, sporządza odpowiednią notatkę i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego. Notatka powinna zawierać oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych do przeprowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym.
§ 7.
Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
§ 8.
Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego wymaga opisania przez osobę sporządzającą protokół przed jego podpisaniem.
§ 9.
Określa się wzory:

1) postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego do prowadzenia, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia o zmianie albo uzupełnieniu zarzutów, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych do 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) postanowienia wydanego w drugiej instancji po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania albo uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z materiałami uzyskanymi w wyniku uzupełnienia materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) postanowienia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) orzeczenia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz.1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 listopada 2003 r. (poz. 1933)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

infoRgrafika

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

infoRgrafika

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

infoRgrafika

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

infoRgrafika

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

infoRgrafika

Załącznik 26.

Załącznik nr 26

infoRgrafika

Załącznik 27.

Załącznik nr 27

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 28.

Załącznik nr 28

infoRgrafika

Załącznik 29.

Załącznik nr 29

infoRgrafika

Załącznik 30.

Załącznik nr 30

infoRgrafika

Załącznik 31.

Załącznik nr 31

infoRgrafika

Załącznik 32.

Załącznik nr 32

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »