reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2102)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA l OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska, nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia..

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego, gatunków zgodnych z siedliskiem. Produkcja sadzonek drzew do nasadzeń na powierzchniach leśnych.

2

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jelenie i sarny

Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi. Zabezpieczanie środkami zapachowymi (repelentami). Odstrzały regulujące liczebność populacji jelenia i sarny.

3

Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami.

Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów, pasami na szerokość 100 m.

4

Naturalne pojawianie się niepożądanych gatunków roślin (sukcesja) w lądowych ekosystemach nieleśnych, obniżające różnorodność biologiczną.

Wycinanie i wykaszanie roślin niepożądanych gatunków.

5

Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich.

Wykaszanie niepożądanych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

 

1

2

3

6

Zanikanie charakterystycznych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania gospodarki pastwiskowej.

Ekstensywny wypas owiec na wyznaczonych pastwiskach.

7

Zamieranie cennych, starych okazów drzew na terenie dawnych siedlisk ludzkich.

Konserwacja starych drzew przez formowanie koron i usuwanie sąsiadujących drzew, przeszkadzających we wzroście i owocowaniu.

8

Masowy pojaw gatunków roślin obcego pochodzenia.

Eliminacja barszczu Sosnowskiego.

9

Osuszanie siedlisk.

Ograniczanie odpływu wód powierzchniowych.

10

Zmniejszanie się powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych (orlika, myszołowa, orła przedniego) w wyniku zarastania śródleśnych łąk.

Wykaszanie roślin na łąkach wraz z usunięciem pokosu.

11

Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy.

Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach przez ich pogłębienie. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych.

12

Zagrożenie zwierząt i ludzi wścieklizną.

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie oraz odstrzał redukcyjny lisów.

13

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej.

Odsłanianie śladów po dawnych obiektach poprzez wykaszanie roślin na starych cmentarzach.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach rolnych, w celu odsłonięcia buka, jodły i jawora (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 406,76 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 82b, 142c, 162b,204b,206g.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 19a, 20c, 46a, 55b, 61c, 66a,c, 69c, 94d, 95b, 129c,138a, 142a, 143a, 145a, 152a, 188a, 203a, 244a, 284a.

 

Częściowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły w drzewostanach mieszanych, na powierzchni 298,76 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 47a, 50c, 201b, 202a.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 13a, 87a, 157b, 158a, 160d, 163a, 183a,c, 201c, 287a.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 53,44 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 107c, 113b.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 48a, 95a, 112a.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 284,00 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 43b, 86a, 109a, 110a, 119c.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 15k, 39c, 60c, 61b, 68i, 75f. 96d, 129b,d, 156c, 161f, 166c, 191b, 255a, 283a, 284c, 285b.

 

1

2

3

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 200,24 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 6a, 26a, 29a, 147b, 156c, 208b.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 37f, 46c, 162c, 180b, 255c, 276d, 279a.

Częściowe usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby, drzew połamanych i wywróconych, stanowiących zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów (cięcia sanitarne). Palenie gałęzi drzew jaworowych opanowanych przez gruzłka cynobrowego.

Obszar objęty ochroną częściową.

Zbiór szyszek jodły, w ilości 440 kg.

Drzewostany objęte ochroną częściową.

Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew) w szkółkach leśnych, na powierzchni 0,47 ha.

Obręb Ochronny Krempna – (57c)1).

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: (1 m, o, 74d)1)

Zebranie ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych (mikoryz), na produkowanych sadzonkach, w ilości 10 m przestrzennych.

Drzewostany objęte ochroną częściową.

Porządkowanie powierzchni pod odnowienia sztuczne, które będą realizowane

 

 

– w 2004 r., na powierzchni 8,14 ha;

Obręb Ochronny Krempna: 93b, 162b, 184a.

 

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 69a,c, 70b, 161c, 164f.

– w 2005 r., na powierzchni 11,60 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 58a, 59d, 123c,
Obręb Ochronny Nowy Żmigród:63a, 64b, 143a, 146a.

Sadzenie sadzonek jodły, buka i jawora pod osłoną drzewostanu, na powierzchni 9,44 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 93b, 162b, 184a.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: (5g)1), 69a,c, 70b, 93d, (161c)1), 164f.

 

Pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki oraz wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 36,30 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 56a, 93b, 162b, 165d, (183a)1), 184a, (191j)1), 213b.

 

 

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: (5g, 49b, 54a, 64b, 66c, 68g)1), 69a, (81a, 93d, 133b, 142a, 161c, 164c)1), 164f, (167a)1).

 

 

 

 

Regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 96,79 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 56a, 122b, 155b, 179a, 182a, 184a, 193a, 200a, 208b.

 

 

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 46a, 69a, 74d, 76d, 96f, 98a, 143a, 144a, 159a, 286b.

 

 

Regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne), na powierzchni 119,84 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 28a, 121a, 179a, 207b, 212a, 213a, 216a.

 

 

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 1l, 15i, 86a, 88f, 100c, 140a, 155a, 160d, 163c, 170d, 187a, 196a, 278b.

 

 

 

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce, w ilości 35 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

 

1

2

3

 

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie, zebranie pędraków i zasypanie dołów. Wykopanie 7 dołów.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 74d, 170a.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych i młodników osłonami indywidualnymi oraz środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniami i sarnami, na powierzchni 437,43 ha.

Obręb Ochronny Krempna: (10a, 11a, 12c, 16a, 56a, 57a, 82a, 96a, 97g, 98a, 101a, 102a, 106a, 107a, 109a, 110c, 111b, 112a, 129d, 131b, 132a, 138a, 141a, 155b, 156a,b, 157a, 166c, 167a, 172a, 175d, 176a, 179a, 182a, 183a, i, j, 184a, 190b, 191j, 192b, 193a, 194a, 195a, b, d, 198b, d, 199b, 200a, b, c, 201a, b, 203c, 204a, b, 205a, c, 206c, h, g, 207a, d, 208b)1).

 

 

Obręb Ochronny Nowy Żmigród (2a, 3a, 5g, 15i, 19a, 20c, 36c, 46a, c, 49b, 50b, 54a, 55b, f, 56a, 64b, 66a, c, 68g, 69a, 74d, 76a, d, 79a, 81a, 82b, 88f, 89a, 90a, 93d, 94b, d, 95a, b, 96f, 98a, 100a, 101a, 108a, 109a, 111a, 133b, 136a, 142a, b, c, 143a, 144a, 145a, 146a, 151b, 152a, 154c, 155b, 157b, 159a, 162a, 163a, d,164c, f, 165a, 166b, d, 167a, 188c, 189b, 196c, 286b)1) .

 

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych: 190 sztuk jeleni, 110 sztuk saren, 40 sztuk lisów.

Obszar objęty ochroną częściową.

2. Ochrona ekosystemów nieleśnych.

Koszenie mechaniczne łąk i zarośli wraz z wywiezieniem pokosu, na powierzchni 115 ha.

Obręb Ochronny Krempna: (53m, 78i, 105i,108d, 115a, 116a, 118c, 183c, d, f. g, h, 186b, 187b, 191b, i, h)1).
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: (54f)1), 69b, (77f)1), 95g.

 

Usuwanie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych, na powierzchni 3 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 108d, 109c.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 95g.

 

Wypasanie owiec jako zabieg odnowy ekosystemów łąkowych i pastwiskowych, w ilości 600 sztuk, na powierzchni 250 ha.

Obręb Ochronny Krempna: (108d, 109c, 110d, 153c, d. i, h, 161b, 165c, 186b, k, 191b)1).
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: (294c, f, g, h, 296g, m, l)1).

 

Nawożenie części polan przez koszarowanie, na powierzchni około 12 ha.

Obręb Ochronny Krempna: 161b, 165c.

3. Ochrona roślin.

Konserwacja starych odmian drzew owocowych (jabłonie i grusze) – odsłanianie i prześwietlanie koron. Usunięcie sąsiadujących drzew, przeszkadzających we wzroście i owocowaniu.

Obręb Ochronny Krempna: 3c, f, 45b, 56a, 147c, 187a.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 134a, 136a.

Mechaniczne i chemiczne zwalczanie roślin inwazyjnych (barszczu Sosnowskiego i topinamburu), na powierzchni około 2,50 ha.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 5d, 54a, 65a, 79a, b.

4. Ochrona terenów zabagnionych.

Wykonanie z gałęzi i bali drewnianych na potokach 2 progów wodnych przeciwdziałających nadmiernemu spływowi wód.

Obręb Ochronny Krempna – 208.

 

1

2

3

5. Ochrona zwierząt.

Wykonanie 2 oczek wodnych w celu stworzenia siedliska dla płazów.

Obręb Ochronny Krempna: 78, 116.

Wycinanie krzewów i drzew, na powierzchni 2,30 ha, oraz koszenie, na powierzchni 12,50 ha na terenie enklaw śródleśnych, stanowiących bazę żerową dla orlików.

Obręb Ochronny Krempna: 41h, 132d, 133b.
Obręb Ochronny Nowy Żmigród: 4b, 5g, 46b, 56a, 75a, 77c, 78a, 85a.

Wyłożenie lizawek dla zwierzyny, w ilości 30 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

6. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem.

Naprawa istniejącej rogatki przy drodze leśnej.

Obręb Ochronny Nowy Żmigród – 75a.

7. Ochrona wartości kulturowych.

Ręczne wykaszanie roślin zielnych i krzewów na cmentarzach w 4 obiektach – zadanie cykliczne wykonywane 1 raz w roku.

Obręb Ochronny Krempna: (2, 116, 153, 186)1).

 

Objaśnienia:

* Ekosystemy leśne i nieleśne parku narodowego podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama