| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 lutego 2004 r.

w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) przekładnik – przyrząd pomiarowy klasy dokładności 0,5; 0,2 i 0,1 przeznaczony do współpracy z licznikiem w celu dokonywania pomiarów energii elektrycznej;

2) przekładnik prądowy – przekładnik, w którym prąd wtórny, w normalnych warunkach pracy, jest proporcjonalny do prądu pierwotnego, a jego faza różni się od fazy prądu pierwotnego o kąt, który jest bliski zeru w przypadku odpowiedniego połączenia;

3) przekładnik napięciowy – przekładnik, w którym napięcie wtórne, w normalnych warunkach pracy, jest proporcjonalne do napięcia pierwotnego, a jego faza różni się od fazy napięcia pierwotnego o kąt, który jest bliski zeru w przypadku odpowiedniego połączenia;

4) przekładnik kombinowany – przekładnik składający się z przekładnika prądowego i przekładnika napięciowego umieszczonych we wspólnej obudowie;

5) błędy podstawowe przekładnika – błędy wyznaczone podczas sprawdzania przekładnika w warunkach odniesienia, o których mowa w § 11;

6) błąd prądowy przekładnika – błąd, który przekładnik wprowadza do wartości prądu wtórnego, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej;

7) błąd napięciowy przekładnika – błąd, który przekładnik wprowadza do wartości napięcia wtórnego, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej;

8) błąd kątowy przekładnika – kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego lub między wektorami napięć pierwotnego i wtórnego, jeżeli zwroty tych wektorów są tak dobrane, aby w idealnym przekładniku kąt byt równy zeru;

9) obciążenie znamionowe – wartość obciążenia, do którego są odniesione wymagania metrologiczne dotyczące dokładności przekładników;

10) przekładnik narażony na czynniki atmosferyczne – przekładnik pracujący w układach pomiarowych na wolnym powietrzu.

Rozdział 2

Wymagania metrologiczne w zakresie konstrukcji i wykonania przekładników

§ 2.

Przekładnik składa się w szczególności z następujących elementów:

1) uzwojenia pierwotnego;

2) uzwojenia wtórnego;

3) rdzenia wykonanego z materiału ferromagnetycznego – blachy transformatorowej;

4) zacisków uzwojeń;

5) izolacji między uzwojeniami.

§ 3.
Konstrukcja przekładników powinna zapewnić zabezpieczenie elementów przekładnika, o których mowa w § 2 pkt 1–3 i 5, przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 4.
Na przekładniku powinny być zamieszczone w sposób trwały w szczególności:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznaczenie typu;

3) numer fabryczny;

4) znak zatwierdzenia typu, o ile został nadany;

5) wartości skuteczne znamionowych prądów lub napięć pierwotnych i wtórnych;

6) wartość skuteczna najwyższego napięcia dopuszczalnego;

7) wartości skuteczne napięć probierczych;

8) obciążenie znamionowe, wyrażone w woltamperach, i odpowiadająca mu klasa dokładności;

9) częstotliwość znamionowa;

10) przeznaczenie każdego uzwojenia i odpowiadające mu zaciski w przypadku przekładników o więcej niż jednym uzwojeniu wtórnym;

11) schemat połączeń wewnętrznych dla przekładników o więcej niż jednym zakresie prądu lub napięcia pierwotnego lub wtórnego;

12) oznaczenia zacisków.

§ 5.
Dla przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, przeznaczonych do specjalnych zastosowań przy współpracy z licznikami, wyróżnia się klasy dokładności 0,5 S i 0,2 S.
§ 6.
Przekładniki mogą mieć więcej niż jedną klasę dokładności, z tym że jednej klasie dokładności powinna odpowiadać jedna wartość obciążenia znamionowego.

Rozdział 3

Charakterystyki metrologiczne przekładników

§ 7.

Izolacja:

1) uzwojenia pierwotnego przekładników powinna być odporna na napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz i o wartości równej przy pierwszym sprawdzeniu 100% wartości skutecznej napięcia probierczego podanego na przekładniku, zgodnego z wartościami, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a przy ponownym sprawdzeniu 80% tej wartości;

2) międzyzwojowa przekładników napięciowych i części napięciowej przekładników kombinowanych powinna być odporna na napięcie przemienne indukowane o częstotliwości 50 Hz i o wartości równej przy pierwszym sprawdzeniu 100% wartości skutecznej napięcia probierczego podanego na przekładniku, zgodnego z wartościami, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a przy ponownym sprawdzeniu 80% tej wartości lub wartości wystarczającej do zaindukowania w otwartym uzwojeniu pierwotnym przy pierwszym sprawdzeniu 100% wartości skutecznej napięcia probierczego, a przy ponownym sprawdzeniu 80% tej wartości napięcia, podanego na przekładniku, zgodnego z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) uzwojenia wtórnego przekładników powinna być odporna na napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz i o wartości skutecznej 3 kV;

4) między poszczególnymi uzwojeniami wtórnymi i między poszczególnymi sekcjami uzwojenia pierwotnego przekładników powinna być odporna na napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz i o wartości skutecznej 3 kV;

5) zacisku uzwojenia pierwotnego przeznaczonego do uziemienia przekładników napięciowych i części napięciowej przekładników kombinowanych powinna być odporna na napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz i o wartości skutecznej 3 kV, o ile jest zastosowana;

6) niskonapięciowego zacisku pojemnościowego dzielnika napięcia przekładników napięciowych z pojemnościowym dzielnikiem napięcia powinna być odporna na napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz i o wartości 10 kV;

7) międzyzwojowa przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych powinna być odporna na prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz i o wartości równej wartości skutecznej znamionowego prądu pierwotnego lub wtórnego przy otwartym uzwojeniu wtórnym lub pierwotnym. Dla przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, pracujących w rozszerzonym zakresie prądu, oznaczonym ext 120%, ext 150% lub ext 200%, izolacja powinna być odporna na działanie prądu o podwyższonej wartości w stosunku do wartości skutecznej prądu znamionowego. Wartość maksymalna napięcia, pojawiającego się na zaciskach otwartego uzwojenia wtórnego lub pierwotnego, nie powinna przekraczać 4,5 kV.

§ 8.
1. Błędy podstawowe przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, przy obciążeniu o wartości od 25% do 100% obciążenia znamionowego, ale nie mniejszej niż 1 VA, częstotliwości znamionowej 50 Hz i współczynniku mocy cos j = 0,8 indukcyjnym nie powinny przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych, które określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Błędy podstawowe przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, przeznaczonych do specjalnych zastosowań przy współpracy z licznikami, o wartości skutecznej znamionowego prądu wtórnego 5 A, przy obciążeniu o wartości od 25% do 100% obciążenia znamionowego, ale nie mniejszej niż 1 VA, częstotliwości znamionowej 50 Hz i współczynniku mocy cos j = 0,8 indukcyjnym nie powinny przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych, które określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, w przypadku gdy 25% wartości obciążenia znamionowego jest mniejsze niż 5 VA, współczynnik mocy cos j = 1, a wartość skuteczna prądu pierwotnego jest równa 100% prądu znamionowego.

4. W przypadku przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, pracujących w zakresie powyżej 120% wartości skutecznej prądu znamionowego, oznaczonych ext 150% lub ext 200%, błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia zamiast przy 120% wartości skutecznej prądu znamionowego – przy wartości podanej na przekładnikach.

5. Błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia dla każdego rdzenia pomiarowego przy zwartych pozostałych rdzeniach pomiarowych, w przypadku przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych o większej niż jeden liczbie rdzeni pomiarowych.

6. W przypadku przekładników prądowych i części prądowej przekładników kombinowanych, posiadających rdzenie przeznaczone do zabezpieczeń, błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia dla każdego rdzenia pomiarowego przy zwartych rdzeniach przeznaczonych do zabezpieczeń.

§ 9.
1. Błędy podstawowe przekładników napięciowych i części napięciowej przekładników kombinowanych, przy obciążeniu o wartości od 25% do 100% obciążenia znamionowego, ale nie mniejszej niż 1 VA, częstotliwości znamionowej 50 Hz i współczynniku mocy cos j = 0,8 indukcyjnym, nie powinny przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych, które określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w zakresie od 80% do 120% wartości znamionowego napięcia pierwotnego.

2. Błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla każdego uzwojenia pomiarowego przy obciążonych pozostałych uzwojeniach pomiarowych wartościami 100% i 0% obciążenia znamionowego, w przypadku przekładników napięciowych i części napięciowej przekładników kombinowanych o większej niż jeden liczbie uzwojeń pomiarowych.

3. W przypadku przekładników napięciowych i części napięciowej przekładników kombinowanych, posiadających uzwojenie dodatkowe lub uzwojenia przeznaczone do zabezpieczeń, błędy podstawowe, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia dla każdego uzwojenia pomiarowego przy otwartym uzwojeniu dodatkowym lub uzwojeniach przeznaczonych do zabezpieczeń.

§ 10.
Przekładniki o więcej niż jednej klasie dokładności powinny spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1–6 lub w § 9 ust. 1–3 dla każdej klasy dokładności, przy odpowiadającym jej obciążeniu znamionowym.
§ 11.
Warunki odniesienia przy wyznaczaniu charakterystyk metrologicznych przekładników są następujące:

1) temperatura:

a) 23 °C ± 5 °C – dla przekładników nienarażonych na czynniki atmosferyczne,

b) od -25 °C do 40 °C – dla przekładników narażonych na czynniki atmosferyczne;

2) wilgotność względna poniżej 80%.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

Załącznik 1. [WARTOŚCI SKUTECZNE NAPIĘĆ PROBIERCZYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz UZWOJEŃ PIERWOTNYCH PRZEKŁADNIKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 lutego 2004 r. (poz. 299)

Załącznik nr 1

WARTOŚCI SKUTECZNE NAPIĘĆ PROBIERCZYCH O CZĘSTOTLIWOŚCI 50 Hz UZWOJEŃ PIERWOTNYCH PRZEKŁADNIKÓW

Tabela 1. Przekładniki nienarażone na przepięcia atmosferyczne

Wartość skuteczna najwyższego napięcia dopuszczalnego w kilowoltach

Wartość skuteczna napięcia probierczego o częstotliwości 50 Hz w kilowoltach

0,72

 

3

 

1,2

 

6

 

3,6

 

10

 

7,2

 

20

 

12

 

28

 

17,5

 

38

 

24

 

50

 

36

 

70

 

52

 

95

 

72,5

 

140

 

100

 

185

 

123

 

185

 

145

 

230

 

170

 

275

 

245

 

395

 

300

 

395

 

362

 

460

 

420

 

570

 

 

Tabela 2. Przekładniki narażone na przepięcia atmosferyczne

Wartość skuteczna najwyższego napięcia dopuszczalnego w kilowoltach

Wartość skuteczna napięcia probierczego o częstotliwości 50 Hz w kilowoltach

0,72

 

3

 

1,2

 

6

 

3,6

 

10

 

7,2

 

20

 

12

 

28

 

17,5

 

38

 

24

 

50

 

36

 

70

 

52

 

95

 

72,5

 

140

 

100

 

185

 

123

 

230

 

145

 

275

 

170

 

325

 

245

 

460

 

300

 

460

 

362

 

510

 

420

 

630

 

 

Załącznik 2. [BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I CZĘŚCI PRĄDOWEJ PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH]

Załącznik nr 2

BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I CZĘŚCI PRĄDOWEJ PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH

Klasa dokładności

Wartość skuteczna prądu pierwotnego w procentach prądu znamionowego

Błędy graniczne dopuszczalne

prądowe w procentach

kątowe

w minutach

w centyradianach

0,1

120

± 0,1

± 5

± 0,15

 

100

± 0,1

± 5

± 0,15

 

20

± 0,2

± 8

± 0,24

 

5

± 0,4

± 15

± 0,45

0,2

120

± 0,2

± 10

± 0,3

 

100

± 0,2

± 10

± 0,3

 

20

± 0,35

± 15

± 0,45

 

5

± 0,75

± 30

± 0,9

0,5

120

± 0,5

± 30

± 0,9

 

100

± 0,5

± 30

± 0,9

 

20

± 0,75

± 45

± 1,35

 

5

± 1,5

± 90

± 2,7

 

Załącznik 3. [BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I CZĘŚCI PRĄDOWEJ PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH, PRZEZNACZONYCH DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z LICZNIKAMI]

Załącznik nr 3

błędy GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I CZĘŚCI PRĄDOWEJ PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH, PRZEZNACZONYCH DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ PRZY WSPÓŁPRACY Z LICZNIKAMI

Klasa dokładności

Wartość skuteczna prądu pierwotnego w procentach prądu znamionowego

Błędy graniczne dopuszczalne

prądowe w procentach

kątowe

w minutach

w centyradianach

0,2 S

120

± 0,2

± 10

± 0,3

 

100

± 0,2

± 10

± 0,3

 

20

± 0,2

± 10

± 0,3

 

5

± 0,35

± 15

± 0,45

 

1

± 0,75

± 30

± 0,9

0,5 S

120

± 0,5

± 30

± 0,9

 

100

± 0,5

± 30

± 0,9

 

20

± 0,5

± 30

± 0,9

 

5

± 0,75

± 45

± 1,35

 

1

± 1,5

± 90

± 2,7

 

Załącznik 4. [BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH I CZĘŚCI NAPIĘCIOWEJ PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH]

Załącznik nr 4

błędy GRANICZNE DOPUSZCZALNE PRZEKŁADNIKÓW napięciowych I CZĘŚCI napięciowej PRZEKŁADNIKÓW KOMBINOWANYCH

Klasa dokładności

Błędy graniczne dopuszczalne

napięciowe w procentach

kątowe

w minutach

w centyradianach

0,1

± 0,1

± 5

± 0,15

0,2

± 0,2

± 10

± 0,3

0,5

± 0,5

± 20

± 0,6

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »