| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,

sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 marca 1999 r. została sporządzona w Kijowie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej „Stronami”,

– zaniepokojone rozszerzaniem się przestępczości zorganizowanej,

– powodowane pragnieniem rozwoju i utrwalania stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy między obydwoma państwami,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej,

– dążąc do wypracowania najskuteczniejszych form i sposobów współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów,

– kierując się, z zastrzeżeniem poszanowania prawa wewnętrznego oraz umów międzynarodowych obowiązujących obie Strony, zasadami wzajemności i dwustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania przestępczości zorganizowanej, jej zwalczania oraz ujawniania sprawców przestępstw, a w szczególności:

1) terroryzmu,

2) kradzieży materiałów promieniotwórczych, nielegalnego obrotu tymi materiałami oraz niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody,

3) nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

4) nielegalnej migracji i przemytu ludzi,

5) fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych, dokumentów finansowych i papierów wartościowych oraz innych dokumentów urzędowych, a także wprowadzania ich do obiegu, nielegalnej działalności gospodarczej, w tym uchylania się od obowiązku podatkowego, korupcji oraz legalizowania dochodów pochodzących z przestępstw,

6) związanych z nielegalnym wytwarzaniem i obrotem środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów.

2. Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary,

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób oraz nieznanych zwłok.

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy. Strony będą:

1) wymieniać informacje:

a) o osobach, które należą lub są podejrzewane o przynależność do zorganizowanych grup przestępczych, odnośnie do ich przestępczej przeszłości i powiązań,

b) o grupach i związkach przestępczych, ich strukturach, najbardziej charakterystycznych cechach zachowania osób i działalności ugrupowań,

c) o czasie, miejscu i sposobie popełnienia przestępstw, przedmiocie przestępstwa oraz o przepisach prawa, które zostały naruszone, oraz o środkach, jakich użyto, żeby zapobiec zorganizowanym przestępstwom i innym poważnym przestępstwom,

2) na wniosek drugiej Strony podejmować odpowiednie działania i realizować bez zbędnej zwłoki wspólnie uzgodnione przedsięwzięcia operacyjne,

3) wymieniać doświadczenia i informacje, w szczególności dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

4) wymieniać wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii,

5) udostępniać sobie informacje o przedmiotach lub wzorach przedmiotów związanych z popełnieniem przestępstwa,

6) wykorzystując doświadczenia w walce z zorganizowaną przestępczością, stwarzać sobie wzajemnie możliwości szkolenia pracowników organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego swych państw celem podwyższenia poziomu ich wiedzy zawodowej i zapoznania z technicznymi i innymi środkami, z których korzysta się w walce z przestępczością.

Artykuł 3

W celu zwalczania terroryzmu Strony wymieniają informacje dotyczące planowanych lub już przeprowadzonych aktów terrorystycznych, metod ich dokonania, dane dotyczące grup terrorystycznych, które na terytorium jednej ze Stron przeprowadziły lub zamierzają przeprowadzić akcję terrorystyczną. Strony wymieniają również doświadczenia w zakresie walki z terroryzmem.

Artykuł 4

W celu zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu środkami narkotycznymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami Strony:

1) informują się wzajemnie o uczestnikach przemytu narkotyków, ich ukrywaniu, przewozie i sprzedaży, sposobach wyrobu, pochodzeniu środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów oraz kanałach ich przerzutu,

2) przekazują sobie wzajemnie uzyskane informacje dotyczące metod nielegalnych międzynarodowych przewozów środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów,

3) wymieniają dane kryminalistyczne i kryminologiczne dotyczące osiągnięć naukowych w dziedzinie walki z nielegalnym obrotem środkami narkotycznymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

4) przekazują sobie wzajemnie roślinne i syntetyczne próbki nowych środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów,

5) po wcześniejszym uzgodnieniu uczestniczą we wspólnych operacjach likwidacji międzynarodowych grup narkotykowych oraz w przeprowadzaniu kontrolowanych dostaw środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów.

Artykuł 5

W celu przeciwdziałania i zwalczania działalności przestępczej polegającej na fałszowaniu pieniędzy, innych środków płatniczych, dokumentów finansowych i papierów wartościowych oraz ich wprowadzaniu do obiegu Strony wymieniają informacje i doświadczenia oraz mogą realizować wspólne przedsięwzięcia w tym zakresie.

Artykuł 6

W celu zwalczania nielegalnej migracji i przemytu ludzi Strony będą przekazywać sobie informacje potrzebne do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich zwalczania, a zwłaszcza informacje dotyczące organizatorów nielegalnych migracji, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i symboli.

Artykuł 7

1. Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi państwowymi organami lub wyznaczonymi przez nie ekspertami.

Organami tymi są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) Szef Urzędu Ochrony Państwa,

3) Komendant Główny Policji,

4) Komendant Główny Straży Granicznej,

5) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

– po stronie Ukrainy:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Służba Bezpieczeństwa,

3) Państwowy Komitet do Spraw Ochrony Granic Państwa,

4) Państwowa Służba Celna,

5) Państwowa Administracja Podatkowa.

2. Organy wymienione w ust. 1 mogą, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy, określające szczegółowe zasady i formy współpracy.

Artykuł 8

1. Strony, zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym, zapewnią ochronę przekazywanych sobie informacji niejawnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie mogą być udostępnione organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państw trzecich wyłącznie za zgodą Strony przekazującej.

3. W wypadku ujawnienia lub narażenia na ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1, druga Strona powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu Stronę przekazującą, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

4. Strony zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie danych osobowych zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym oraz wiążącymi je umowami międzynarodowymi.

Artykuł 9

Jeżeli jedna Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 2–6 niniejszej umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 10

Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy posługują się własnymi językami urzędowymi lub, za zgodą Stron, innym językiem.

Artykuł 11

Koszty związane z wypełnianiem postanowień niniejszej umowy ponosi ta Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 12

Niniejsza umowa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz innych zobowiązań Stron wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych lub wielostronnych.

Artykuł 13

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między organami wymienionymi w artykule 7, w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań, o których mowa w ust. 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej i nie będzie przedkładany do rozstrzygnięcia żadnej Stronie trzeciej.

Artykuł 14

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony i wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu, w którym Strony drogą wymiany not powiadomią siebie wzajemnie o wykonaniu krajowych procedur wewnętrznych niezbędnych do nabycia przez niniejszą umowę mocy obowiązującej. Umowa wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.

Niniejszą umowę sporządzono w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Ukrainy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 czerwca 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »