| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM REALIZACJI UMOWY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003–2006,

podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

PROGRAM REALIZACJI UMOWY

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003–2006

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, zwane dalej „Stronami", działając na podstawie artykułu IX Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, zawartej w Ankarze dnia 24 października 1990 r., uzgodniły niniejszy Program Współpracy na lata 2003, 2004, 2005 i 2006.

l. Nauka i szkolnictwo

Artykuł 1

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi obu krajów w zakresie:

a) prowadzenia wspólnych badań naukowych,

b) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć akademickich, udziału w kongresach i seminariach,

c) wymiany studentów,

d) wymiany informacji i publikacji naukowych.

Dziedziny współpracy i warunki finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi uczelniami wyższymi i instytucjami obu krajów.

Artykuł 2

Strony będą dążyły do rozszerzenia wiedzy o języku, historii i kulturze drugiego kraju.

Strony będą kierowały nauczycieli akademickich do uczelni wyższych w porozumieniu z tymi uczelniami. Strony będą kierowały lektorów lub wykładowców języka i literatury swojego kraju do uczelni wyższych wskazanych przez Stronę przyjmującą.

Prośba o skierowanie nowego lektora lub wykładowcy powinna być przekazana Stronie wysyłającej na co najmniej rok przed przewidywanym okresem zatrudnienia, celem umożliwienia załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do jego przyjęcia.

Wniosek o przyjęcie nowego lektora lub wykładowcy lub przedłużenie zatrudnienia na następny rok akademicki Strony będą sobie przekazywały do 31 maja każdego roku.

Artykuł 3

Strona polska przyzna każdego roku Stronie tureckiej:

a) do 40 miesięcy stypendialnych na badania naukowe,

b) 6 jednomiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka polskiego na letnie kursy języka i kultury polskiej, organizowane przez polskie uniwersytety.

Artykuł 4

Strona turecka przyzna każdego roku Stronie polskiej:

a) do 38 miesięcy stypendialnych na staże językowe oraz badania naukowe w różnych dziedzinach,

b) 7 dwumiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka tureckiego na letnie kursy, organizowane przez Centrum Nauczania Języka Tureckiego („TÖMER") w różnych ośrodkach na terenie Turcji.

Artykuł 5

Strony będą wymieniały materiały informacyjne i publikacje dotyczące programów edukacyjnych, systemów oświaty oraz organizacji szkolnictwa wyższego.

Artykuł 6

W okresie obowiązywania niniejszego programu Strony mogą wymienić po dwie delegacje składające się z trzech osób, na okres 10 dni, w celu zebrania informacji i zapoznania się z systemami szkolnictwa drugiej Strony.

Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 7

Strony będą popierały nawiązywanie kontaktów partnerskich między szkołami średnimi obu krajów.

Artykuł 8

Dążąc do zapewnienia obiektywnej informacji o swoich krajach. Strony będą kontynuowały współpracę i wymienią atlasy, podręczniki geografii i historii, używane w szkołach podstawowych i średnich, a także będą sobie przekazywały oceny, uwagi i komentarze.

Spotkania ekspertów będą się odbywały – w razie potrzeby – na przemian w Polsce i Turcji. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 9

Strony będą popierały kontynuowanie prac między Komitetem Badań Naukowych (KBN) ze Strony polskiej i Radą Badań Naukowych i Technicznych (TÜBITAK) ze Strony tureckiej, w celu zawarcia dwustronnej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

II. Kultura i sztuka

Artykuł 10

Strony będą rozwijały współpracę w zakresie zachowania, konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego obu krajów, zgodnie z konwencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Rady Europy, a mianowicie Konwencją w Sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z roku 1972 i Europejską Konwencją Kulturalną z roku 1954, których są stronami.

Artykuł 11

Strony będą współpracowały w zakresie uzupełnienia inwentaryzacji ruchomych i nieruchomych zabytków kultury polskiej w Turcji oraz ruchomych i nieruchomych zabytków kultury tureckiej w Polsce.

Artykuł 12

Strony będą organizowały wspólne praktyki terenowe dla polskich studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz tureckich studentów sztuk plastycznych, w szczególności w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.

Artykuł 13

Strony będą wymieniały informacje i doświadczenia dotyczące prawa i praktyki, które obowiązują w obu krajach, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzieł sztuki.

Artykuł 14

Strona turecka poprze inicjatywę Strony polskiej zrealizowania programu archiwizacji ksiąg pamiątkowych z „Domu Cioci Zosi" w polskiej wsi Adampol (Polonezköy) pod Istambułem oraz zarchiwizowania wszystkich ksiąg na CD-ROMach i wydania opracowania monograficznego w języku polskim i tureckim.

Artykuł 15

Strony będą wzajemnie zapraszały ekspertów drugiego kraju do udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i wystawach poświęconych ochronie obiektów zabytkowych.

Artykuł 16

1. Strony będą popierały wymianę wystaw sztuki ludowej i tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych, a także wymianę ekspertów z różnych dziedzin kultury ludowej.

2. Strony będą wzajemnie zapraszały folklorystyczne zespoły muzyczne i taneczne do udziału w międzynarodowych festiwalach folkloru, organizowanych w obu krajach.

Artykuł 17

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie dramatu, zwłaszcza w zakresie wzajemnego wystawiania sztuk renomowanych autorów polskich i tureckich.

Artykuł 18

Strony będą popierały wzajemne zapraszanie obserwatorów, członków jury, artystów i zespołów drugiego kraju na festiwale muzyczne, operowe i baletowe, organizowane w obu krajach.

Artykuł 19

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między bibliotekami obu krajów, w szczególności współpracę między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową w Ankarze, w zakresie wymiany materiałów informacyjnych i publikacji. W ramach tej współpracy Strony wymienią po 2 bibliotekarzy z każdego kraju na 10-dniowe wizyty studyjne.

Artykuł 20

Strony wymienią, na zasadzie wzajemności, mikrofilmy manuskryptów.

Artykuł 21

Strony będą popierały wzajemny udział w międzynarodowych targach książki organizowanych w obu krajach, zwłaszcza w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie oraz Targach Książki TÜYAB w Istambule oraz w Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Ankarze.

Artykuł 22

Strony będą popierały dokonywanie przekładów i publikowanie poezji oraz innych dzieł literackich autorów drugiego kraju.

Artykuł 23

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa oraz restauracji zabytków i wytworów kultury.

Artykuł 24

1. Strony uznały szczególną rolę, jaką odgrywa działalność Muzeum Adama Mickiewicza w Istambule dla zachowania polsko-tureckich związków historycznych, i będą pomagały w realizacji projektu kompleksowej renowacji tego Muzeum, obejmującej remont budynku oraz konserwację eksponatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

2. Remont Muzeum Adama Mickiewicza będzie przedmiotem oddzielnego porozumienia między obu Stronami. W tym celu Strony powołają wspólną grupę roboczą.

3. W celu przeprowadzenia należytej konserwacji eksponatów Strona turecka będzie depozytariuszem obiektów, które będą eksponowane w Muzeum Sztuki Tureckiej i Muzułmańskiej, oraz przyjmie w okresie obowiązywania niniejszego programu trzech ekspertów z Muzeum Literatury w Warszawie, każdego na okres 2 tygodni, którzy dokonają przeglądu i niezbędnych prac konserwatorskich.

4. W okresie obowiązywania programu Strona polska przyjmie trzech ekspertów tureckich, każdego na okres nie dłuższy niż 15 dni, w celu zapoznania się z muzeami polskimi.

Artykuł 25

Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między polskimi i tureckimi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami filmowców, zwłaszcza w zakresie realizacji filmów, świadczenia usług filmowych i prezentacji filmów drugiego kraju na zasadach handlowych oraz na pokazach niekomercyjnych.

Artykuł 26

Strony będą popierały współpracę stowarzyszeń filmowców oraz archiwów filmowych obu krajów.

Artykuł 27

1. Strony będą popierały organizowanie, na zasadzie wzajemności, przeglądów filmów drugiej Strony oraz udział filmów drugiego kraju w festiwalach filmowych.

2. Strony będą wzajemnie popierały organizowanie tygodni filmowych w swoich krajach i umożliwią wymianę delegacji, liczącej najwyżej trzy osoby.

Artykuł 28

Strony będą wzajemnie popierały współpracę w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej i będą wzajemnie się informowały o międzynarodowych konferencjach, dyskusjach panelowych, sympozjach itp. dotyczących kwestii praw własności intelektualnej.

Strony będą wymieniały publikacje i dokumentację dotyczącą obowiązującego w obu krajach ustawodawstwa i stosowanej praktyki w zakresie praw własności intelektualnej.

Każda ze Stron uzna prawa autorskie i pokrewne, przysługujące obywatelom i instytucjom drugiej Strony oraz ich następcom prawnym. Strony zabezpieczą jednocześnie ochronę tych praw na takich samych warunkach, jakie stwarzane są jej wewnętrznym ustawodawstwem dla jej własnych obywateli i instytucji. Strony zobowiązują się ponadto do wzajemnego poszanowania praw własności intelektualnej swych obywateli i instytucji, zgodnie z umowami i konwencjami międzynarodowymi, których są stronami.

Strony będą wymieniały informacje, dokumentację oraz publikacje w zakresie międzynarodowych uregulowań prawnych, dotyczących własności intelektualnej, oraz ich wewnętrznego ustawodawstwa i praktyki odnośnie do rozstrzygania sporów w tej dziedzinie.

Na wniosek drugiej Strony każda ze Stron dostarczy w ramach współpracy ekspertyzę w zakresie praw własności intelektualnej.

Artykuł 29

Strony będą dążyły, aby organizowanym na zasadzie wzajemności wystawom rzemiosł tradycyjnych, sztuki współczesnej i plastyki, z wyjątkiem prezentacji wystaw dziedzictwa historycznego, towarzyszył jeden lub dwóch komisarzy, wyznaczonych zgodnie z wewnętrznymi przepisami każdej ze Stron.

Strony będą wzajemnie popierały udział przedstawicieli drugiej Strony w międzynarodowych wystawach, biennale i sympozjach plastycznych, organizowanych w obu krajach.

Warunki wymiany każdorazowo uzgodnią bezpośrednio organizatorzy.

Artykuł 30

Strony uznały duże znaczenie ośrodków kultury dla prowadzenia działalności kulturalnej. Strona polska przychylnie ustosunkuje się do inicjatywy utworzenia Tureckiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

III. Inne dziedziny współpracy

Artykuł 31

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki i zachęcą państwowe instytucje archiwów obu krajów, a mianowicie Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Turecką Generalną Dyrekcję Archiwów Państwowych, do odnowienia – zgodnie z wewnętrznymi przepisami każdej ze Stron – Protokołu o współpracy z dnia 22 września 1997 r.

Artykuł 32

Strony będą popierały współpracę między organizacjami kultury fizycznej i sportu oraz będą sprzyjały wszelkim inicjatywom służącym dalszemu jej rozwijaniu. Dla zrealizowania celów niniejszego programu zainteresowane ministerstwa i instytucje obu Stron będą zawierały porozumienia o bezpośredniej współpracy i okresowe programy wykonawcze do tych porozumień, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 33

Strony będą popierały wymianę ekspertów, informacji i publikacji między stowarzyszeniami lub organizacjami młodzieżowymi i innymi instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Artykuł 34

Strony będą popierały wzajemny udział młodzieży w obozach letnich organizowanych w drugim kraju. Szczegóły tej wymiany (liczba osób, warunki organizacyjno-finansowe) zostaną uzgodnione przez instytucje partnerskie obu krajów w drodze bezpośrednich kontaktów.

Artykuł 35

Strony będą popierały bezpośrednie kontakty między agencjami prasowymi i informacyjnymi oraz organizacjami dziennikarskimi obu krajów.

Artykuł 36

Strony zachęcą swoje agencje informacyjne, a mianowicie Polską Agencję Prasową (PAP) i Anatolijską Agencję Informacyjną Turcji, do zawarcia Porozumienia o współpracy.

Artykuł 37

Strony będą popierały rozwój współpracy między swoimi instytucjami radiowymi i telewizyjnymi, w ramach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

IV. Postanowienia finansowe i organizacyjne

A. Wymiana osób

Artykuł 38

Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą, na co najmniej trzy miesiące przed zakładanym terminem wizyty, o zamiarze wysłania osób, podając niezbędne dane personalne, cel podróży oraz proponowany program pobytu.

Strona przyjmująca przekaże Stronie wysyłającej swoją decyzję w sprawie proponowanej wizyty na sześć tygodni przed datą przybycia.

Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą o dokładnej dacie przyjazdu i środku transportu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowaną datą przybycia.

Artykuł 39

Zgłoszenia (kwestionariusze z załącznikami) na stypendia i kursy letnie będą przekazywane za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze (w odniesieniu do wyjeżdżających do Polski) oraz za pośrednictwem Ambasady Republiki Turcji w Warszawie (w odniesieniu do wyjeżdżających do Turcji), w terminach podanych przez władze oświatowe obu krajów.

Artykuł 40

Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym programem będą posiadały ubezpieczenie (polisę) na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Studenci tureccy będą mogli również korzystać z ubezpieczenia przysługującego w Polsce osobom studiującym w wyższej uczelni.

Artykuł 41

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży w obie strony.

Artykuł 42

Wszelkie należności związane z przyjmowaniem osób w ramach niniejszego programu będą wypłacane im przez Stronę przyjmującą bezpośrednio po przyjeździe.

Artykuł 43

Osobom przebywającym w ramach ustaleń programu na terytorium Państwa-Strony nie dłużej niż 15 dni koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży na terytoriach Państwa-Strony pokrywają – zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich Państwie – podmioty wyrażające gotowość zaproszenia tych osób.

Artykuł 44

Strona przyjmująca zapewnia stypendystom:

a) bezpłatną naukę,

b) świadczenia stypendialne przeznaczone na utrzymanie i zakwaterowanie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jej kraju.

B. Wymiana lektorów

Artykuł 45

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora lub wykładowcy do miejsca docelowego w kraju przyjmującym i z powrotem.

Artykuł 46

Szkoła wyższa, która wyraża gotowość zatrudnienia lektora lub wykładowcy w ramach artykułu 2 niniejszego programu, zobowiązana jest do zawarcia z nim umowy o pracę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jej kraju, określającej warunki zatrudnienia, a w szczególności zakres obowiązków służbowych, liczbę godzin dydaktycznych, wysokość wynagrodzenia i przysługujące mu prawa.

C. Wymiana wystaw

Artykuł 47

Koszty organizacji imprez na zasadach komercyjnych będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane agencje obu krajów.

V. Postanowienia końcowe

Artykuł 48

Strony będą udzielały swego poparcia wszelkim innym inicjatywom, które nie zostały określone w niniejszym programie, a które mogą przyczynić się do rozwoju współpracy między obu krajami w dziedzinach oświaty, nauki i kultury.

Artykuł 49

Strony, w miarę potrzeby, będą powoływały ad hoc grupy robocze w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć lub zagadnień nieujętych w niniejszym programie.

Artykuł 50

Niniejszy program wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2006 r. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku program utraci moc po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia.

Sporządzono w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

 

[Treść zmieniona]

 

[Hasło] od Redakcji

 

Frazy kluczowe

 

Przepis zmieniony przez

 

Przepis utracił moc na podstawie

 

Wejście w życie

 

Z mocą od

 

Utrata mocy (uchylenie)

 

upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

infoRgrafika

 

 

Z upoważnienia Rządu Republiki Turcji

infoRgrafika

 

 

IMPLEMENTATION PROGRAMME FOR THE AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the fields of Science, Education and Culture for the period 2003–2006

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the „Parties", acting in accordance with Article IX of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the fields of Science, Education and Culture, concluded in Ankara on October 24th, 1990, have adopted the following Programme of Cooperation for the years 2003, 2004, 2005 and 2006.

l. Science and education

Article 1

The Parties shall support direct cooperation between institutions of higher education and scientific institutions of the two countries in the field of:

a) conducting joint scientific research,

b) exchange of scientific and teaching staff for the purpose of conducting academic work, participation in congresses and seminars,

c) exchange of students,

d) exchange of scientific information and publications.

The areas of collaboration and financial provisions shall be determined by the interested institutions of higher education and scientific institutions of the two countries.

Article 2

The Parties shall promote knowledge of the language, history and culture of the other country.

The Parties shall send academic teachers to institutions of higher education in consultation with the said institutions. The Parties shall send teachers or lecturers of their language and literature to institutions of higher education selected by the receiving Party.

Requests for new teachers or lecturers shall be conveyed to the sending Party at least a year before the envisaged beginning of employment, to allow for completion of all the necessary formalities.

Request to receive a new teacher or lecturer or to extend employment for another academic year shall be conveyed to the other Party by May 31 of each year.

Article 3

The Polish Party shall each year grant to the Turkish Party:

a) up to 40 scholarship months for scientific research,

b) total of 6 one-month scholarships for Polish-language students and lecturers at summer courses in Polish language and culture, organized by Polish universities.

Article 4

The Turkish Party shall each year grant to the Polish Party:

a) up to 38 scholarship months for language study and scientific research in different fields,

b) total of 7 two-month scholarships for Turkish-language students and lecturers at summer courses organized by the Center for the Teaching of the Turkish Language (TÖMER) in different centers in Turkey.

Article 5

The Parties shall exchange information materials and publications concerning their education programs, education system and the organization of higher education.

Article 6

During the course of this Programme, the Parties shall be able to exchange two delegations each, consisting of three members, for ten-day visits, for the purpose of collecting information and studying the education system of the other Party.

The details shall be elaborated by diplomatic channels.

Article 7

The Parties shall support establishment of partnership relations between secondary schools of the two countries.

Article 8

Wishing to promote objective information about their countries, the Parties shall continue collaboration and shall exchange atlases, as well as geography and history textbooks, used in primary and secondary schools, and shall present their assessments, observations and comments.

The meetings of experts shall be held intermittently – as required – in Poland and Turkey. The details shall be elaborated by diplomatic channels.

Article 9

The Parties shall support continuation of work by the State Committee for Scientific Research (KBN) on the Polish side, and the CounciI for Scientific and Technical Research (TÜBITAK) on the Turkish side, for the purpose of concluding a bilateral intergovernmental agreement on cooperation in the field of science and technology.

II. Culture and the arts

Article 10

The two Parties shall develop their collaboration in the field of presentation, conservation and protection of the cultural and historic heritage of the two countries, in accordance with the relevant conventions of The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and the CounciI of Europe, namely the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972 and European Cultural Convention of 1954, to which they are parties.

Article 11

The Parties shall collaborate in compiling an inventory of Polish movable and immovable cultural relics and monuments in Turkey, and of Turkish movable and immovable cultural relics and monuments in Poland.

Article 12

The Parties shall support joint practical field sessions for the Academies of Fine Arts students from Poland, and for fine arts students from Turkey, with particular reference to presentation of works of art.

Article 13

The Parties shall exchange information and experiences concerning legal regulations and the practice in the two countries regarding protection of the cultural heritage, with particular reference to combatting trafficking in works of art.

Article 14

The Turkish Party welcomes the initiative taken by the Polish Party to carry out the programme of archiving the memorial books from "Dom Cioci Zosi" in the Polish village of Adampol (Polonezköy) near Istanbul, the recording of all the books on CD-ROM and publication of a monograph in Polish and Turkish.

Article 15

The Parties shall invite experts of the other country to participate in international congresses, symposia and exhibitions concerning protection of historic monuments.

Article 16

1. The Parties shall promote exchanges of exhibitions of folk arts and crafts, and exchanges of experts representing different areas of folk art.

2. The Parties shall encourage participation of folk music and dance ensembles of the other side to international folk festivals organized in each country.

Article 17

The Parties shall support collaboration in the field of drama, particularly with regard to staging plays by renowned Polish and Turkish authors.

Article 18

The Parties shall encourage invitation from the other country of observers, jury members, artists and ensembles to participate in music, opera and ballet festivals organized in each country.

Article 19

The Parties shall promote direct contacts between the libraries of the two countries, in particular collaboration between the National Library in Warsaw and the National Library in Ankara for the purpose of exchanging information materials and publications. Within the framework of such collaboration, the Parties shall exchange two librarians from each country on up to ten-day study visits.

Article 20

The Parties shall exchange, on the basis of reciprocity, microfilms of manuscripts.

Article 21

The Parties shall support mutual participation in international book fairs organized in the two countries, in particular – in the International Book Fair in Warsaw and the TÜYAB Book Fair in Istanbul and the International Fair of Books for Children in Ankara.

Article 22

The Parties shall promote the translation and publication of poetry and other literary works by authors from the other country.

Article 23

The Parties shall support cooperation in the fields of archeology, museology, and restoration of monuments and artifacts of culture.

Article 24

1. The Parties recognize the role played by the Adam Mickiewicz Museum in Istanbul for the preservation of Polish-Turkish historic links and shall support the comprehensive renovation of the Museum covering the restoration of the building and conservation of the exhibits originating from the Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw.

2. Renovation of the Adam Mickiewicz Museum shall be the subject of a separate agreement between the two Parties. The Parties shall establish a joint working group to that effect.

3. The Turkish Party, in pursuit of the objective of proper conservation of the exhibits, shall be the depositary of the artifacts to be exhibited in the Museum of Turkish and Muslim Art and will receive in the period covered by this Programme three experts from the Museum of Literature in Warsaw, each for a period of two weeks, who will examine the exhibits and perform necessary conservation work thereupon.

4. In the period covered by this Programme, the Polish Party shall receive three Turkish experts to acquaint themselves with Polish museums, each for a period not exceeding fifteen days.

Article 25

The Parties shall support direct collaboration between Polish and Turkish institutions, organizations and associations of filmmakers, particularly with regard to production of films, provision of filmmaking services, and presentation of films from the other country, on commercial principles and at non-commercial showings.

Article 26

The Parties shall support the collaboration of their filmmakers' associations and film archives.

Article 27

1. The Parties shall encourage, on a reciprocal basis, the reviews of films from the other country and their participation in film festivals.

2. The Parties shall reciprocally promote the realization of film weeks in their respective countries, and shall facilitate the exchange of delegations composed of up to three personalities.

Article 28

The Parties shall reciprocally encourage cooperation in the field of intellectual property rights, and shall reciprocally inform each other of international conferences, panel discussions, symposia etc. to be held with regard to intellectual property rights.

The Parties shall exchange publications and documentation concerning their respective legislations and practices related to intellectual property rights issues.

The Parties shall recognize the copyrights of the citizens and institutions of the other side and their legal successors. The Parties, at the same time, shall ensure the protection of those rights on the same principles as those provided by their internal legislation for their own citizens and institutions. The Parties also undertake to respect mutually the intellectual property rights of their citizens and institutions in accordance with international agreements and conventions, to which they are parties.

The Parties shall exchange information, documentation and publications concerning international Intellectual Property Rights, their respective legislations and practices related to the settlement of disputes.

The Parties, upon request by the other side, shall provide expertise for cooperation on the Intellectual Property Rights issues.

Article 29

The Parties, with the exception of exhibitions of historical heritage, shall reciprocally encourage the organizing of exhibitions of traditional handicrafts, modern art and plastic arts to be accompanied by one or two commissioners in accordance with their national legislation.

The Parties shall encourage and support reciprocal participation in international exhibitions, biennials and symposia etc. in the field of plastic arts, to be held in their respective countries.

In each case, the conditions of exchange shall be agreed upon by the organizers.

Article 30

The Parties recognize the importance of cultural centers for conducting cultural activities. Accordingly, the Polish side shall give a favorable response to the initiative of establishment of a Turkish Cultural Center in Warsaw.

III. Other fields of cooperation

Article 31

The Parties shall support cooperation in the field of archives and shall encourage their respective state archives administrations, namely the Head Office of State Archives of the Republic of Poland and the Turkish General Directorate of State Archives, to renew the Protocol on Cooperation signed on September 22, 1997, in accordance with their national legislations.

Article 32

The Parties shall support cooperation between organizations active in the sphere of physical education and sports and shall be supportive of all initiatives serving the further development thereof. In pursuit of this Programme's objectives, the interested ministries and institutions of both Parties shall be concluding agreements concerning direct cooperation and periodic executive programmes to the said agreements, setting out the scope, forms and organizational and financial conditions of exchange in the realm of physical culture and sports.

Article 33

The Parties shall promote exchange of experts, information and publication between youth associations and organizations, as well as other institutions active in this field.

Article 34.

The Parties shall support the participation of youth – on a reciprocal basis – in summer camps organized in the other country. The details of the exchange (number of participants, organizational and financial provisions) shall be agreed upon by the partner institutions in the two countries, through direct contacts.

Article 35

The Parties shall support direct contacts between the press and information agencies and journalists' organizations of the two countries.

Article 36

The Parties shall encourage their respective news agencies, namely the Polish News Agency (PAP) and the Anatolian News Agency of Turkey to conclude a Cooperation Protocol.

Article 37

The Parties shall encourage the expansion of cooperation between their respective radio and television institutions within the framework of the European Broadcasting Union (EBU).

IV. Financial and organizational provisions

A. Exchange of Persons

Article 38

The sending Party shall notify the receiving Party, at least three months before the planned arrival date, of the intent to send persons, providing their personal data, purpose of the visit and proposed programme.

The receiving Party shall convey to the sending Party its decision concerning the proposed visit at least six weeks before the planned date of arrival.

The sending Party shall notify the receiving Party of the exact date of arrival and the means of transportation, at least three weeks before the planned date of arrival.

Article 39

Applications (questionnaires with attachments) for scholarships and summer courses shall be conveyed via the Embassy of the Republic of Poland in Ankara (with respect to visits to Poland), and via the Embassy of the Republic of Turkey in Warsaw (with respect to visits to Turkey), within deadlines set by the education authorities of the two countries.

Article 40

The sending Party shall ensure that the exchange participants carry health and accident insurance policies.

Turkish students can also purchase student insurance policies at the universities in Poland.

Article 41

The sending Party shall cover the cost of return travel.

Article 42

All gratuities due in connection with visits under this Programme shall be paid immediately after arrival.

Article 43

The persons who under the terms of the Programme shall stay in the territory of the States-Parties for periods not exceeding 15 days, shall have their accommodation and board paid for, as well as the expenses of travel within the territories of the States-Parties covered – in keeping with domestic regulations – by the entities which have volunteered to invite them.

Article 44

The receiving Party shall provide scholarship holders with:

a) free education,

b) scholarship stipends to cover living expenses, and accommodation, in accordance with domestic regulations.

B. Exchange of Teachers

Article 45

The sending Party shall cover the cost of return travel of teachers or lecturers to the place of destination in the receiving country.

Article 46

An institution of higher education that intends to employ a teacher or a lecturer under Article 2 of this Programme is obliged to conclude with them, according to domestic regulations, employment contracts setting out the terms and conditions of employment, including – in particular – the scope of duties, the number of teaching hours, salary, as well as the teacher's and the lecturer's rights.

C. Exchange of Exhibitions

Article 47

The cost of organizing events on a commercial basis shall be elaborated in each case by the interested agencies of the two countries.

V. Final provisions

Article 48

The Parties shall promote any other initiatives that are not covered by this Programme, but which can enhance development of cooperation between the two countries in the fields of education, science and culture.

Article 49

To cope with urgent needs that may arise, the Parties shall appoint ad hoc working groups to pursue specific tasks or objectives not covered by this Programme.

Article 50

This Programme shall enter into force on the day of signing and will remain in force until 31 December 2006. Its validity shall be automatically extended until the signing of the next Programme unless either Party denounces it by a notification. In the event of the latter taking place, the Programme shall lose its force after 60 days from the date of denunciation.

Done in Ankara, this day of 7 April 2003, in two originals, each in the Polish, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in their interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Poland infoRgrafika - -For the Government of the Republic of Turkey infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »