| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady ustalania stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „funduszem”, i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, w tym zasady zaokrąglania ustalonych wielkości;

2) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wysokości stopy zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywania przez fundusz informacji o wysokości tej stopy na ogólnodostępnej stronie internetowej;

3) sposób podawania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

4) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej.

§ 2.
1. Fundusz ustala wysokość stopy zwrotu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy, w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego.

2. Fundusz niezwłocznie po ustaleniu wysokości stopy zwrotu, nie później jednak niż do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawiadamia organ nadzoru o wysokości stopy zwrotu. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane przez:

1) dostarczenie do siedziby organu nadzoru;

2) przekazanie faksem na numer wskazany przez organ nadzoru;

3) przekazanie drogą elektroniczną, na warunkach określonych przez organ nadzoru.

4. Fundusz zamieszcza na ogólnodostępnej stronie internetowej informację o wysokości stopy zwrotu w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 2.

§ 3.
1. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy organ nadzoru ustala, zgodnie z art. 173 ustawy, niezwłocznie po sprawdzeniu zgodności informacji przekazanych w zawiadomieniach, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 7 ust. 1, z bieżącymi informacjami, o których mowa w art. 195 ustawy, za dzień wyceny przypadający na ostatni dzień roboczy miesiąca rozliczeniowego.

2. Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy jest podawana do publicznej wiadomości przez organ nadzoru, niezwłocznie po jej ustaleniu, przez:

1) przekazanie jej do wiadomości agencji informacyjnych, wskazanych przez organ nadzoru zgodnie z art. 169 ustawy;

2) umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie organu nadzoru;

3) publikowanie informacji o niej na ogólnodostępnej stronie internetowej.

§ 4.
Wartość jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu funduszu, oblicza się z dokładnością określoną w przepisach o rachunkowości funduszy emerytalnych, z uwzględnieniem § 6.
§ 5.
Wysokość stopy zwrotu funduszu oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy ustala się do trzech miejsc po przecinku, z uwzględnieniem § 6.
§ 6.
Przy obliczaniu wartości jednostki rozrachunkowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu funduszu, i ustalaniu stopy zwrotu oraz średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy zaokrągla się otrzymane wartości w następujący sposób:

1) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 0–4, zaokrągla się otrzymaną wartość w dół;

2) jeśli następna cyfra po ostatniej cyfrze, do której oblicza się lub ustala wartość, mieści się w przedziale 5–9, zaokrągla się wartość jednostki rozrachunkowej w górę.

§ 7.
1. Fundusz zawiadamia organ nadzoru o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej tego funduszu do godziny 930 dnia roboczego następującego po dniu, w którym wartości te zostały ustalone.

2. Zawiadomienie jest dokonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do zawiadomienia przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej (Dz. U. Nr 63, poz. 404).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 marca z 2004 r. (poz. 449)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »