| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy o giełdach towarowych

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość, szczegółowy sposób naliczania oraz warunki i terminy uiszczania opłat:

1) za udzielenie zezwolenia przewidzianego w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, zwanej dalej „ustawą"

2) od spółek prowadzących giełdy towarowe, pobieranych od każdej transakcji zawieranej na giełdzie towarowej.

§ 2.
1. Udzielenie zezwolenia towarowemu domowi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, podlega następującym opłatom:

1) w zakresie oferowania towarów giełdowych w obrocie giełdowym – równowartości w złotych 1 000 euro;

2) w zakresie nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek w ramach świadczenia usług brokerskich – równowartości w złotych 1 500 euro;

3) w zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem towarów giełdowych będących oznaczonymi co do gatunku rzeczami – równowartości w złotych 1 000 euro;

4) w zakresie doradztwa w zakresie obrotu giełdowego – równowartości w złotych 500 euro;

5) w zakresie zarządzania cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie, w zakresie inwestycji dokonywanych na giełdach towarowych – równowartości w złotych 4 500 euro;

6) w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d–e ustawy, będących w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych – równowartości w złotych 4 500 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4 500 euro.

3. Udzielenie towarowemu domowi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, zezwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, podlega opłacie w równowartości w złotych 4 500 euro.

4. Przepisy ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy.

§ 3.
1. Udzielenie spółce zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej podlega opłacie w równowartości w złotych 4 500 euro.

2. Udzielenie spółce prowadzącej giełdę towarową zezwolenia na dopuszczenie do obrotu na tej giełdzie praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e ustawy, podlega opłacie w równowartości w złotych 3 000 euro.

§ 4.
1. Od spółek prowadzących giełdy towarowe pobiera się opłatę naliczaną od wartości transakcji kupna oraz wartości transakcji sprzedaży w wysokości:

1) 0,014% wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a–c ustawy;

2) 0,1 zł za każde prawo majątkowe, nie więcej jednak niż 0,014% wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest prawo majątkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d lub e ustawy.

2. Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla:

1) rynku kasowego jako iloczyn ceny (za jednostkę towaru) i wolumenu transakcji;

2) kontraktów terminowych jako iloczyn kursu, wolumenu i wielkości kontraktu lub nominału kontraktu;

3) transakcji opcyjnych jako iloczyn ceny opcji i wolumenu transakcji.

3. Jeżeli stroną transakcji jest spółka prowadząca giełdę, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy, opłaty nie pobiera się od transakcji zawartych przez tę spółkę wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych przez członków giełdy.

4. Spółki prowadzące giełdy towarowe wpłacają do dziesiątego dnia każdego miesiąca opłatę, o której mowa w ust. 1, liczoną w sposób, o którym mowa w ust. 1, od wartości transakcji zawartych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłata jest uiszczana.

5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, podmiot dokonujący wpłaty przekazuje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dokumenty lub oświadczenia potwierdzające podstawę wyliczenia wysokości opłaty.

§ 5.
Wysokość opłat, o których mowa w § 2 i 3, w złotych określana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wydania decyzji udzielającej zezwolenia.
§ 6.
1. Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, uiszcza się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, o której mowa w § 5.

2. Opłaty uiszcza się na rachunek bieżący – subkonto dochodów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

§ 7.
1. Opłaty, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, należne za zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uiszcza się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Opłaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, należne od transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uiszcza się w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »