| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie badań oraz przeglądów technicznych sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz obiektów Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zasady przeprowadzania okresowych:

1) badań sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, zwanego dalej „sprzętem i wyposażeniem",

2) przeglądów technicznych sprzętu i wyposażenia oraz obiektów

– jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi".

§ 2.
Okresowe przeglądy techniczne obiektów jednostek organizacyjnych przeprowadzane są zgodnie z art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).
§ 3.
1. Okresowe badania sprzętu i wyposażenia przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producentów oraz z przepisami dotyczącymi tego sprzętu i wyposażenia.

2. W trakcie badań sprzęt i wyposażenie poddaje się:

1) szczegółowym oględzinom po każdorazowym jego użyciu.

2) okresowym przeglądom

– w celu ustalenia jego aktualnej sprawności technicznej.

§ 4.
W czasie okresowego przeglądu technicznego sprzętu i wyposażenia sprawdza się:

1) stan sprawności, utrzymania, konserwacji i jego ukompletowanie;

2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji i eksploatacji, a w szczególności:

a) karty eksploatacji,

b) legalizację tachografów, przepływomierzy i atestów,

c) dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 5.
Przegląd techniczny sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych przeprowadza się raz w roku.
§ 6.
Wprowadza się następującą skalę ocen stanu technicznego sprzętu i wyposażenia:

1) za sprawność techniczną pojazdów, sprzętu silnikowego i pozostałego sprzętu i wyposażenia:

a) niepodstawiony do oceny ,

– ocena 0,

b) niesprawny

– ocena 2,

c) sprawny

– ocena 5;

 

2) za utrzymanie, konserwację i ukompletowanie sprzętu i wyposażenia:

a) nie przedstawiono do sprawdzenia

– ocena 0,

b) nieprzygotowany

– ocena 2,

c) przygotowany w stanie dostatecznym

– ocena 3,

d) przygotowany w stanie dobrym

– ocena 4,

e) przygotowany w stanie bardzo dobrym

– ocena 5,

f) przygotowany w sposób wyróżniający się

– ocena 6;

 

3) za prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej:

a) brak dokumentacji

– ocena 0,

b) prowadzona w stopniu dostatecznym

– ocena 3,

c) prowadzona w stopniu dobrym

– ocena 4,

d) prowadzona w stopniu bardzo dobrym

– ocena 5.

 

§ 7.
1. Z przeprowadzonego przeglądu technicznego sprzętu i wyposażenia sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień zakwalifikowanych na ocenę „0" lub „2" wydaje się zakaz eksploatacji sprzętu i wyposażenia do czasu usunięcia usterek zagrażających zdrowiu lub życiu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Sprzęt i wyposażenie dopuszcza się do eksploatacji po usunięciu usterek, o których mowa w ust. 2, przez wydanie zezwolenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
Dokumentacja z okresowego przeglądu technicznego oraz okresowych badań sprzętu i wyposażenia jest przechowywana w jednostce organizacyjnej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 510)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »