| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „protokołem”, oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
§ 2.
Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiera:

1) informacje dotyczące zamawiającego;

2) określenie wartości zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia;

3) informację o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych, jeżeli takie nastąpiło;

4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób związanych z przygotowaniem tego postępowania;

5) informację o powołaniu biegłych;

6) informację o ogłoszeniach dotyczących zamówienia;

7) termin składania ofert;

8) miejsce i termin otwarcia ofert;

9) imię i nazwisko obserwatora, jeżeli został wyznaczony;

10) informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

11) uzasadnienie wykluczenia wykonawców z postępowania, jeżeli takie nastąpiło;

12) uzasadnienie odrzucenia ofert, jeżeli takie nastąpiło;

13) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;

14) datę i powody unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli takie nastąpiło;

15) powody zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

16) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach;

17) termin zakończenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postępowania;

18) informacje o dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych oraz termin zakończenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku postępowania;

19) informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli taka została przeprowadzona;

20) informacje dotyczące skargi do sądu, jeżeli taka została złożona.

§ 3.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, sporządza się protokół zawierający informacje określone w § 2 pkt 1–3, 7 i 8, 10–13 oraz 16, a także powody zastosowania przez zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki oraz termin otwarcia i zakończenia aukcji elektronicznej.
§ 4.
Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości:

1) przekraczającej 60 000 euro stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) nieprzekraczającej 60 000 euro stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

2. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. Nr 116, poz. 1101), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz. 646)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »