| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość oprocentowania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej „Funduszem"

2) warunki i tryb udzielania dopłat do kredytów ze środków Funduszu oraz ich spłaty;

3) warunki i tryb przyznawania pożyczek oraz ich spłaty;

4) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawcę kredytu lub pożyczki.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym;

2) Banku – rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) kredycie – rozumie się przez to kredyt preferencyjny udzielony przez Bank lub inne banki na cele, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) dopłacie – rozumie się przez to dopłatę do kredytu ze środków Funduszu;

5) Radzie – rozumie się przez to Radę do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej.

§ 3.
Wysokość oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank ze środków Funduszu wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski.
§ 4.
1. Dopłaty są udzielane przez Bank, jeżeli armator:

1) złoży wniosek o udzielenie dopłaty;

2) złoży oświadczenie o przeznaczeniu dopłaty na realizację inwestycji finansowanej z kredytu;

3) terminowo spłaca kredyt wraz z odsetkami oraz spłacił co najmniej 20% kwoty kredytu;

4) terminowo wpłaca składki roczne do Funduszu oraz spłaca inne zobowiązania publicznoprawne;

5) udokumentuje wykorzystanie kredytu w terminie i zakresie ustalonym w umowie kredytowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 5.
Okres spłaty dopłaty nie może przekroczyć dwukrotnego okresu spłaty kredytu, do którego Bank udzielił dopłaty.
§ 6.
1. Pożyczki są przyznawane przez Bank, jeżeli armator:

1) przeznaczy pożyczkę na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny;

2) zapewni zabezpieczenie spłaty pożyczki.

2. Pożyczka podlega spłacie w okresie do 2 lat od daty jej uzyskania.

3. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy.

4. Bank może przyznać pożyczkę nieoprocentowaną armatorowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jedynie w przypadku, gdy przyczyni się ona do jej przezwyciężenia oraz odzyskania przez armatora rentowności.

§ 7.
Armator ubiegający się o pożyczkę składa następujące dokumenty:

1) wniosek zawierający:

a) dane, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),

b) proponowaną wysokość pożyczki,

c) oświadczenie o przeznaczeniu pożyczki na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny,

d) proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki,

e) proponowany harmonogram spłat,

f) uzasadnienie;

2) załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt 1:

a) opinię Rady,

b) bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy lub informację o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej armatora,

c) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z realizacją zobowiązań publicznoprawnych,

d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e) oświadczenie, że wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) program naprawczy, który podlega zaopiniowaniu przez Bank oraz Radę, w przypadku pożyczki nieoprocentowanej.

§ 8.
1. Wnioski armatorów o dopłatę lub o pożyczkę Bank rozpatruje w kolejności ich złożenia, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ich otrzymania przez Bank.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w § 7, Bank zwraca go armatorowi w celu uzupełnienia.

3. Termin rozpatrzenia uzupełnionego wniosku biegnie od dnia jego powtórnego otrzymania przez Bank.

§ 9.
Armator ubiegający się o kredyt składa następujące dokumenty:

1) wniosek zawierający:

a) dane, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

b) proponowaną wysokość kredytu,

c) proponowany sposób wypłaty przyznanego kredytu,

d) opis inwestycji i jej planowaną efektywność ekonomiczną,

e) strukturę finansowania inwestycji z podziałem na środki własne i obce,

f) proponowany termin rozpoczęcia inwestycji i harmonogram jej realizacji,

g) proponowany harmonogram spłaty kredytu, w tym proponowany okres karencji,

h) proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu;

2) załączniki:

a) opinię Rady,

b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z realizacją zobowiązań publicznoprawnych,

c) bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy lub informację o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej armatora,

d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

e) oświadczenie, że wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 10.
Bank wypłaca dopłatę, pożyczkę lub kredyt po zawarciu z armatorem umowy, określającej w szczególności wysokość dopłaty, pożyczki lub kredytu oraz warunki i harmonogram ich spłat, a w przypadku pożyczki lub kredytu, po ustanowieniu zabezpieczeń.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »