| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 lipca 2002 r. została podpisana w Starej Lubowni Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając na uwadze konieczność zagwarantowania wzajemnej ochrony wszystkich informacji niejawnych, które zostały w ten sposób zakwalifikowane zgodnie z prawem państwa jednej z Umawiających się Stron i przekazane państwu drugiej Umawiającej się Strony,

kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać będzie w odniesieniu do wszystkich umów o współpracy i umów handlowych, zwanych dalej „umowami”, związanych z wymianą informacji niejawnych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy następujące określenia mają poniższe znaczenie:

a) „informacje niejawne” – są to informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron,

b) „strona umowy niejawnej” – jest to osoba fizyczna lub osoba prawna upoważniona na podstawie prawa państwa każdej z Umawiających się Stron do zawierania i realizowania umów niejawnych,

c) „umowa niejawna” – jest to umowa pomiędzy dwoma lub kilkoma stronami, w której regulowane są ich wzajemne prawa i obowiązki oraz która zawiera informacje niejawne lub takich dotyczy,

d) „upoważnienie” – jest to upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych wydane przez właściwe organy, zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Odpowiedniość klauzul

Umawiające się Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności:

Rzeczpospolita Polska

Republika Słowacka

ŚCIŚLE TAJNE

PRISNE TAJNÉ

TAJNE

TAJNÉ

POUFNE

DÔVERNÉ

ZASTRZEŻONE

WHRADENÉ

 

Artykuł 3

Właściwe organy

Właściwymi organami w rozumieniu niniejszej umowy są:

a) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w sferze cywilnej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych – w sferze wojskowej,

b) po stronie Republiki Słowackiej: Narodowy Urząd Bezpieczeństwa.

Artykuł 4

Działania wewnątrzpaństwowe

1. Właściwe organy zgodnie z niniejszą umową oraz z prawem swoich państw podejmą działania w celu ochrony informacji niejawnych, które będą przekazywane lub powstaną w związku z realizacją umowy niejawnej. Właściwe organy zapewnią tym informacjom taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

2. Otrzymane informacje niejawne będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

3. Strony umowy niejawnej nie będą udostępniać otrzymanych informacji niejawnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego organu.

4. Otrzymane informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które posiadają stosowne upoważnienie. Takie upoważnienie jest wydawane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego wymaganego prawem państwa każdej z Umawiających się Stron.

5. Właściwe organy zapewnią niezbędną kontrolę ochrony informacji niejawnych.

Artykuł 5

Przekazywanie informacji niejawnych

1. Informacje niejawne przekazywane będą przez kurierów dyplomatycznych z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3.

2. Właściwe organy mogą w szczególnych przypadkach uzgodnić inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane również chronionymi systemami i sieciami teleinformatycznymi posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron. Właściwe organy dokonają niezbędnych uzgodnień odnośnie do zapewnienia ochrony przekazywanym informacjom niejawnym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz warunków organizacyjno-technicznych.

4. Właściwy organ potwierdza odbiór informacji niejawnej.

Artykuł 6

Oznaczanie informacji niejawnych

1. Otrzymywane informacje niejawne zostaną oznaczone przez stronę umowy niejawnej klauzulą tajności, stosownie do wymogów wyrażonych w artykule 2. W taki sam sposób będą oznaczane wszelkie informacje niejawne, które powstaną w związku z realizacją umowy niejawnej.

2. Strona umowy niejawnej znosi lub zmienia klauzulę tajności otrzymanej informacji niejawnej tylko na podstawie pisemnego doręczonego zawiadomienia drugiej strony umowy niejawnej.

Artykuł 7

Wizyty

1. Wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych będą realizowane na podstawie pisemnego zezwolenia. Zezwolenie wydaje właściwy organ państwa przyjmującego na pisemny wniosek właściwego organu państwa wysyłającego.

2. Osoby przybywające z wizytą będą stosować się do zaleceń dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych przez właściwy organ państwa przyjmującego.

3. Lista osób regularnie przybywających z wizytą w związku z realizacją umowy niejawnej może być tworzona po wydaniu zezwolenia właściwych organów. Listy te będą ważne nie dłużej niż 12 miesięcy. Wizyty osób wpisanych na listę mogą być organizowane bezpośrednio pomiędzy odpowiednimi stronami umowy niejawnej.

4. Informacje niejawne udostępnione podczas wizyty będą chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Właściwy organ wysyłającego państwa zgłosi właściwemu organowi państwa przyjmującego każdą wizytę przynajmniej na 3 tygodnie przed jej planowanym rozpoczęciem. W sytuacjach wyjątkowych zgoda na przeprowadzenie wizyty może być udzielana bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku.

6. Wnioski, o których mowa w ustępie 1, będą zawierały następujące informacje:

a) imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo i numer paszportu,

b) funkcję osoby przybywającej z wizytą i nazwę strony umowy niejawnej, którą reprezentuje,

c) upoważnienie wydane przez właściwy organ państwa wysyłającego,

d) termin wizyty,

e) cel wizyty,

f) nazwę strony umowy niejawnej, która będzie odwiedzana.

7. Właściwe organy zapewniają ochronę danych osobowych, o których mowa w ustępie 6.

Artykuł 8

Gwarancje bezpieczeństwa

1. Zamierzający zawrzeć umowę niejawną występuje za pośrednictwem właściwego organu do właściwego organu państwa drugiej Umawiającej się Strony o wydanie pisemnej gwarancji, że strona umowy niejawnej z państwa drugiej Umawiającej się Strony posiada stosowne upoważnienie. Udzielenie gwarancji oznacza, iż czynności niezbędne do wydania stosownego upoważnienia zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem państwa Umawiającej się Strony.

2. O wyniku czynności, o których mowa w ustępie 1, będzie powiadamiany właściwy organ państwa drugiej Umawiającej się Strony.

3. W przypadku zaistnienia faktów podających w wątpliwość gwarancje, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ informuje o tym właściwy organ państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 9

Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych

1. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że doszło do bezprawnego ujawnienia otrzymanych informacji niejawnych, organ ten niezwłocznie powiadomi o tym fakcie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.

2. Naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych będą wyjaśniane zgodnie z prawem państwa tej Umawiającej się Strony, na terytorium państwa której doszło do takiego naruszenia.

3. Właściwe organy niezwłocznie powiadomią się o wyniku czynności, o których mowa w ustępie 2.

Artykuł 10

Koszty

Koszty ponoszone przez jedną Umawiającą się Stronę na zapewnienie ochrony informacji niejawnych nie będą zwracane przez drugą Umawiającą się Stronę.

Artykuł 11

Konsultacje

1. Właściwe organy wzajemnie poinformują się o prawie w zakresie ochrony informacji niejawnych obowiązującym na terytoriach ich państw i będą niezwłocznie informowały się o wszelkich jego zmianach i uzupełnieniach.

2. W celu zapewnienia współpracy przy realizacji postanowień niniejszej umowy właściwe organy konsultują się ze sobą na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda z Umawiających się Stron umożliwi przedstawicielom drugiej Umawiającej się Strony, za obopólną zgodą, dokonywanie wizyt na terytorium swojego państwa, w celu omówienia oraz sprawdzenia procedur i środków służących ochronie informacji niejawnych, które zostały przekazane przez drugą Umawiającą się Stronę.

4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3, właściwy organ udzieli przedstawicielom drugiej Umawiającej się Strony pomocy przy sprawdzaniu, czy informacje te są wystarczająco chronione.

Artykuł 12

Zmiany i uzupełnienia

Niniejsza umowa może być zmieniana albo uzupełniana na podstawie wzajemnego uzgodnienia Umawiających się Stron. Wszystkie zmiany i uzupełnienia powinny być dokonywane w formie pisemnej.

Artykuł 13

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami.

2. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

Artykuł 14

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie 90. dnia po dniu otrzymania noty późniejszej informującej o przyjęciu tej umowy.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3. Informacje niejawne dotychczas wymieniane i chronione na podstawie umów dwustronnych z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy będą chronione zgodnie z jej postanowieniami.

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy, wszelkie informacje niejawne przekazane lub powstałe do dnia jej wypowiedzenia podlegają nadal ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jeżeli właściwe organy nie postanowią inaczej.

SPORZĄDZONO w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

infoRgrafika

 

Z upoważnienia Rządu
Republiki Słowackiej

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 8 kwietnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »