| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie wniosków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze;

2) sposób i tryb oceny oraz przekazywania wniosków, o których mowa w pkt 1, do Komisji Europejskiej.

§ 2.
Wniosek o rejestrację świadectwa dla artykułu rolno-spożywczego o szczególnym charakterze, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) specyfikację, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Rady 2082/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i artykułów spożywczych (Dz. Urz. WE L 208, z 24.07.1992)3);

2) nazwę grupy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady 2082/92/EWG oraz imiona, nazwiska albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres poszczególnych członków grupy, zwanej dalej „wnioskodawcą”;

3) wskazanie osoby działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z informacją, czy osoba ta należy do grupy;

4) wskazanie adresu do korespondencji wnioskodawcy.

§ 3.
Wnioskodawca może dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje zawarte w specyfikacji, o której mowa w § 2 pkt 1, wraz z ich wykazem.
§ 4.
Wniosek dotyczy rejestracji świadectwa tylko dla jednego artykułu rolno-spożywczego o szczególnym charakterze.
§ 5.
Wniosek:

1) sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze;

2) składa się w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej oraz w formie elektronicznego nośnika informacji.

§ 6.
Po otrzymaniu wniosku minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „ministrem”, może zwrócić się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie na piśmie informacji, czy nie zachodzi kolizja między zgłoszoną nazwą a istniejącymi znakami towarowymi.
§ 7.
1. Sprawdzenia, czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do ministra.

2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Do wniosku złożonego po uzupełnieniu braków przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8.
Datę i godzinę wpłynięcia wniosku, zgłoszoną nazwę artykułu rolno-spożywczego oraz nazwę wnioskodawcy wpisuje się do rejestru wewnętrznego do spraw wniosków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze, zwanego dalej „rejestrem wewnętrznym wniosków”.
§ 9.
Minister, w terminie 7 dni od dnia wpisania informacji, o których mowa w § 8 do rejestru wewnętrznego wniosków:

1) powiadamia o tym fakcie wnioskodawcę;

2) przekazuje wniosek organowi opiniodawczo-doradczemu w sprawach regionalnych i tradycyjnych artykułów rolno-spożywczych, powołanemu jako organ pomocniczy ministra na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717), zwanemu dalej „organem opiniodawczo-doradczym”;

3) ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o wpłynięciu wniosku, podając:

a) datę wpłynięcia wniosku,

b) zgłoszoną nazwę i kategorię artykułu rolno-spożywczego,

c) nazwę wnioskodawcy,

d) informację o możliwości złożenia zastrzeżenia przez każdego, kto ma w tym uzasadniony interes ekonomiczny lub prawny, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji.

§ 10.
Zastrzeżenie, o którym mowa w § 9 pkt 3 lit. d, zwane dalej „zastrzeżeniem”, powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres wnoszącego zastrzeżenie;

2) wskazanie uzasadnionego interesu ekonomicznego lub prawnego wnoszącego zastrzeżenie.

§ 11.
Do zastrzeżenia stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i 7.
§ 12.
O kolejności opiniowania wniosków decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku, wpisane do rejestru wewnętrznego wniosków.
§ 13.
1. W przypadku niewniesienia zastrzeżenia organ opiniodawczo-doradczy, w terminie 60 dni od dnia upływu terminu na wniesienie zastrzeżenia, wydaje opinię w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 2 i 4–6 rozporządzenia Rady 2082/92/EWG.

2. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 1, minister może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku.

3. Minister, biorąc pod uwagę opinię organu opiniodawczo-doradczego, w terminie 14 dni od dnia jej wydania:

1) przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej albo

2) w drodze decyzji odmawia przekazania wniosku do Komisji Europejskiej.

§ 14.
W przypadku wniesienia zastrzeżenia, do rejestru wewnętrznego wniosków wpisuje się datę jego wpływu.
§ 15.
Minister w terminie 7 dni od dnia wpisania zastrzeżenia do rejestru wewnętrznego wniosków:

1) powiadamia o tym fakcie wnioskodawcę i wnoszącego zastrzeżenie;

2) przekazuje zastrzeżenie organowi opiniodawczo-doradczemu.

§ 16.
1. Opinię w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 2 i 4–6 rozporządzenia Rady 2082/92/EWG oraz zasadności wniesionego zastrzeżenia organ opiniodawczo-doradczy wydaje w terminie 60 dni od dnia przekazania mu zastrzeżenia przez ministra.

2. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 1, minister może wystąpić do wnioskodawcy lub wnoszącego zastrzeżenie o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych we wniosku lub w zastrzeżeniu.

3. Minister, biorąc pod uwagę opinię organu opiniodawczo-doradczego, w terminie 14 dni od dnia jej wydania:

1) wydaje decyzję o przekazaniu wniosku do Komisji Europejskiej i oddaleniu zastrzeżenia – w przypadku gdy wniosek jest zasadny, a zastrzeżenie jest niezasadne;

2) w drodze decyzji odmawia przekazania wniosku do Komisji Europejskiej i umarza postępowanie w zakresie złożonego zastrzeżenia – w przypadku gdy wniosek jest niezasadny;

3) wzywa wnioskodawcę i wnoszącego zastrzeżenie do złożenia, w wyznaczonym terminie, wspólnego wniosku – w przypadku gdy wniosek i zastrzeżenie są zasadne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej, jeżeli decyzja stanie się ostateczna.

§ 17.
1. W przypadku złożenia wspólnego wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 3, minister przekazuje wniosek organowi opiniodawczo-doradczemu.

2. Organ opiniodawczo-doradczy wydaje opinię w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 2 i 4–6 rozporządzenia Rady 2082/92/EWG, w terminie 30 dni od dnia przekazania mu wspólnego wniosku przez ministra.

3. Minister, biorąc pod uwagę opinię organu opiniodawczo-doradczego, w terminie 14 dni od dnia jej wydania:

1) przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej albo

2) w drodze decyzji odmawia przekazania wniosku do Komisji Europejskiej.

§ 18.
W przypadku niezłożenia wspólnego wniosku minister, w drodze decyzji, odmawia przekazania wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 3, do Komisji Europejskiej, w terminie 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie wspólnego wniosku.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

3) Dane dotyczące ogłoszenia rozporządzenia Rady 2082/92/EWG, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »