| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, zwanego dalej „dodatkiem”, dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z uwzględnieniem określenia składników uposażenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy obliczaniu tego dodatku, oraz sposób ustalania porównywanego wynagrodzenia aplikantów i asesorów, a także terminy wypłacania tego dodatku.
§ 2.
W przypadku gdy należne miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego, pełniącego służbę na stanowisku:

1) sędziego:

a) Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości,

b) sądu wojskowego,

2) asesora sądu wojskowego,

3) aplikanta sądu wojskowego,

4) prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury,

5) asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury,

6) aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury

– jest niższe od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na równorzędnym stanowisku sędziego delegowanego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędziego, asesora, aplikanta sądu powszechnego, prokuratora, asesora i aplikanta powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, żołnierz zawodowy otrzymuje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, miesięczny dodatek w wysokości różnicy pomiędzy tym wynagrodzeniem a należnym mu uposażeniem na zajmowanym stanowisku służbowym.

§ 3.
Stanowiska równorzędne, o których mowa w § 2, określają odrębne przepisy.
§ 4.
1. Przy ustalaniu uprawnień do dodatku uwzględnia się miesięczną kwotę uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne żołnierzowi zawodowemu na stanowisku wojskowym, oraz kwotę wynagrodzenia miesięcznego, jaka przysługiwałaby na równorzędnym stanowisku cywilnym.

2. Wysokość porównywanego wynagrodzenia ustala się, przyjmując wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej, stawce pierwszej awansowej lub stawce drugiej awansowej, dodatek funkcyjny, dodatek za długoletnią pracę oraz dodatek specjalny, których zasady wypłacania i wysokość określają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256).

3. Wysokość dodatku ustala decyzją:

1) aplikantowi, asesorowi, sędziemu wojskowego sądu garnizonowego – prezes wojskowego sądu garnizonowego;

2) sędziemu wojskowego sądu okręgowego, prezesowi wojskowego sądu garnizonowego i jego zastępcy – prezes wojskowego sądu okręgowego;

3) sędziom Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesowi wojskowego sądu okręgowego i jego zastępcy – dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

4) dyrektorowi i wicedyrektorowi Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości;

5) aplikantowi, asesorowi, prokuratorowi wojskowej prokuratury garnizonowej – wojskowy prokurator garnizonowy;

6) prokuratorowi wojskowej prokuratury okręgowej, wojskowemu prokuratorowi garnizonowemu i jego zastępcy – wojskowy prokurator okręgowy;

7) prokuratorowi Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu i jego zastępcy – Naczelny Prokurator Wojskowy;

8) Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu i jego zastępcy – Minister Obrony Narodowej.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się wysokość składników porównywanego wynagrodzenia.

5. Kwotę porównywanego wynagrodzenia pomniejsza się o składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jeżeli istnieje obowiązek ich uiszczania.

§ 5.
Dodatek wypłaca się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, z 2001 r. Nr 66, poz. 669, z 2003 r. Nr 33, poz. 275 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 55), które traci moc, w zakresie § 29, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »