| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI", odbywa się w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza WSI i osoby udzielającej pomocy WSI przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań WSI oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

2. Dokumentację dotyczącą prowadzenia kontroli operacyjnej sporządza się i oznacza w sposób przewidziany dla materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.

§ 2.
1. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią:

1) wniosek Szefa WSI do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem", o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

2) zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Szefa WSI wniosku do Sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

3) postanowienie Sądu o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej;

4) zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) wniosek Szefa WSI do Sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie Sądu w sprawie udzielenia zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) wniosek Szefa WSI do Sądu o zezwolenie na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

9) zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Szefa WSI wniosku do Sądu o zezwolenie na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

10) postanowienie Sądu w sprawie zezwolenia na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa WSI w przypadkach niecierpiących zwłoki, w razie nieudzielenia przez Sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli;

11) zgoda osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji na prowadzenie kontroli operacyjnej przez WSI;

12) informacja Szefa WSI dla Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu lub o przebiegu tej kontroli;

13) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej;

14) notatka służbowa dotycząca czynności wykonywanych przez żołnierza WSI w ramach prowadzenia kontroli operacyjnej.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8–10;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 11;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 12;

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

7) załącznik nr 7 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 14.

3. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią także:

1) nośniki, na których utrwalone zostały informacje i dowody uzyskane w wyniku prowadzenia kontroli operacyjnej;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 3.
1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–10, sporządza się w trzech egzemplarzach, a dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 12 sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–10.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–10, oraz pierwszy egzemplarz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 12.

4. Szef WSI przechowuje trzeci egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–10, oraz drugi egzemplarz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 12.

5. Pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje się w jednostce organizacyjnej WSI prowadzącej sprawę operacyjną.

§ 4.
1. Szef WSI prowadzi rejestry wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Przekazywanie dokumentacji kontroli operacyjnej odbywa się za pośrednictwem upoważnionego do tego pisemnie przez Szefa WSI żołnierza WSI, zwanego dalej „upoważnionym żołnierzem WSI".

2. Upoważniony żołnierz WSI doręcza wniosek, zarządzenie lub informację Szefa WSI bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu oraz sędziemu Sądu, a także, po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji co do zgody i wydaniu postanowienia przez Sąd, osobiście odbiera te dokumenty.

§ 6.
Wszystkie materiały zgromadzone podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przez WSI, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego żołnierza WSI.
§ 7.
Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.

§ 8.
Do przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli przez WSI, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

Załącznik 1. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ, ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZŁOŻENIE PRZEZ SZEFA WSI WNIOSKU DO SĄDU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU O ZARZĄDZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1449)


Załącznik nr 1

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ, ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZŁOŻENIE PRZEZ SZEFA WSI WNIOSKU DO SĄDU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU O ZARZĄDZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O UDZIELENIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W]

Załącznik nr 2

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O UDZIELENIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZEZWOLENIE NA ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZŁOŻENIE PRZEZ SZEFA WSI WNIOSKU DO SĄDU O ZEZWOLENIE NA ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK SZEFA WSI DO WOJSKOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZEZWOLENIE NA ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZGODĘ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZŁOŻENIE PRZEZ SZEFA WSI WNIOSKU DO SĄDU O ZEZWOLENIE NA ODSTĄPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA WSI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ORAZ POSTANOWIENIE SĄDU W TEJ SPRAWIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZGODĘ OSOBY BEDĄCEJ NADAWCĄ LUB ODBIORCĄ PRZEKAZU INFORMACJI NA PROWADZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ WSI]

Załącznik nr 4

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZGODĘ OSOBY BEDĄCEJ NADAWCĄ LUB ODBIORCĄ PRZEKAZU INFORMACJI NA PROWADZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ PRZEZ WSI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ SZEFA WSI DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYNIKACH KONTROLI OPERACYJNEJ PO JEJ ZAKOŃCZENIU LUB O PRZEBIEGU TEJ KONTROLI]

Załącznik nr 5

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ SZEFA WSI DLA PROKURATORA GENERALNEGO O WYNIKACH KONTROLI OPERACYJNEJ PO JEJ ZAKOŃCZENIU LUB O PRZEBIEGU TEJ KONTROLI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ DOTYCZĄCĄ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA WSI W RAMACH PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ DOTYCZĄCĄ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ ŻOŁNIERZA WSI W RAMACH PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ, ZGÓD I POSTANOWIEŃ DOTYCZACYCH KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ, ZGÓD I POSTANOWIEŃ DOTYCZACYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »