| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym skierowanym na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staże naukowe lub kursy za granicę, zwanych dalej „żołnierzami skierowanymi na naukę za granicę”:

1) stypendium miesięcznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą;

2) zwrotu kosztów zakwaterowania;

3) jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów;

5) zwrotu opłat wizowych.

§ 2.
1. Wysokość stypendium miesięcznego, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi 125 % stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego żołnierz został skierowany na szkolenie za granicę, zwanego dalej „docelowym państwem”, na podstawie przepisów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403).

2. Stypendium miesięczne za jeden dzień stanowi 1/30 jego kwoty miesięcznej.

3. Stypendium miesięczne dla żołnierza, który w czasie skierowania na szkolenie za granicą nie otrzymuje bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu za każdy nieotrzymany posiłek, odpowiednio na:

1) śniadanie – o 15 %,

2) obiad – o 30 %,

3) kolację – o 30 %

– diety w docelowym państwie, ustalonej według zasad określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

4. Wysokość stypendium miesięcznego ustala się w decyzji organu wojskowego właściwego w sprawie kierowania żołnierza na naukę za granicą, zwanego dalej „organem kierującym”.

§ 3.
1. Zwrotu kosztów zakwaterowania, o których mowa w § 1 pkt 2, dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego, w decyzji organu kierującego.

2. Wysokość limitu miesięcznego nie może przekroczyć miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania, określonej przez organizatora szkolenia, a w przypadku braku takiego określenia - wysokości 30-krotności limitu hotelowego w docelowym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.
1. Jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych, o których mowa w § 1 pkt 3, dokonuje organ kierujący na podstawie przedstawionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicę dokumentów (rachunków), potwierdzających poniesione poszczególne wydatki w wysokości nieprzekraczającej przyznanej kwoty stypendium miesięcznego.

2. Żołnierz skierowany na naukę za granicę, na pisemny wniosek, może otrzymać zaliczkę w walucie obcej na wydatki rzeczowe, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w § 1 pkt 4, poniesionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicę w związku z przejazdem z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca szkolenia za granicą i z powrotem oraz z miejsca szkolenia za granicą do miejsca pobytu określonego w programie szkolenia i z powrotem, dokonuje się na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za przeniesienia i podróże służbowe, wydanych na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Środek transportu właściwy do odbycia przejazdu, o którym mowa w ust. 1, określa organ kierujący.

3. Zwrot kosztów przejazdów z miejsca szkolenia za granicą do miejsca zamieszkania i z powrotem przysługuje raz w każdym okresie szkolenia przekraczającym sześć miesięcy.

4. Żołnierzowi skierowanemu na naukę za granicę, rezygnującemu z przejazdu, o którym mowa w ust. 3, zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się w formie ryczałtu.

5. Ryczałt, o którym mowa w ust. 4, ustala się w wysokości ceny biletu na przejazd koleją w wagonie sypialnym drugiej klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem przysługujących żołnierzom uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na przelot samolotem w klasie turystycznej, jeżeli odbycie przejazdu koleją jest niemożliwe. Ryczałt ustala się i wypłaca w walucie polskiej.

§ 6.
Zwrotu opłat wizowych, o których mowa w § 1 pkt 5, dokonuje organ kierujący na podstawie przedstawionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicę dokumentów potwierdzających wysokość tych opłat.
§ 7.
1. Wypłaty stypendium miesięcznego i zwrotu kosztów zakwaterowania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w którym odbywa się szkolenie.

2. Wypłaty jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej, zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów oraz zwrotu opłat wizowych, o których mowa w § 1 pkt 3–5, dokonuje się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia przez żołnierza dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki.

§ 8.
1. Wypłaty należności, o których mowa w § 1 pkt 1–5, dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje w okresie skierowania na naukę za granicę.

2. Należności, o których mowa w § 1 pkt 1–5, wypłaca się, według wyboru żołnierza skierowanego na naukę za granicę, w gotówce, za pośrednictwem polskich placówek zagranicznych lub polskich przedstawicielstw wojskowych, albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez żołnierza.

3. Na pisemny wniosek żołnierza stypendium miesięczne i zwrot kosztów zakwaterowania za pierwszy miesiąc szkolenia wypłaca się w kraju.

4. Należności, o których mowa w § 1 pkt 1–5, wypłaca się w walucie państwa, do którego żołnierz został skierowany na szkolenie. Należności te mogą być wypłacone w całości lub w części w innej walucie obcej, jeżeli polska placówka zagraniczna lub polskie przedstawicielstwo wojskowe dokonuje rozliczeń w innej walucie albo uzasadniają to warunki bytowe w państwie, w którym żołnierz skierowany na naukę za granicę odbywa szkolenie, lub jeżeli jest to uzasadnione ze względu na kursy walut.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 102, poz. 1121 oraz z 2003 r. Nr 34, poz. 288), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »