| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Broń i amunicja są deponowane w jednostce organizacyjnej Policji, Żandarmerii Wojskowej właściwej w sprawach wydawania pozwoleń na broń lub jednostce organizacyjnej urzędu celnego właściwej do przyjęcia broni do depozytu, zwanych dalej „jednostką deponującą”.
§ 2.
1. Z czynności przyjęcia do depozytu broni i amunicji jednostka deponująca sporządza protokół, do którego dołącza opinię dotyczącą stanu technicznego broni sporządzoną przez specjalistę z zakresu rusznikarstwa.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba składająca broń i amunicję do depozytu, drugi – jednostka deponująca.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Broń i amunicję przyjętą do depozytu jednostka deponująca przechowuje w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
§ 4.
Jednostka deponująca prowadzi Książkę ewidencji broni i amunicji, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
Jednostka deponująca jest obowiązana do konserwacji broni i przechowywania jej w sposób zapobiegający pogorszeniu jej stanu technicznego.
§ 6.
1. Oceny stanu technicznego broni znajdującej się w depozycie dokonuje nie rzadziej niż raz na dwa lata komisja powołana przez kierownika jednostki deponującej, zwana dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzi specjalista z zakresu rusznikarstwa.

3. Jednostka deponująca, na 14 dni przed terminem oceny stanu technicznego broni, informuje właściciela o terminie dokonania oceny stanu technicznego broni oraz jego prawie do:

1) osobistego udziału w dokonywaniu oceny stanu technicznego broni;

2) zgłoszenia udziału przy dokonywaniu oceny stanu technicznego broni osoby innej niż właściciel, posiadającej udokumentowane kwalifikacje z zakresu rusznikarstwa;

3) wnioskowania o inne niż zniszczenie przeznaczenie broni zakwalifikowanej przez komisję jako nienadającą się do dalszego użytkowania.

4. Niestawiennictwo właściciela broni lub osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wstrzymuje wydania opinii przez komisję.

§ 7.
1. Z oceny stanu technicznego broni komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki deponującej oraz datę dokonania oceny;

2) dane indywidualne broni określone w protokole przyjęcia broni i amunicji do depozytu;

3) oznaczenie osób dokonujących oceny stanu technicznego;

4) opis stanu technicznego;

5) uwagi właściciela lub osoby, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien ponadto zawierać wniosek, w którym stwierdza się, że dana broń kwalifikuje się do:

1) przekazania do zniszczenia;

2) wydania właścicielowi w celu naprawy;

3) wydania właścicielowi w celach kolekcjonerskich.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy zdeponowana broń i amunicja znajdują się w dyspozycji urzędu celnego.

4. Protokół komisji stanowi dla kierownika jednostki deponującej, który powołał komisję, podstawę do wydania decyzji o dalszym przeznaczeniu broni.

§ 8.
1. Osoba, która złożyła broń do depozytu, ma prawo dostępu do niej, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą.

2. Fakt udostępnienia broni odnotowuje się w Książce ewidencji broni i amunicji.

§ 9.
1. W przypadku wniosku osoby, która złożyła broń do depozytu, o zniszczenie broni lub amunicji, lub wyrażenia przez nią zgody na tę czynność albo uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w § 7 ust. 4, kwalifikującej broń do przekazania w celu zniszczenia, dokonuje się komisyjnego przekazania broni do jej zniszczenia.

2. Z czynności przekazania broni do właściwej jednostki deponującej w celu jej zniszczenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności dane jednoznacznie identyfikujące broń i amunicję.

3. Osoba, która złożyła broń do depozytu, którą zakwalifikowano na mocy decyzji do zniszczenia, lub wyrażająca zgodę na jej zniszczenie, jest powiadamiana przez jednostkę deponującą o komisyjnym zniszczeniu broni lub amunicji.

§ 10.
1. W przypadku przeniesienia własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa komisja dokonuje oceny stanu technicznego broni.

2. Broń, o której mowa w ust. 1, przekazana na rzecz Skarbu Państwa może być nieodpłatnie przekazana zainteresowanym placówkom muzealnym, które gromadzą zbiory na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

§ 11.
1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie jest pobierana opłata w wysokości 1 % opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.

2. Opłata określona w ust. 1 jest pobierana od każdej sztuki broni lub broni wraz z amunicją przyjętej do depozytu na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2.

§ 12.
Opłatę, o której mowa w § 11, wpłaca się do kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponującej, najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. A. Brachmański

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego (Dz. U. Nr 17, poz. 223).

Załącznik 1. [WZÓR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA BRONI I AMUNICJI DO DEPOZYTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1609)

Załącznik nr 1

WZÓR PROTOKOŁU PRZYJĘCIA BRONI I AMUNICJI DO DEPOZYTU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI BRONI I AMUNICJI]

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI BRONI I AMUNICJI

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »