| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych2)

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizacyjno-techniczne niezbędne do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, zwanych dalej „pracami badawczymi", z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy, lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzanie i przemieszczanie jest zabronione, zwanych dalej „badanym materiałem".
§ 2.
Prace badawcze mogą być prowadzone wyłącznie:

1) obiektach lub na gruntach zabezpieczonych przed uwolnieniem i rozprzestrzenieniem się organizmów kwarantannowych;

2) przez osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym oraz posiadają co najmniej 3-letni staż pracy przy badaniach z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych – w przypadku osób kierujących pracami badawczymi;

3) przy zachowaniu procedur:

a) badawczych w zakresie badania organizmów szkodliwych, które zostały uznane przez organizacje międzynarodowe,

b) postępowania, zapewniających bezpieczeństwo fitosanitarne.

§ 3.
Prace badawcze mogą być prowadzone po dokonaniu oceny ryzyka rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych, biorąc pod uwagę:

1) rodzaj rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;

2) charakter planowanych prac badawczych;

3) gatunek i biologię organizmu kwarantannowego;

4) sposoby rozprzestrzeniania się organizmu kwarantannowego;

5) wzajemne oddziaływanie organizmu szkodliwego i środowiska;

6) inne czynniki związane z zagrożeniem, jakie stanowi badany materiał.

§ 4.
W zależności od ocenionego ryzyka, o którym mowa w § 3:

1) badany materiał zostanie odizolowany od innego materiału roślinnego lub organizmów kwarantannowych oraz, w razie potrzeby, będą przeprowadzane kontrole upraw na sąsiednich gruntach;

2) obiekty, w których są prowadzone prace badawcze, zwane dalej „obiektami", będą wyposażone w:

a) systemy zabezpieczające, w tym szczelne drzwi zamykane na klucz i szczelne okna,

b) system wentylacyjny z odpowiednimi filtrami, zapobiegającymi wydostawaniu się organizmów szkodliwych,

c) systemy alarmowe monitorujące przed zagrożeniami,

d) oznakowanie, na którym wskazuje się rodzaj prowadzonych prac badawczych i osobę za nie odpowiedzialną; dotyczy to również wyposażenia znajdującego się w tych obiektach;

3) zapewnione zostanie kontrolowane usuwanie z obiektów resztek roślinnych, gleby i wody;

4) zostanie ograniczony dostęp do obiektów oraz obszaru do nich przyległego, a także do wyposażenia znajdującego się w tych obiektach – wyłącznie do upoważnionego personelu;

5) będą stosowane, w zależności od badanego materiału:

a) procedury i warunki dla zapewnienia czystości i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażenia i personelu,

b) podlegające kontroli procedury pobierania próbek i przemieszczania badanego materiału między wyposażeniem, pomieszczeniami lub obiektami.

c) środki zwalczające, stosowane w przypadku niekontrolowanego wprowadzenia lub uwolnienia się organizmów kwarantannowych,

d) środki i wyposażenie do usuwania oraz niszczenia materiału użytego do prac badawczych,

e) procedury i wyposażenie stosowne do rodzaju prowadzonych prac badawczych;

6) będzie prowadzony rejestr prowadzonych prac badawczych oraz zostaną ustalone procedury robocze, w tym procedury ustalone na wypadek niekontrolowanego uwolnienia się organizmów szkodliwych.

§ 5.
Prace badawcze prowadzone z materiałem o specyficznej biologii i epidemiologii, stanowiącym szczególne zagrożenie dla upraw i środowiska naturalnego, zwanym dalej „materiałem", mogą być prowadzone po spełnieniu warunków określonych w § 4 oraz jeżeli:

1) pomieszczenia, w których będą prowadzone prace, wyposażone zostaną w system podwójnych drzwi ze śluzą;

2) w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace, zapewnione zostaną warunki podciśnienia;

3) badany materiał zostanie odizolowany od innych organizmów kwarantannowych i materiałów, w tym innych roślin żywicielskich;

4) materiał dla celów hodowli utrzymywany będzie w specjalistycznych komorach hodowlanych i w warunkach umożliwiających ścisłe kontrolowanie namnażania organizmów kwarantannowych;

5) sposób prowadzenia prac uniemożliwi rozprzestrzenienie się materiału z częściami roślin; w tym celu należy unikać przepływu strumienia powietrza przez pomieszczenie;

6) stosowane będą:

a) środki zabezpieczające przed wydostaniem się organizmów kwarantannowych, w szczególności w postaci:

– pojemników wyposażonych w otwory o odpowiedniej średnicy,

– barier wodnych – w przypadku roztoczy,

– zamkniętych pojemników z glebą – w przypadku nicieni,

– elektrycznych pułapek na owady,

b) procedury kontroli:

– czystości kultur organizmów kwarantannowych w celu sprawdzenia obecności pasożytów i innych organizmów kwarantannowych,

– badanego materiału w celu wyeliminowania ewentualnego wystąpienia wektorów mogących przenosić organizmy szkodliwe;

7) zapewnione zostaną warunki sterylności dla prac badawczych prowadzonych w systemie in vitro;

8) prace badawcze prowadzone z organizmami kwarantannowymi przenoszonymi za pomocą wektorów, o których mowa w pkt 6 lit. b tiret drugie, odbywać się będą w warunkach zapobiegających ich niekontrolowanemu rozprzestrzenieniu się, w szczególności przez używanie siatek o odpowiedniej wielkości oczek i kontrolę stosowanej gleby;

9) zapewniona zostanie sezonowa izolacja badanego materiału, jeżeli prace badawcze będą prowadzone w okresie o niskim zagrożeniu zdrowotności roślin;

10) nie będzie prowadzona stała hodowla organizmów kwarantannowych i nie będą one używane do krzyżowania z miejscowymi szczepami lub gatunkami tych organizmów.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają załącznik nr l do dyrektywy 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne, wymienione w załącznikach l–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG, mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref chronionych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Dz. Urz. WE L 184 z 03.08.1995).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »