| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) udzielenie licencji, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji, wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

2) wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;

3) wydanie formularza jazdy;

4) wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy;

5) wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

6) wydanie zezwolenia zagranicznego;

7) wydanie świadectwa kierowcy, zmianę świadectwa kierowcy oraz wydanie wtórnika świadectwa kierowcy;

8) wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, zwanego dalej „zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne”;

9) wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

10) egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.

Rozdział 2

Opłaty za licencje

§ 2. [Krajowy transport drogowy]

1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:

 

Rodzaj pojazdu samochodowego

Opłata w zł od każdego pojazdu

 

obszar gminy

obszar gmin sąsiadujących

obszar miasta stołecznego Warszawy

okres ważności licencji w latach

od 2
do 15

powyżej 15
do 30

powyżej 30
do 50

od 2
do 15

powyżej 15
do 30

powyżej 30
do 50

od 2
do 15

powyżej 15
do 30

powyżej 30
do 50

taksówka

200

250

300

280

350

400

320

380

450

 

2) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką:

 

 

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

pojazd samochodowy

700

800

900

 

2. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty:

 

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

pojazd samochodowy

800

900

1000

 

§ 3.
1. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:

 

Rodzaj pojazdu samochodowego

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 5

powyżej 5 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

samochód osobowy

1000

3000

4000

5000

 

2) za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat – 3600 zł.

2. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4000 zł.

§ 4.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
§ 5.
1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1–3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

5. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

6. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

§ 6.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§ 7.
Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

§ 9.
Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję

– pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 10.
W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję – pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§ 11.
W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka posiadająca licencje posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalności objętej licencją – pobiera się opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu samochodowego.

Rozdział 3

Opłaty za zezwolenia, formularz jazdy oraz świadectwo kierowcy

§ 12. [Zezwolenie na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym]

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1, następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego:

 

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar gminy

obszar powiatu

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

pojazd samochodowy

do 1 roku

100

250

350

500

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

 

2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

§ 13.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego:

 

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

Pojazd samochodowy

do 6 miesięcy

400

do 1 roku

800

do 2 lat

1500

do 3 lat

2200

do 4 lat

3000

do 5 lat

3700

 

2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1;

3) dla przewozu wahadłowego:

 

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

Pojazd samochodowy

do 6 miesięcy

100

do 1 roku

200

 

4) dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 zł za każdy przejazd.

§ 14.
Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 12 i 13, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.
§ 15.
1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 12 i 13, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 12 i 13, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 12 i 13, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się, z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

§ 16.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 17.
Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
§ 18.
Za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy zagranicznemu na przewóz kabotażowy pobiera się opłatę w wysokości 3000 zł.
§ 19.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.
§ 20.
1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu jednokrotnego:

a) osób – 20 zł,

b) rzeczy – 50 zł;

2) dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;

3) dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów –1200 zł.

2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1800 zł za okres jednego roku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

§ 21.
1. Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 10 zł – na okres do 1 roku;

2) 15 zł – na okres do 2 lat;

3) 20 zł – na okres do 3 lat;

4) 30 zł – na okres do 4 lat;

5) 40 zł – na okres do 5 lat.

2. Za zmianę świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

3. Za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

§ 22.
Opłaty, o których mowa w § 2–21, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumentów.

Rozdział 4

Opłaty za zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

§ 23. [Krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne]

1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 100 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku;

2) 200 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat;

3) 300 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat;

4) 400 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat;

5) 500 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 5 lat.

2. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia, pobiera się w opłatę w wysokości:

1) 20 zł – gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 1 roku;

2) 40 zł – gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 2 lat;

3) 60 zł – gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 3 lat;

4) 80 zł – gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 4 lat;

5) 100 zł – gdy wypis z zaświadczenia wydawany jest na okres do 5 lat.

4. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 5, opłatę w wysokości 10 zł.

5. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 3, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

§ 24.
1. Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości:

1) 80 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 1 roku;

2) 100 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 2 lat;

3) 120 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 3 lat;

4) 150 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 4 lat;

5) 170 zł – gdy zaświadczenie wydawane jest na okres do 5 lat.

2. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego dokumentu, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

§ 25.
Opłaty, o których mowa w § 23 i 24, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

Rozdział 5

Opłaty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych i certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

§ 26. [Opłaty za egzaminy i certyfikaty]

1. Za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera się, od osoby, następujące opłaty:

1) 400 zł – za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy;

2) 500 zł – za egzamin w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy;

3) 300 zł– za egzamin w postaci testu z wiedzy potwierdzającego kompetencje zawodowe osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego.

2. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się następujące opłaty:

1) w krajowym transporcie drogowym:

a) osób – 300 zł,

b) rzeczy – 300 zł;

2) w międzynarodowym transporcie drogowym:

a) osób – 300 zł,

b) rzeczy – 300 zł.

§ 27.
1. Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

1) 250 zł – dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu;

2) 100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu.

2. Za wznowienie certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się następujące opłaty:

1) 150 zł – dla pojazdu samochodowego;

2) 65 zł – dla przyczepy lub naczepy.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnoszone są przed odbiorem dokumentów.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28. [Zmiana obszarów przewozu]

Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany obszaru przewozów określonych w posiadanej licencji wydanej przed dniem 27 grudnia 2003 r., pobiera się opłatę jak za zmianę licencji.
§ 29.
1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku zmiany w zakresie wykazu pojazdów samochodowych, objętych posiadanym zezwoleniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany w załączonym do tego zezwolenia rozkładzie jazdy – pobiera się opłatę w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w § 12 pkt 1.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 12 pkt 1. Przy obliczaniu opłaty przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi wydawanego zezwolenia.

3. Za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku utraty zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2002 r., pobiera się odpowiednio opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 30.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 82, poz. 759), które zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 lipca 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »