| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instytucji finansowej – należy przez to rozumieć instytucję finansową określoną w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych;

2) oddziale Zakładu – należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania oszczędzającego;

3) oszczędzającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych;

4) kwocie składki – należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.

§ 3.
1. Instytucja finansowa przekazująca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa" następujące dane:

1) w polu „nazwa odbiorcy" – nazwę oddziału Zakładu;

2) w polu „nr rachunku odbiorcy" – numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;

3) w polu „kwota" – kwotę składki;

4) w polu „nr rachunku zleceniodawcy" – numer rachunku bankowego instytucji finansowej;

5) w polu „nazwa zleceniodawcy" – nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres instytucji finansowej;

6) w polu „tytułem":

a) imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP) oszczędzającego, a jeżeli oszczędzającemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

b) identyfikator płatności – IKE.

2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego instytucja finansowa przesyła oszczędzającemu listem poleconym w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o prowadzenie IKE, jeżeli oszczędzający przed upływem tego terminu nie odebrał za potwierdzeniem tak poświadczonej kopii dokumentu płatniczego.

§ 4.
1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez oszczędzającego do wniosku o emeryturę w przypadku ubiegania się o przyznanie emerytury, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister Polityki Społecznej: K. Pater

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »