| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”, w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.

2. Uchwały składów orzekających:

1) zapadają większością głosów;

2) zawierają uzasadnienie;

3) podpisuje przewodniczący składu.

§ 3.
W izbie tworzy się wydziały:

1) kontroli gospodarki finansowej;

2) informacji, analiz i szkoleń.

§ 4.
1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;

2) opracowywanie projektu planu kontroli;

3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;

2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;

3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.

3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej „ustawą”.

4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:

1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;

2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;

3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;

6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;

7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;

8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;

9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6.
Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.
§ 7.
Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:

1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;

3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik 1. [WYKAZ REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, ICH SIEDZIB, SIEDZIB ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBY CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA IZB OBRACHUNKOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1747)

Załącznik nr 1

WYKAZ REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, ICH SIEDZIB, SIEDZIB ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBY CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA IZB OBRACHUNKOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI]

Załącznik nr 2

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »