| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoba zamierzająca nadać towarowi przeznaczenie celne zniszczenia towaru składa wniosek o udzielenie pozwolenia na zniszczenie towaru do organu celnego właściwego ze względu na planowane miejsce zniszczenia towaru.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem;

2) nazwę i opis towaru;

3) określenie ilości i masy towaru;

4) elementy kalkulacyjne:

a) kod taryfy celnej,

b) stawkę celną,

c) wartość celną ustaloną według kursu waluty obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

d) inne elementy niezbędne do ustalenia należności celnych;

5) informację o:

a) czasowym składowaniu towaru albo

b) przeznaczeniu celnym, które zostało nadane towarowi;

6) wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia towaru;

7) wskazanie planowanego terminu i miejsca zniszczenia towaru;

8) opis przypuszczalnych odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia towaru.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru należy dołączyć:

1) w przypadku towarów składowanych czasowo – kopię deklaracji skróconej lub innego dokumentu wykorzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszczenia;

2) w przypadku towarów objętych procedurą celną – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary zostały objęte tą procedurą;

3) w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego – kopię dokumentu przewozowego.

§ 2.
Organ celny może uzależnić wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru od spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych.
§ 3.
Osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru, jest obowiązana do zawiadomienia organu celnego, który wydał pozwolenie, o planowanym terminie zniszczenia towaru, nie później niż 7 dni przed tym terminem.
§ 4.
1. Zniszczenie towaru następuje pod nadzorem organu celnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organ celny może odstąpić od nadzoru nad zniszczeniem towaru, jeżeli czynności tej dokonują wyspecjalizowane jednostki powołane do niszczenia określonego rodzaju towarów.

§ 5.
1. Osoba, która dokonała zniszczenia towaru, jest obowiązana do sporządzenia, w terminie 7 dni od dnia zniszczenia towaru, protokołu z tej czynności określającego, w szczególności, dokładny sposób zniszczenia towaru oraz opis odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia.

2. Egzemplarz protokołu ze zniszczenia towaru otrzymuje organ celny, który wydał pozwolenie na zniszczenie towaru.

§ 6.
Koszty związane ze zniszczeniem towaru, w szczególności koszty transportu, przechowywania i zniszczenia, ponosi osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru.
§ 7.
Osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru, jest obowiązana, w terminie 20 dni od dnia zniszczenia towaru, do dokonania formalności celnych, celem nadania przeznaczenia celnego odpadom i pozostałościom pochodzącym ze zniszczenia towaru.
§ 8.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, organ celny może powierzyć zniszczenie towarów podmiotom, które mogą dokonywać zniszczenia określonego rodzaju towarów, spełniającym wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

2. W przypadku gdy zniszczenia towaru będą dokonywały podmioty, o których mowa w ust. 1, przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Właściciel towaru może, za zgodą organu celnego, zrzec się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby zrzekającej się towaru;

2) nazwę i opis towaru;

3) określenie ilości i masy towaru;

4) elementy kalkulacyjne:

a) kod taryfy celnej,

b) stawkę celną,

c) wartość celną ustaloną według kursu waluty obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

d) inne elementy niezbędne do ustalenia należności celnych;

5) oświadczenie stwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3;

6) oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

3. Organ celny może przyjąć towar na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli nie jest on przedmiotem zakazów lub ograniczeń wynikających z umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych.

4. Organ celny przyjmuje lub odmawia przyjęcia towaru na rzecz Skarbu Państwa w drodze decyzji.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053, z 2001 r. Nr 19, poz. 230 i Nr 149, poz. 1676 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 386), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »