| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz sposób ich pokrywania przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym.
§ 2.
Do kosztów związanych z określaniem tras przejazdu należą koszty uzyskiwania przez organ właściwy do wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego informacji o przejezdności dróg na planowanej trasie przejazdu i ustalania warunków realizacji przejazdu oraz koszty wystawienia zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
§ 3.
Do kosztów związanych z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego należą koszty:

1) sprawowania przez zarządcę drogi nadzoru nad dostawami, robotami i usługami realizowanymi w pasie drogowym;

2) zlecania przez zarządcę drogi sprawowania przez inny podmiot niż zarządca drogi nadzoru nad robotami i usługami w pasie drogowym;

3) dostaw, usług i robót, które wskazuje organ wydający zezwolenie w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym i które wykonywane są przez dokonującego przejazdu pojazdem nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty, w tym koszty:

a) wykonania niezbędnych ekspertyz i badań odcinków dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz innych budowli w pasie drogowym,

b) przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

c) dozorowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na całej trasie lub jej odcinkach,

d) czasowego usunięcia ograniczeń skrajni drogowej,

e) wykonania wzmocnienia odcinków dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

f) wykonania robót zabezpieczających na trasie przejazdu,

g) dokonania geometrycznych korekt trasy lub występujących w jej ciągu skrzyżowań,

h) budowy lub dostosowania lokalnych objazdów występujących na trasie,

i) zamknięcia lub ograniczenia ruchu,

j) wykonania wszelkich prac związanych z przywróceniem odcinków dróg do stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi,

k) dokonania wszelkich zmian w organizacji ruchu i przywrócenia jej stanu poprzedniego lub stanu uzgodnionego z właściwym zarządcą drogi.

§ 4.
1. Koszty, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 10 % opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych, ustalonej na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz na podstawie danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, nie mniej jednak niż 50 zł.

2. Koszty, o których mowa w § 2, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przy uiszczaniu opłaty za przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym.

§ 5.
1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, ustala się w wysokości 5 % wartości dostaw, usług i robót objętych nadzorem, nie mniej jednak niż 500 zł. Wartość dostaw, usług i robót ustala się na podstawie faktur lub umów.

2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 1, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przed uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, na podstawie rachunku, wystawionego przez właściwego zarządcę drogi.

§ 6.
1. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, ustala się na podstawie faktycznych kosztów sprawowania nadzoru nad robotami i usługami w pasie drogowym.

2. Koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, pokrywa dokonujący przejazdu pojazdem nienormatywnym przed uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, na podstawie rachunku, wystawionego przez właściwego zarządcę drogi.

§ 7.
Koszty, o których mowa w § 3 pkt 3, ustala się na podstawie faktycznych kosztów dostaw, usług i robót.
§ 8.
W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu, nie później jednak niż przed pierwszym dniem terminu określonego w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, ustala się jedynie koszty powstałe do dnia otrzymania przez organy lub jednostki ustalające koszty pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z przejazdu oraz koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przez te organy lub jednostki do dnia otrzymania zawiadomienia.
§ 9.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1986 r. w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 27, poz. 133), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »