| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

Na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Specjalistyczna jednostka nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej”, zwana dalej „Centrum”, realizuje zadania:

1) związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, zwanymi dalej odpowiednio „szkołami” albo „placówkami”;

2) organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek, których prowadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2.
1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje minister.

2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 3.
Centrum w celu realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 1 pkt 1, w szczególności:

1) sporządza roczne sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego wraz z wnioskami i przedstawia je ministrowi;

2) gromadzi informacje o pracy dyrektorów i dokonuje oceny ich pracy;

3) współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, a także z organami prowadzącymi szkoły i placówki;

4) współdziała ze szkołami i placówkami oraz organami prowadzącymi te szkoły i placówki w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów artystycznych, a także organizuje i prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

5) współdziała w organizowaniu konkursów, przesłuchań, plenerów, wystaw i innych imprez prezentujących osiągnięcia artystyczne uczniów;

6) współdziała w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

7) gromadzi literaturę krajową i zagraniczną oraz inne materiały, w szczególności materiały nutowe, kasety, płyty, filmy, a także wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

§ 4.
Centrum w celu realizacji zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek, o których mowa w § 1 pkt 2, w szczególności:

1) zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek;

2) diagnozuje potrzeby w zakresie tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3) planuje i opiniuje wysokość środków przeznaczonych na bieżące zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

4) organizuje i ocenia realizację zadań inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków działania szkół i placówek.

§ 5.
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, jest przełożonym służbowym jego pracowników oraz odpowiada za całokształt pracy Centrum.

§ 6.
1. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora, a także przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

2. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wicedyrektor.

3. Dyrektor Centrum powołuje wicedyrektora, określa jego kompetencje i zakres wykonywanych przez niego zadań.

§ 7.
W Centrum zatrudnia się pracowników:

1) na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych;

2) administracyjnych i obsługi.

§ 8.
1. Komórkami organizacyjnymi Centrum są działy i wydziały.

2. W Centrum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. Organizację pracy oraz zakres zadań poszczególnych komórek i samodzielnych stanowisk pracy Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez ministra.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 9, poz. 80 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 99).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »