reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie nadania Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytutowi Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie, utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (M. P. Nr 31, poz. 269), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie:

a) makroekonomicznych analiz stanu i rozwoju rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej,

b) prognozowania procesów rozwojowych w agrobiznesie,

c) monitorowania i prognozowania kosztów oraz opłacalności produkcji rolnej,

d) poziomu i relacji dochodowych w rolnictwie,

e) monitorowania procesu integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską,

f) ekonomicznej oceny handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi,

g) analiz:

– rozwoju rynków podstawowych produktów rolnych,

– rynku środków produkcji,

– rynku ziemi,

h) oceny stanu ekonomicznego oraz konkurencyjności przemysłu spożywczego w Rzeczypospolitej Polskiej,

i) analiz i prognoz zmian strukturalnych na wsi,

j) regionalnego różnicowania obszarów wiejskich,

k) finansowania wsi i rolnictwa;

2) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, z wykorzystaniem najnowszych doświadczeń krajowych i międzynarodowych;

3) upowszechnianie wyników badań i prac rozwojowych;

4) współpraca z przedsiębiorcami w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych wsi i rolnictwa.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15. poz. 148, z późn. zm.2));

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie społeczno-ekonomicznych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich oraz polityki rolnej;

3) upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, konkursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;

5) udzielanie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

6) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz;

7) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji agencji łącznikowej do spraw systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz. Urz. WE P 109 z 23.06.1965);

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

§ 3.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, którego głównym wykonawcą jest Instytut, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu wieloletniego jest minister właściwy do spraw rolnictwa;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;

3) uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama