| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2)

z dnia 9 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przedsiębiorca sprzedający broń, o której mowa w art. 11 pkt 5–7 oraz 9 i 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, raz na kwartał, przekazuje informację o ilości sprzedanej broni organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

2. W przypadku sprzedaży broni, o której mowa w art. 11 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przedsiębiorca sprzedający broń odnotowuje w prowadzonej ewidencji następujące dane kupującego:

1) imię i nazwisko;

2) serię, numer i wystawcę dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) adres;

4) ilość, rodzaj, nazwę, markę, typ broni oraz inne jej dane identyfikacyjne;

5) datę dokonania transakcji.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca sprzedający broń przekazuje w formie zestawienia sprzedaży broni, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent lub importer wprowadzający do obrotu broń palną oraz przedsiębiorca sprzedający uprzednio użytkowaną broń palną, z wyjątkiem broni wymienionej w art. 11 pkt 5–7 i 9–10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, odstrzeliwuje trzy naboje z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży o kalibrze do 20 mm lub o kalibrze wagowo-miarowym do 12 oraz zabezpiecza łuski.”;

3) w § 6 ust. 2–6 otrzymują brzmienie:

„2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, łącznie ze sprzedaną bronią otrzymują do każdego egzemplarza broni łuski odstrzelonych nabojów wraz z protokołem odstrzału, o których mowa w § 5 ust. 2.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się łuski odstrzelonych nabojów wraz z protokołem odstrzału, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

5. Wzór zawiadomienia o sprzedaży broni lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór zawiadomienia o sprzedaży broni lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 1. O sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od dnia sprzedaży zawiadamia organ, który wydał dokument uprawniający do nabycia amunicji.

2. O sprzedaży amunicji przedsiębiorcom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży raz na kwartał zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez nabywcę.

3. Wzór zawiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”;

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W przypadku gdy protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera wnioski, o których mowa w § 15 ust. 3, organy określone w art. 34 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przekazują w terminie 14 dni, od dnia zakończenia kontroli, protokół kontroli organowi koncesyjnemu.”;

6) użyty w § 2 ust. 1, w § 5 ust. 2 oraz w § 6 ust. 1 w różnym przypadku wyraz „sprzedawca” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „przedsiębiorca sprzedający broń”;

7) załączniki do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2004 r. (poz. 2512)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »