| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób wyznaczania przez wojewodę obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarach gmin.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działce budowlanej, rozumie się przez to działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492).
§ 3.
1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

2. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej „systemem kanalizacji zbiorczej”, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

3. Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych.

4. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowania na terenie:

1) o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków;

2) stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

3) objętym formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

§ 4.
1. Wojewoda, przystępując do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 położonej w gminie lub na obszarach gmin, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

2. Zweryfikowana przez wojewodę propozycja planu aglomeracji przedkładana jest właściwej miejscowo radzie gminy lub właściwym miejscowo radom gmin i zarządowi województwa do zaopiniowania jako projekt planu aglomeracji.

3. Niezłożenie opinii, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu planu aglomeracji, uznaje się za jego pozytywne zaopiniowanie.

§ 5.
1. Propozycja planu aglomeracji, o której mowa w § 4 ust. 1, powinna obejmować:

1) część graficzną zawierającą:

a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:25 000,

b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,

c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z rejestru granic,

d) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej;

2) część opisową zawierającą:

a) informację o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, o liczbie mieszkańców i o liczbie turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez tę sieć i oczyszczalnię ścieków,

b) opis gospodarki ściekowej, zawierający informację o średniodobowej ilości powstających na terenie gminy ścieków komunalnych i ich składzie oraz o rodzaju, ilości i składzie ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe, a także dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane; w opisie gospodarki ściekowej należy uzasadnić określoną dla aglomeracji równoważną liczbę mieszkańców.

2. Propozycja planu aglomeracji może być sporządzona z wykorzystaniem urzędowych map topograficznych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Środowiska: J. Swatoń

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »