| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

Na podstawie art. 175 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania związanego z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, w tym sposób:

a) kwalifikowania osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych,

b) sporządzania zapotrzebowania na uzupełnienie żołnierzami rezerwy potrzeb specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji;

2) wzór zbiorowej listy imiennej osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji oraz wzór karty przydziału.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) baza formowania – jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707);

2) ewidencja – ewidencję osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej prowadzoną w jednostce przewidzianej do militaryzacji i w jednostce zmilitaryzowanej;

3) ewidencja wojskowa – ewidencję osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej prowadzoną w wojskowej komendzie uzupełnień;

4) kod stanowiska – sześciocyfrowy symbol klasyfikacji zawodów i specjalności określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644);

5) numer ewidencyjny – numer porządkowy stanowiska w ewidencji, określany na podstawie regulaminu organizacyjnego i etatu jednostki zmilitaryzowanej;

6) potrzeby kadrowe jednostki zmilitaryzowanej – różnicę między liczbą stanowisk w strukturze organizacyjnej jednostki zmilitaryzowanej, na których jest wymagane pełnienie służby, a liczbą ważnych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych osobom przewidzianym do służby;

7) resortowa jednostka organizacyjna – istniejącą jednostkę organizacyjną przewidzianą do militaryzacji, podlegającą w sprawach przygotowań do militaryzacji Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości oraz ministrom właściwym do spraw wewnętrznych i transportu;

8) rezerwy osobowe formacji specjalnych – wydzieloną część działu kartoteki ewidencyjnej prowadzonej w wojskowej komendzie uzupełnień, obejmującą karty ewidencyjne żołnierzy rezerwy zwolnionych ze służby albo pracy w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

9) ustawa – ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

10) zbiór dokumentów ewidencyjnych – zapotrzebowania wraz z kartami ewidencyjnymi osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

§ 3.
1. Nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, na określone stanowisko w tej jednostce.

2. Nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby osobie będącej żołnierzem rezerwy może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) żołnierza rezerwy, któremu przewiduje się nadać ten przydział.

§ 4.
1. Osobom, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w formie zbiorowej listy imiennej, kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje karty przydziału.

2. Karta przydziału stanowi podstawę do korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 182 ust. 2b ustawy, a także z uprawnień określonych w art. 182 ust. 3a ustawy.

3. Wzór zbiorowej listy imiennej osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór karty przydziału określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w art. 183 ust. 4 ustawy, kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje osobie przenoszonej, z zastrzeżeniem ust. 2, kartę przydziału do jednostki zmilitaryzowanej, w której osoba ta będzie pełnić służbę.

2. Jeżeli przeniesienie służbowe dotyczy żołnierza rezerwy, kierownik jednostki zmilitaryzowanej informuje o tym wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę (miejsce postoju) tej jednostki.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, podaje się dane personalne przenoszonej osoby i datę, od której biegnie okres pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, oraz numer ewidencyjny stanowiska, numer identyfikacyjny i miejsce postoju jednostki, do której ma nastąpić przeniesienie, a także termin stawienia się do służby w tej jednostce.

4. W odniesieniu do osób przenoszonych na inne stanowisko w tej samej jednostce zmilitaryzowanej przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Kwalifikowanie osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych

§ 6. [Przebieg kwalifikacji]

Kwalifikowanie osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjnie, polega na ustaleniu:

1) przydatności poszczególnych osób do objęcia stanowisk w jednostce zmilitaryzowanej pod względem wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji i miejsca zamieszkania;

2) stosunku do służby wojskowej oraz spełniania przez kandydatów do służby w jednostce zmilitaryzowanej formalnych warunków, o których mowa w art. 175 ust. 1 ustawy.

§ 7.
Kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.
§ 8.
1. W istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się spośród pracowników tej jednostki.

2. W bazach formowania i resortowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach zmilitaryzowanych w pierwszej kolejności kwalifikuje się osoby będące pracownikami tych jednostek.

3. Po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w ust. 2, sporządza się zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

Rozdział 3

Sporządzanie zapotrzebowania na uzupełnienie żołnierzami rezerwy potrzeb specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji

§ 9. [Zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych]

1. Po objęciu jednostki organizacyjnej militaryzacją zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej sporządza się, jeżeli skompletowanie stanu osobowego obniży się o 5 % w stosunku do etatu tej jednostki.

2. Zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej sporządza się osobno na żołnierzy rezerwy ujętych w ewidencji wojskowej jako rezerwy osobowe formacji specjalnych i osobno na pozostałe osoby.

§ 10.
1. Zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej sporządza się w formie tabelarycznej, wyszczególniając w poszczególnych wierszach numery stanowisk ewidencyjnych i odpowiadający im kod stanowiska. W następnych rubrykach zostawia się miejsce na wpisanie danych o osobach zakwalifikowanych do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

2. Zapotrzebowanie opatruje się numerem identyfikacyjnym jednostki i po nadaniu klauzuli tajności wysyła się w dwóch egzemplarzach do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę bazy formowania lub resortowej jednostki organizacyjnej albo jednostki zmilitaryzowanej.

§ 11.
1. Wojskowy komendant uzupełnień, po włączeniu zapotrzebowania, o którym mowa w § 10 ust. 2, do zbioru dokumentów ewidencyjnych kieruje drugi jego egzemplarz do dyrektora powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę jednostki, której numer identyfikacyjny zamieszczono na zapotrzebowaniu, określając termin kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

2. Wojskowy komendant uzupełnień informuje kierownika bazy formowania, resortowej jednostki organizacyjnej albo jednostki zmilitaryzowanej o terminie kwalifikowania osób w powiatowym urzędzie pracy.

§ 12.
1. Dyrektor powiatowego urzędu pracy, wspólnie z przedstawicielem bazy formowania, resortowej jednostki organizacyjnej albo jednostki zmilitaryzowanej, kwalifikuje osoby do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2. Dane o zakwalifikowanych osobach zamieszcza się w rubrykach, o których mowa w § 10 ust. 1.

2. Przy kwalifikowaniu osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych ustala się właściwość wojskowej komendy uzupełnień ze względu na miejsce zamieszkania osób typowanych do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

3. Wypełniony drugi egzemplarz zapotrzebowania dyrektor powiatowego urzędu pracy przesyła do kierownika bazy formowania, resortowej jednostki organizacyjnej albo jednostki zmilitaryzowanej.

§ 13.
1. Kierownicy baz formowania i resortowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek zmilitaryzowanych, na podstawie danych zawartych w zapotrzebowaniu, dokonują analizy potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

2. W przypadku gdy potrzeby kadrowe jednostki zmilitaryzowanej nie zostały w pełni zaspokojone, sporządza się zapotrzebowanie dodatkowe ze wskazaniem przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje wymagane do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, zwanego dalej „pracodawcą”. Przepisy ust. 1 oraz § 10–12 stosuje się odpowiednio.

3. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu analizy potrzeb kadrowych i zakwalifikowaniu osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, występują do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób z wnioskiem o nadanie im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, załączając do wniosku wypełnione zapotrzebowanie.

Rozdział 4

Przeznaczanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz unieważnianie nadanych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych

§ 14. [Przeznaczenie osoby do służby w jednostce zmilitaryzowanej]

1. Przeznaczenie osoby do służby w jednostce zmilitaryzowanej następuje z chwilą wydania karty przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby zatrudnione w istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji lub w bazie formowania i zakwalifikowane do służby w jednostce zmilitaryzowanej uznaje się za przeznaczone do tej służby z chwilą złożenia podpisu na zbiorowej liście imiennej.

3. Nazwiska osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej zamieszcza się na zbiorowej liście imiennej, po dokonaniu wpisu w ewidencji o nadaniu tym osobom przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

§ 15.
Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu wniosku o nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych:

1) stwierdza, w stosunku do których żołnierzy rezerwy wyszczególnionych w zapotrzebowaniu na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej nie wnosi zastrzeżeń na nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;

2) wzywa osoby wytypowane do służby w jednostce zmilitaryzowanej w celu wydania im kart przydziału;

3) odnotowuje w zapotrzebowaniu serię, numer i datę wydania poszczególnym osobom karty przydziału i włącza drugi egzemplarz zapotrzebowania do zbioru dokumentów ewidencyjnych;

4) informuje zainteresowanego kierownika jednostki organizacyjnej o przeznaczeniu osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, odsyłając pierwszy egzemplarz zapotrzebowania z adnotacją, o której mowa w pkt 3.

§ 16.
1. W przypadku gdy wojskowy komendant uzupełnień, wykonując czynności określone w § 15 pkt 1, stwierdzi, że żołnierze rezerwy wyszczególnieni w zapotrzebowaniu nie są ujęci w ewidencji wojskowej, informuje o tym fakcie kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Dokonywanie wpisów w dokumentach ewidencyjnych związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz przesyłanie tych dokumentów między organami wojskowymi następuje w trybie przepisów o prowadzeniu ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

§ 17.
Kierownicy baz formowania, resortowych jednostek organizacyjnych i jednostek zmilitaryzowanych, po ujęciu w ewidencji osób, którym przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadał wojskowy komendant uzupełnień, informują odpowiednio dyrektora powiatowego urzędu pracy lub pracodawcę o fakcie przeznaczenia tych osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej.
§ 18.
1. Unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, o którym mowa w art. 175 ust. 7 ustawy, dokonują odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej lub wojskowy komendant uzupełnień, którzy nadali przydziały.

2. Organ, który dokonał unieważnienia, powiadamia o tym fakcie odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień lub kierownika jednostki organizacyjnej.

3. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej albo odstąpienia od jej militaryzacji, kierownik tej jednostki informuje dyrektora powiatowego urzędu pracy lub pracodawcę o fakcie unieważnienia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych osobom wytypowanym przy udziale tych organów.

§ 19.
1. Z dniem zwolnienia ze służby przydział organizacyjno-mobilizacyjny nadany osobie zwalnianej ze służby podlega unieważnieniu.

2. Karty przydziału wydane osobom, które zostały przeniesione na inne stanowisko w tej samej jednostce zmilitaryzowanej lub do służby w innej jednostce zmilitaryzowanej albo zostały zwolnione ze służby, podlegają zwrotowi i załączeniu do ewidencji.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. [Przepis przejściowy]

Karty przydziału wydrukowane według wzoru określonego w dotychczas obowiązujących przepisach mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. Nr 20, poz. 87), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 2847)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »