reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 3 marca 2005 r.

o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawa określa sposób udzielania dopłat z budżetu państwa do umów na budowę w polskich stoczniach niektórych typów statków morskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącym tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. WE L 172 z 2.07.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 485, z późn. zm.1)).

2. Dopłaty mogą być udzielane do umów zawartych po dniu 24 października 2002 r.2), lecz przed dniem utraty mocy obowiązującej tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego, pod warunkiem że dostarczenie statku nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 2. [Wysokość dopłat i przesłanki ich udzielania]
1. Dopłaty mogą być udzielane do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.

2. Dopłaty mogą być udzielane w przypadku:

1) udokumentowania przez stocznię polską, że stocznia koreańska konkurująca o umowę na budowę statku zaoferowała niższą cenę od oferty stoczni polskiej przed udzieleniem dopłaty;

2) dostarczenia statku w terminie nie późniejszym niż trzy lata od dnia zawarcia umowy na budowę statku.

Art. 3. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rozporządzeniu Rady – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego;

2) dopłacie – należy przez to rozumieć dopłatę z budżetu państwa do umowy na budowę typu statku określonego w rozporządzeniu Rady;

3) stoczni polskiej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącego działalność w zakresie budowy statków;

4) stoczni koreańskiej – należy przez to rozumieć podmiot z siedzibą w Republice Korei prowadzący działalność w zakresie budowy statków;

5) dostarczeniu statku – należy przez to rozumieć przeniesienie własności statku na kupującego przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego;

6) BGK – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 4. [Kompetencje Ministra Gospodarki w zakresie udzielania dopłat]
1. Organem udzielającym dopłaty jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem BGK.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z BGK umowę, która określa w szczególności:

1) elementy umowy o dopłatę, o których mowa w art. 7 ust. 2;

2) zakres czynności dokonywanych przez BGK w ramach oceny wniosku o dopłatę;

3) niezbędne elementy opinii do wniosku o dopłatę, sporządzanej przez BGK;

4) wynagrodzenie należne BGK za wykonywanie czynności związanych z udzielaniem dopłat;

5) zakres kontroli dokonywanej przez BGK w trakcie obowiązywania umowy o dopłatę.

Art. 5. [Procedura udzielenia dopłaty]
1. Procedurę udzielania dopłaty uruchamia złożenie przez stocznię polską kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w BGK.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę oraz adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) przedmiot wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

4) datę zawarcia umowy na budowę statku, o dopłatę do której występuje wnioskodawca;

5) wartość umowy na budowę statku;

6) wskazanie źródeł finansowania budowy statku;

7) cenę oferowaną na budowę analogicznego statku przez stocznię koreańską;

8) cenę zaoferowaną przez stocznię polską.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się w szczególności:

1) dokument potwierdzający, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska, oferując niższą cenę;

2) analizę wykazującą rentowność umowy na budowę statku w momencie jej zawarcia, z uwzględnieniem dopłaty;

3) oświadczenie, że typ statku będący przedmiotem umowy kwalifikuje się do ubiegania o dopłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady;

4) uwierzytelnioną kopię umowy na budowę statku.

4. Przez wartość umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5, należy rozumieć całkowitą cenę kontraktową z uwzględnieniem prac dodatkowych zleconych przez kupującego w trakcie budowy statku, dopłat kupującego i upustów według stanu na dzień składania wniosku przez wnioskodawcę – podaną w walucie kontraktu i przeliczoną z waluty kontraktu na złote przy użyciu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

5. Złożenie wniosku potwierdza BGK pieczęcią z datą wpływu.

6. BGK niezwłocznie dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym.

7. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, BGK wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia, o czym informuje się wnioskodawcę.

8. BGK niezwłocznie przekazuje kopię kompletnego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwanemu dalej „Prezesem”, w celu jego zaopiniowania, w szczególności w zakresie wiarygodności informacji zawartych w tych dokumentach.

9. Prezes, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii wniosku wraz z załącznikami, przekazuje do BGK opinię, o której mowa w ust. 8.

10. BGK, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dopłaty, przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wraz z pisemną opinią w sprawie wniosku, uwzględniającą ocenę analizy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz opinię Prezesa.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, i jego dodatkowe elementy oraz dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku, które powinny być do niego załączone, w tym rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości informacji niezbędnych do ubiegania się o dopłatę.

Art. 6. [Udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na zawarcie umowy z BGK]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie możliwości udzielenia dopłaty z punktu widzenia wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej, wyrażonej w terminie 14 dni, udziela zgody albo odmawia udzielenia zgody na zawarcie przez BGK umowy o udzielenie dopłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z opinią, o której mowa w art. 5 ust. 10, niezwłocznie informując BGK o swoim stanowisku.

2. W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dopłaty minister właściwy do spraw gospodarki określa wysokość dopłaty, z uwzględnieniem ust. 4, oraz wskazuje termin podpisania umowy.

3. W przypadku dopłat do umów na budowę statków, których dostarczenie nastąpi po 2005 r., termin, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na rok, w którym ma nastąpić dostarczenie statku.

4. Wyrażając stanowisko, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej;

2) potrzebę zachowania konkurencyjności w sektorze stoczniowym.

5. Przyczyną odmowy, o której mowa w ust. 1, może być:

1) brak środków w budżecie państwa;

2) negatywna ocena analizy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;

3) niespełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Rady.

6. BGK informuje wnioskodawcę o stanowisku ministra właściwego do spraw gospodarki, podając w przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dopłaty jej przyczyny.

7. Wnioskodawca może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, do ministra właściwego do spraw gospodarki o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw gospodarki następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

Art. 7. [Treść umowy]
1. Udzielenie dopłaty oraz przekazanie środków pieniężnych z tego tytułu odbywa się na podstawie umowy zawartej przez BGK z wnioskodawcą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) wysokość dopłaty;

2) sposób dokonywania przez BGK kontroli w zakresie przestrzegania przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z umowy;

3) rodzaje dokumentów umożliwiających stwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków, od których jest uzależnione przekazanie środków pieniężnych z tytułu dopłaty.

Art. 8. [Procedura przekazania środków przeznaczonych na dopłatę na rachunek bankowy BGK]
Minister właściwy do spraw gospodarki uruchamia środki budżetu państwa przeznaczone na dopłatę do budowy statku, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)). Środki przekazuje się na rachunek bankowy BGK w terminie umożliwiającym przekazanie ich na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia statku przez stocznię polską.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 502/2004 z dnia 11 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1177/2002 dotyczące tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. WE L 081 z 19.03.2004).

2) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady dopłaty stosuje się do umów zawartych po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich rozpoczęcia postępowania rozstrzygającego spór z Koreą w sprawie stosowania nieuczciwej konkurencji.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama